Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТА ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Vertically Orient Text (Вертикальний текст).
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 7. Аналіз валового прибутку підприємства
 8. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 9. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 10. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 11. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 12. Аналіз виробничого левериджу

Інформація для проведення фінансового аналізу

Основою для зовнішнього фінансового аналізу є відкрита фінансова звітність підприємства:

- Форма №1 «Баланс» - відображає активи, зобов’язання і капітал підприємства на певну дату;

- Форма №2 «Звіт про фінансові результати» - містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди;

- Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» - відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційними, інвестиційними та фінансовими напрямками діяльності підприємства;

- Форма №4 «Звіт про власний капітал»;

- Форма №5 «Примітки до фінансової звітності»;

- також, якщо цінні папери підприємства (акції, облігації та ін.) торгуються на ринку цінних паперів, то для зовнішнього аналізу може використовуватись інформація про ринкову ціну цих цінних паперів.

Для внутрішнього фінансового аналізу, доступна як зовнішня фінансова звітність, так і дані внутрішньогосподарського бухгалтерського обліку.

Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень щодо витрат: за видами виробів (робіт, послуг), за місцями виникнення (виробничі підрозділи), за класифікаційними ознаками (постійні, змінні), за калькуляційними статтями, за економічними елементами та ін.

Невід’ємною умовою бухгалтерського обліку є документальне оформлення кожної господарської операції. З метою поглибленого аналізу фінансового стану підприємства вибірково можна скористатися даними з первинних документів оборотних відомостей з аналітичними та синтетичними рахунками: наприклад про повну чи часткову інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей; коштів та розрахунків; про структуру кредиторської і дебіторської заборгованості за видами, термінами оплати, боржниками.

2.1. Горизонтальний аналіз (аналіз динаміки)

Суть горизонтального аналізу полягає в порівняні показників звітності попереднього і поточного року (чи ряду років, кварталів чи інших періодів).

Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоби виявити абсолютні та відносні зміни величин різних статей фінансової звітності за певний період часу і дати оцінку цим змінам.

Для визначення змін у господарській політиці підприємства не за два роки, а за декілька послідовних років застосовуєтьсяаналіз тенденцій розвитку (аналіз тренду), який є варіантом горизонтального аналізу. Порівняння значень показника протягом якомога більшої кількості періодів забезпечує більш точний аналіз, оскільки при цьому виключається вплив випадкових факторів.Аналіз тенденцій розвитку передбачає використання індексів (відносних показників).

При проведенні горизонтального аналізу можуть використовуватися як ланцюгові показники – коли значення показників в даному періоді порівнюються з їх значеннями в попередньому періоді, так і базисні показники, коли значення показників в даному періоді порівнюються з їх значеннями в базовому періоді (як правило це перший рік за який є доступні дані).

Ланцюгова зміна (ріст, зменшення) (абсолютне відхилення) показника розраховується за наступною формулою

де і – номер поточного періоду.

Ланцюговий ріст показує на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.

Ланцюговий темп росту (спадання, зміни) показника (%):

(2.2)

Ланцюговий темп росту показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з попереднім роком.

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(2.3)

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показує на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.

Базисна зміна (ріст, зменшення) показника розраховується:

(2.4)

Базисний ріст показує на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з базисним роком.

Базисний темп росту (спадання, зміни) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(2.5)

Базисний темп росту показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з базисним роком.

Базисний темп приросту (спадання) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(2.6)

Базисний темп приросту (спадання) показує на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з базовим роком.

Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї чи кількох аналітичних таблиць, в якій абсолютні показники доповнюються відносними (темпами росту (спадання) та приросту).

Проводити горизонтальний аналіз можна як окремих абсолютних фінансових показників, так і для усіх показників фінансової звітності в комплексі.

При горизонтальному аналізі балансу в першу чергу аналізують динаміку валюти балансу, порівнюють її значення на початок і кінець року. Зменшення валюти балансу на кінець року, як правило, свідчить про скорочення підприємством обсягів його господарської діяльності. Далі аналізують зміну розділів активу та пасиву балансу та окремих статей. При цьому необхідно зробити висновки щодо збільшення (зменшення) окремих статей фінансового звіту та порівняння темпів їх зміни між собою.

Також, можна порівнювати (аналізувати динаміку) відносні показники (коефіцієнти), при цьому, як правило, темпи росту не розраховуються.

Цінність результатів горизонтального аналізу суттєво знижується в умовах інфляції.

2.2 Вертикальний аналіз (аналіз структури)

Вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності.

Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей в підсумку та оцінка їх змін.

При проведенні вертикального аналізу ціла частина (підсумок) прирівнюється до 100 % і обчислюється питома вага кожної її складової:

Чх = Пок/Підс*100% (2.7)

Де, Пок – значення показника, складової підсумку (Підс).

За допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретна стаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльність підприємства.

Така інформація дуже корисна, тому що дозволяє відразу ж побачити можливі проблеми, такі, наприклад, як непропорційне зростання вартості реалізованої продукції у процентному вираженні відносно до доходу (виторгу) чи дебіторської заборгованості стосовно загальної суми активів.

Варто зауважити, що вертикальний аналіз показників звіту про фінансові результати не проводять, хоча можуть проводитивертикальний аналіз окремих його частин.

Позитивна риса вертикального аналізу – відносні показники в цій таблиці вирівнюють негативний вплив інфляційних процесів.

Вертикальний та горизонтальний аналіз взаємодоповнюють один одного

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3308; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.