Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Юридичні терміни. Класифікація юридичних термінів

Читайте также:
 1. Бюджетна класифікація
 2. Важливим поняттям при роботі з інформацією є класифікація об'єктів.
 3. Види і класифікація суб’єктів комерційної діяльності
 4. Види інфляції та її класифікація
 5. Види норм та їх класифікація.
 6. Види природних ресурсів та їх класифікація
 7. Види та класифікація юридичних термінів. Вимоги до вживання юридичних термінів у нормативно-правових текстах
 8. Визнання та класифікація фінансових інвестицій
 9. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 10. Визначення і класифікація POS – матеріалів
 11. Визначення понять „суперечка”, „дискусія”, „полеміка”. Класифікація видів суперечок.
 12. Вимоги до вживання юридичних термінів

Оновлення елементів управління, відмінних від кнопок

Якщо панель інструментів містить лише кнопки, то для їх оновлення використовується стандартний механізм класу CCmdUI. Але якщо в панель інструментів додані елементи управління, відмінні від кнопок, то цей механізм непридатний. Зневірятися не варто, бібліотека MFC надає вирішення у вигляді іншого класу панелі інструментів, CControlBar, і його механізму оновлення — функції CControlBar : : OnUpdateCmdUI.

Все, що необхідне для його застосування, — це створити клас панелі інструментів як похідний від класу CControlBar, а не від класу CToolBar. Після внесення такої зміни стане доступна функція OnUpdateCmdUI. Якщо її перевизначити, можна оновлювати навіть такі елементи управління, які не мають обробників подій оновлення (наприклад, списки або списки, що розкриваються)

Нерозривний зв'язок юридичних понять і відповідних їм термінів виявляється в тім, що упорядкування правової термінології неможливо без досить глибокої наукової розробки юридичних понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення. Якщо юридичні поняття визначені недостатньо ясно, про точну, зроблену термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі "спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними". Отже, юридичний термін може бути і багатозначним, хоча одним з вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинний дати юридичному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі істотні з його погляду ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають правове значення. Наявність у терміна кількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості правового регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акта.

Однак, визначення правового поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони. Орган або особа, що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати дане законодавцем поняття інакше, ніж це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції – норми особливого роду, які включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його загальні основи, організаційні передумови.

Існують деякі особливості юридичного тексту, що ведуть до труднощів, що виникають у процесі його семантичної інтерпретації.

Відповідно до положень Енциклопедичного юридичного словника юридичні терміниподіляються на три різновиди за ознакою "зрозумілості"тієї або іншої частини населення: 1. загальнозначущі термінихарактеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному змісті і зрозумілі усім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation. 2. спеціальні юридичні терміни мають особливий правовий зміст, (і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям у галузі права), наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence, to retaliate accusation. 3. спеціально-технічні терміни віддзеркалюють галузь спеціальних знань - техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути зрозумілі юристові, що є ще й фахівцем у іншій галузі) наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free.У зв'язку з появою нових галузей права, відкриття нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні терміни - це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки. Галузеві терміни - це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Наприклад: правові норми, прийнятий закон, nugatory.

Вузькоспеціальні терміни – це терміни, які характерні для спеціальності даної галузі. Наприклад: позов, нунціатура, chaplain, charge-sheet. В умовах, коли потрібно давати назви новим і новим явищам та поняттям, багато загальновживаних слів набувають визначеної специфіку. Відбувається спеціалізація їх значення при передачі термінів на іншу мову і уніфікація перекладних еквівалентів.

Юридичні терміни за своєю будовою поділяються на:

1. Прості, які складаються із одного слова: punish - наказати;

2. Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: the High Court – Верховний суд;

3. Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: specific performance – реальне виконання.

Оскільки серед юридичних термінів переважають в основному терміни-словосполучення, то вони і є основною проблемою при перекладі юридичного тектсу. Найважливішою ознакою терміну-словосполучення є його відтворюваність у професійній сфері вживання для вираження конкретного спеціального поняття. Складений термін буде стійким лише для певної системи. За межами конкретної термінологічної системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як зв'язана мовна одиниця. Отже, за кожним складеним терміном (терміном-словосполученням) стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного (розчленованого) професійного поняття.

