Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Протокол № 5
Читайте также:
 1. Анализаторы протоколов
 2. Базовый протокол EKE
 3. Ведение протокола судебного заседания
 4. Вимоги до оформлення протоколу
 5. Занятие 15 Протоколы. Стандартные протоколы, понятие стека протокола
 6. Киотский протокол
 7. Локальные протоколы
 8. На мережному рівні застосовано два види протоколів.
 9. Налаштування протоколу IP в Linux
 10. Основные протоколы
 11. Особенности протокола предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.
 12. Особливості телекомунікаційних протоколів щодо стиснення даних

Пояснювальна записка

Я не з’явилася на заняття в університет 10.02.2012 через те, що затрималася на екскурсії в Києві.

12.02.2012 р. (підпис)

Протокол –це документ колегіальних органів, в якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень. У протоколах відображаються усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в процесі обговорення. Крім того, протокол – це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від співробітників виконання доручених їм завдань.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа, його номер;

2) заголовок до тексту;

3) дата проведення заходу;

4) текст (прізвища, ініціали керівників зібрання; кількість присутніх і відсутніх; порядок денний, розгляд питань, що виносяться на обговорення);

5) відмітка про наявність додатка;

6) підписи (голови й секретаря).

Витяг з протоколу – це документ, який являє собою частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання. Його складають та надсилають окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа, його номер;

2) заголовок до тексту;

3) дата проведення заходу;

4) текст (відмітка про присутніх, розгляд питання, що виноситься на обговорення);

5) підписи (голови й секретаря);

6) печатка.

 

Зразок протоколу:

загальних зборів студентів І курсу

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

25.12.2012 м. Київ

Голова: Карпенко М.С.

Секретар: Терещенко Р.В.

Присутні: проф. Мойсеєнко Л.П., проф. Гаврилюк В.І., доц. Івасюк К.О., доц. Панченко С.Є., доц. Кондратюк Г.Н., асистенти Сторожук Т.Л., Литвин Б.Ф., Бойченко У.Я., студенти І курсу (список додається).

Відсутні: студенти групи ОА-12.

Порядок денний

І. Підготовка студентів до успішного закінчення навчального семестру.

ІІ. Проведення захисту студентських курсових робіт.

ІІІ. Організація кураторами виховних заходів зі студентами під час зимових канікул.

І. СЛУХАЛИ:

Мойсеєнко Л.П. – інформував про успішність студентів протягом першого навчального семестру, про їхню підготовку до залікової та екзаменаційної сесії.

ВИСТУПИЛИ:

Івасюк К.О. – із пропозицією зробити усі заліки диференційованими та проводити заліки й екзамени в письмовій формі.

Сторожук Т.Л. – запропонувала не допускати до сесії студентів, які мають заборгованість, поки вони її на ліквідують.

УХВАЛИЛИ:

1. Проводити заліки й екзамени в письмовій формі, заліки зробити диференційованими.

2. Не допускати до сесії студентів, які не ліквідували заборгованість із певних предметів.ІІ. СЛУХАЛИ:

Гаврилюк В.І . – про стан написання курсових робіт зі спеціальних предметів студентами І курсу.

ВИСТУПИЛИ:

Панченко С.Є. – вніс пропозицію захищати курсові роботи за секціями відповідно до спеціальностей, із яких готують курсові проекти.

Литвин Б.Ф. – запропонував не допускати до сесії студентів, які не виконали та не захистили курсові роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Проводити захисти курсових робіт за секціями.

2. Не допускати до сесії студентів, які не захистили курсовий проект.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Кондратюк Г.Н. – про план проведення виховних заходів зі студентами І курсу на зимових канікулах.

ВИСТУПИЛИ:

Бойченко У.Я. – запропонувала організувати для найкращих студентів екскурсії до Полтави та Львова, а також провести низку заходів, які стосуються життя й діяльності інституту.

УХВАЛИЛИ:

1. Організувати на зимових канікулах екскурсії до Полтави та Львова.

2. Провести виховні заходи, присвячені життю й діяльності інституту.

Голова зборів (підпис) М.С. Карпенко

Секретар (підпис) Р.В. Терещенко

 

Зразок витягу з протоколу:

Витяг із протоколу № 7

засідання кафедри фінансів

від 20 листопада 2012 року

Присутні: завідувач кафедри – проф. Вишневський О.М., проф. Кирилів Д.Ю., доценти Коломієць К.Л., Семенюк Б.Р., асистенти Гончарук І.В., Пилипчук Я.Т., аспірант Черненко Н.Ф., лаборант Підгірський А.С.

СЛУХАЛИ:

Вишневський О.М. – вказав на необхідність затвердження теми кандидатської дисертації «Державний бюджет України» Черненка Н.Ф. у зв’язку зі вступом його до аспірантури.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації Черненка Н.Ф. у такому формулюванні: «Державний бюджет України».