Особливістю синтаксичної структури складеного терміна є те, що за зв'язаністю елементів його можна вважати вільним (бо його компоненти зберігають своє пряме значення) і одночасно – закритим (бо при довільному включенні до їх складу інших слів, вони втрачають свою термінологічність). Порівняймо: слідча таємниця й важлива слідча таємниця судова експертиза і ретельна судова експертиза. У межах юридичної термінології виділяється значний відсоток термінів, утворених синтаксичним способом.

За кількістю компонентів можна виділити 1) двокомпонентні;

2) трикомпонентні: 3) полікомпонентні. Найбільш поширеними в юридичній термінології є такі синтаксичні типи: І. Двокомпонентні: 1. "прикметник -+- іменник у Н. в. однини": Приклади: юридична практика, кримінальне судочинство, авторське право, фізична особа. умисне вбивство, цивільний позивач, правова допомога, юридичний факт. досудове слідство, повторний злочин, прямий умисел, дитяча злочинність, смертна кара, умовне звільнення, виправні роботи, nonprejudicial character, law charge. 2. "прикметник + іменник у Н.в. множини": Приклади: кримінальні діяння, речові докази, противоправні дії. умисні дії, правоохоронні органи, дисциплінарні провини, правові інститути, загальні суди, тяжкі злочини, слідчі дії, port charges. 3. "іменник у Н.в. + іменник у Р.В. без прийменника":

Приклади: орган дізнання, місіце подій, вчинення злочину, суб 'єкти правовідносин, вирок суду, розірвання шлюбу, склад злочину, відчужувач майна, нападання арешту, право власності, присікання хуліганства, позбавлення волі. касація вироку, санкція прокурора, сліди злочину, adult charge, accommodation of dispute. 4. "іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція": Приклади: утримання під вартою, передача під нагляд, пенсія по старості, вбивство на замовлення, недонесення про злочин, кодекс про карі, готування до вбивства, доведення до самогубства, to escalate accusation.

П. Трикомпонентні синтаксичні типи: 1. "прикметник + прикметник + іменник": Приклади: загальнодержавне адвокатське об'єднання, невольові юридичні факти, організоване злочинне формування, міжнародна судова процедура, підзаконні нормативно-правові акти, загальний трудовий стаж, тяжке тілесне ушкодження, judge’s finish charge.

2. "іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.": Приклади: суд присяжних засідателів, право промислової власності, притягнення до кримінальної справи, вік кримінальної бідповіоальності, порушення кримінальної справи, подовження апеляційного терміну, одержання незаконної винагороди, застосування вогнепальної зброї, notice of witnesses, charge of crime.

3. "прикметник -+- іменник у Н.в. + іменник у Р.в.": Приклади: спільна власність подружжя, фактичний рецидив злочинів, позитивна поведінка потерпілих, судовий захист честі, достоїнства; законодавчі норми права, об'єктивне ставлення в провину, суб'єктивна сторона злочину, зворотня чинність закону, законна чинність вироку, закінчений замах на злочин, дійсний радник юстиції.

4. "іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.": Приклади: огляд місця подій, право власності громадян, оскарження рішення суду, презумпція провини боржника, заподіяння шкоди здоров'ю, закінчення рядок давності, відстрочка виконання вироку.

5. "іменник у Н.в. + іменник у З.в. + іменник у Р.в.": Приклади: право на відшкодування витрат, право на волю слова, пенсія за вислугу років,

6. "прислівник -+- прикметник + іменник у Н.в.": Приклади: особливо небезпечний рецидивіст, суспільне небезпечні діяння, особливо злісне хуліганство, особливо небезпечний злочин, chance-medley.

III. Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п'ять, шість і більше одиниць. Приклади: добровільна відмова від вчинення замаху на злочин; спроба застосування вогнепальної зброї; слідчий в особливо важливих справах; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; умисне вбивство з хуліганських мотивів; небезпечні для життя тілесні ушкодження, acknowledge recognizance in false name, acquisition by discovery and occupation. Серед багатокомпонентних юридичних термінів особливе місце посідають синтаксичні моделі предикативного типу: норми права, що надають повноваження; норми права, що зобов'язують; злочин, скоєний через необережність; злочин, скоєний умисне; громадяни, що мають обмежену дієздатність; умисне убивство жінки, яка завідомо для винного була в стані вагітності; умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю; умисне вбивство, вчинене в стані сильного щиросердечного хвилювання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Юридичні терміни. Класифікація юридичних термінів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.59.211
Генерация страницы за: 0.007 сек.