2. Призначити науковим керівником кандидатської дисертації Черненка Н.Ф. професора Вишневського О.М.

Завідувач кафедри (підпис) О.М. Вишневський

Секретар (підпис) А.С. Підгірський

(печатка)

Відгук –це документ, в якому висловлюються думки спеціаліста, дається критичний аналіз і висновки організації чи фахівця щодо розглянутої роботи.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту (назва виду дослідження, теми, посади, статусу, місця роботи або навчання автора, його прізвище, ім’я, по батькові);

3) текст (вступ, загальна характеристика теми; стислий виклад основних положень; висновки, зауваження, оцінка з обґрунтуванням суперечливих положень);

4) дата написання;

5) підпис фахівця;

6) печатка, штамп.

Зразок відгуку:

Відгук

на бакалаврську роботу

«Розробка бізнес-плану організації борошномельного виробництва»

студента спеціальності «Менеджмент організацій»

Возняка Павла Ілліча

Обрана тема відповідає вимогам часу. У сучасних умовах господарювання проблема організації виробництва викликає зацікавлення як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

У роботі цілком логічною є структура бізнес-плану, крім цього, обґрунтовано етапи та особливості його створення. Проведено дослідження з маркетингу та можливих каналів збуту готової продукції.

Перевагою роботи є те, що в ній розглянуто та рекомендовано для практичного втілення варіанти фінансування проекту будівництва та монтажу комплексу млина.

Разом із тим робота має недоліки, до яких слід віднести відсутність розробки питань кадрового менеджменту. Однак недоліки не позначилися на якості роботи.

У цілому роботу виконано на належному рівні, вона відповідає встановленим вимогам до атестаційних робіт бакалаврів і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору може бути присвоєна кваліфікація бакалавра за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент організацій».

28.04.12

Професор кафедри фінансів (підпис) д.е.н. О.Л. Яременко

(печатка, штамп)

Прес-реліз –це коротке повідомлення для преси про певну важливу подію. Основною підставою для написання прес-релізів є необхідність ознайомити широкі верстви суспільства з подіями, фактами стосовно діяльності установи, фірми, компанії.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту;

3) текст;

4) дата (за потреби);

5) підпис (за потреби).

Зразок прес-релізу:

Прес-реліз

спільного дослідницького проекту компанії GfK-USM

та Міжнародного центру перспективних досліджень[1]

«Споживчі настрої»

Дослідження виявило, що серед громадян України відчутно поліпшилися оцінки поточної ситуації. Порівняно з березневим індекс поточного становища збільшився на 4,6 пункту й дорівнював 82,9. Більшість українців указали на те, що вони очікують поліпшення особистого матеріального становища в найближчі 6 місяців.

Очікування громадян також справдилися. Відповідний індекс протягом кварталу збільшився на 4,3 пункту й сягнув значення 103,6. Проте переважна частина громадян песимістично ставиться до розвитку економіки країни в найближчі 6 місяців (відповідний індекс дорівнює 98,6). Песимістичні настрої щодо короткострокових перспектив розвитку економіки почали переважати від початку 2012 року...

Червневе опитування виявило, що в країні зросла кількість громадян, які вважають доцільним робити зараз великі покупки для дому: порівняно з березневим індекс схильності до споживання збільшився на 4,1 пункту, а порівняно з червневим минулого року на 22,2 пункту, тобто до 76,1. Схильність громадян до споживання зростає паралельно із процесом покращення матеріального становища, що його фіксує індекс поточного особистого матеріального становища (89,7 пункту, тобто зростання на 5 пунктів).

Протягом другого кварталу споживчі настрої поліпшилися в усіх регіонах країни, окрім західного. Порівняно з березневим, у західних областях країни істотно погіршилися очікування щодо економічного розвитку країни: індекс економічних очікувань, обчислений для цього регіону, знизився на 8,9 пункту, тобто до 105,2. Дослідження виявило, що на початку літа позитивні споживчі настрої переважали серед жителів південного та центрального регіонів (значення відповідних ІСН (індекс споживчих настроїв – авт.) перевищують позначку 100). Значення індексу, обчислене для східного регіону, протягом 2-го кварталу зросло найістотніше – на 13,8 пункту до позначки 90. Таке поліпшення, очевидно, пов’язане із прискоренням промислового зростання, зафіксованим у 2-му кварталі 2002 року. Проте, як і раніше, споживчі настрої в населення східних областей значно песимістичніші, ніж в усіх інших регіонах.

Істотно поліпшилися настрої споживачів, які проживають у великих містах: протягом минулого кварталу їхній ІСН збільшився на 11 пунктів і сягнув значення 102,7, що вказує на переважання оптимістичних настроїв. До рекордного значення зріс також індекс схильності до споживання, обчислений для великих міст: він становив 92,7 пункту, тоді як в середньому по Україні цей показник дорівнював 76,1 пункту. Такий результат пов’язаний зі швидким зростанням сектора торгівлі та громадського харчування, що найбільш розвинуті у великих містах.

Настрої молодшої вікової групи (15-30 років), в якій завжди частка оптимістів є найбільшою, погіршуються вже протягом двох кварталів поспіль. Значення ІСН, обчислене для цієї вікової групи, протягом останнього кварталу знизилося на 1,5 пункту й дорівнювало 104,3. Погіршення настроїв молодих споживачів викликане зростанням песимістичних очікувань щодо розвитку економіки країни; значення індексу економічних очікувань, обчислене для цієї вікової групи, знизилося на 2,4 пункту. Опитування також показує, що, на відміну від двох інших вікових груп, серед молоді песимістичнішими стали очікування стосовно динаміки зростання безробіття в країні в найближчі 12 місяців.

Керівник проекту (підпис) Є. Ахтирко

 

Рецензія –це критичний відгук на художній, науковий та інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо та має на меті рекомендувати твір до друку, захисту.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок до тексту (назва виду дослідження, теми, посади, статусу, місця роботи або навчання автора, його прізвище, ім’я, по батькові);

3) текст (зміст роботи, зауваження, пропозиції, висновки);

4) дата;

5) підпис рецензента;

6) печатка, штамп.

Зразок рецензії:

Рецензія

на дипломну роботу

«Інвестиційний проект створення спільного підприємства «Поліграфія»

студентки спеціальності «Менеджмент організацій»

Мельниченко Вікторії Ярославівни

У дипломній роботі розроблено інвестиційний проект, який передбачає виготовлення візиток та бейджів за участю іноземних інвесторів.

Автор проаналізував фінансовий стан виробництва на належному професійному рівні.

Стратегія ціноутворення, яка визначається в роботі, і аналіз її альтернатив дають можливість сподіватися на отримання надприбутків. Основні аналітичні висновки економічних розрахунків викладені у фінансовому плані, де аналізується стартовий баланс підприємства та наводиться звіт про рух грошових потоків.

Недоліком роботи є те, що в ній розглянуто особливості участі іноземної інвестиції проекту в умовах глибокої кризи в економіці України.

Взагалі дипломна робота виконана на належному рівні, відповідає встановленим вимогам щодо написання дипломних робіт і заслуговує на оцінку «добре», а її автору можна присвоїти кваліфікацію менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

30.04.10

Кандидат економічних наук (підпис) М.К. Денисенко

(печатка, штамп)

Запрошення – це документ, який адресується конкретній особі, закладу чи установі й містить пропозиції взяти участь у події чи заході. Оформлюється на цупкому папері чи окремій листівці.

Р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) звертання до адресата;

3) текст, в якому зазначається: дата і час події; місце; порядок денний, тематика події; прізвища доповідачів із кожного питання; прізвище й телефон відповідальної особи;

4) підпис;

5) печатка (за потреби).

Зразок запрошення:

ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановний Василю Семеновичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному конгресі «Сучасний стан української мови в нашій державі і світі», який проводить Науково-дослідний інститут 25.05.2012 р.

На конгресі обговорюватимуться питання місця, долі й ролі українського мови в Україні та у світі, актуалізується українознавчий підхід до вирішення освітянських завдань, з’ясовуватимуться шляхи подолання наявних мовних суперечностей в Україні та виконання статті 10 Конституції України про статус української мови.

Адреса оргкомітету: НДІ, вул. Терещенківська, 28, м. Київ, 84001.

Телефони: 044-257-28-16, 099-636-17-57.

Початок роботи: о 1000.

Голова оргкомітету (підпис) В.П. Яценко

Оголошення– документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід. Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення має привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага приділяється його оформленню – використанню різних шрифтів, кольорів, малюнків.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення.

Організаційні оголошення містять інформацію про масовий захід. Зазвичай вони відрізняються нейтральністю викладу інформації.

Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто використовується оцінна лексика, окличні речення тощо.

Організаційне оголошення має такі р е к в і з и т и:

1) заголовок (Оголошення);

2) дата проведення заходу;

3) час та місце проведення заходу, його назва;

4) короткий виклад змісту заходу;

5) адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково можуть вказуватися способи приїзду;

6) умови відвідування заходу (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо.

Рекламне оголошення містить такі р е к в і з и т и:

1) назва виду документа;

2) заголовок;

3) текст;

4) адреса автора оголошення.

Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють передумови того, що часто оголошення наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення тощо.

Зразок оголошення 1:

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 11227; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.