Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Схеми будови атомів Натрію і Калію
Читайте также:
 1. V. Поняття про зміни об’єму в хрящах в період гормональної перебудови та в осіб похилого віку , проблеми остеопорозу .
 2. Алгоритм побудови програми соціально-педагогічного коригування моральних норм поведінки у дітей молодшого шкільного віку.
 3. Алгоритмічні схеми ЦАС
 4. Аніоніти – високомолекулярні речовини, що містять активні групи з аніонами OH-, HCO-3 або CO2-3. Аніоніти регенерують розчинами лугів, гідроген карбонату або карбонату натрію.
 5. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування.
 6. Блок-схеми алгоритмів
 7. Будови окремих РРО
 8. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.
 9. Вибір та обґрунтування елементів, статей витрат і їх складу під час побудови аналітичного обліку маркетингово-збутових витрат
 10. Використання блок-схем для побудови алгоритмів.
 11. Вимоги до побудови анкети у конкретному соціологічному дослідженні
 12. Високомолекулярні сполуки, або полімери, - це речовини, молекули яких побудовані з великої кількості однакових груп атомів.

НАТРІЙ І КАЛІЙ –ЛУЖНІ МЕТАЛИ

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ

Виробництво заліза на території України відоме з VII– V ст. до н. є. За часів Київської Русі набув поширення так званий сиродутний процес добування заліза способом безпосереднього відновлення залізних руд деревним вугіллям у горнах.

У ХIV–XVIII ст. на Поліссі, Київщині, у Прикарпатті й Галичині здійснювалось виробництво металу в горнах і примітивних домницях. На Поліссі наприкінці XVIII ст. з'явилися перші доменні печі невеликого розміру, в яких із місцевих болотних і гірських руд виплавляли ливарний чавун на деревному вугіллі.

Заводське виробництво чорних металів в Україні набуло розвитку наприкінці ХIХ ст. одночасно з промисловою розробкою покладів кам'яного вугілля у Донбасі і залізних руд у Криворізькому і Керченському басейнах. Перша доменна піч, що працювала на кам'яному вугіллі, була споруджена на початку XIX ст. в Луганську. З 80-х років великі металургійні заводи, що використовували кокс, будувалися в Україні на Донбасі і в Придніпров'ї. Перший такий завод став до ладу у 1872 р. в Юзівці (нині Донецьк). У 1913 р. в Україні була зосереджена більша частина виробництва металу, ніж у всій тодішній Росії. Діяло 42 доменні і 72 мартенівські печі, 28 конвертерів.

 

Пригадайте, які хімічні елементи становлять групу лужних металів. Розкажіть про їхнє місце у періодичній системі хімічних елементів.

Серед лужних металів найважливіше практичне значення мають елементи Натрій і Калій.

Na +11 ) ) ) 1s22s22p63s1

2ē 8ē 1ē

K +19 ) ) ) ) 1s22s22p63s23p64s1

2ē 8ē 8ē 1ē

· Наведіть графічні схеми розміщення електронів за енергетичними рівнями і підрівнями (енергетичними комірками) атомів Натрію і Калію.

Отже, атоми Натрію і Калію, маючи на зовнішньому енергетичному рівні 1 електрон, легко втрачають його, виявляючи у сполуках ступінь окиснення +1.

Поширеність у природі. Натрій і Калій у вільному стані в природі не зустрічаються, а тільки у вигляді сполук (чому?). Основними природними сполуками Натрію є кам'яна сіль NaCl і глауберова сіль Na2SO4 ∙ 10Н2О. До важливих мінералів Калію належать сильвін КС1, сильвініт NaCl ∙ КС1, карналіт КС1 ∙ MgCl2 ∙ 6Н2О.

Добування. Металічний натрій у промисловості добувають електролізом розплаву хлориду натрію NaCl з інертними (графітовими) електродами (одночасно добувають хлор СІ2).

• Напишіть рівняння електролітичної дисоціації хлориду натрію у розплаві і зазначте, які процеси відбуваються на катоді і на аноді під час електролізу.

Іноді натрій добувають електролізом розплаву гідроксиду натрію NaOH.Калій також добувають електролізом розплаву його сполук – КС1, КОН. Однак через труднощі створення безпечних умов електролізу калій частіше добувають взаємодією натрію з гідроксидом калію за температури 380–450 °С (у середовищі азоту N2):

Na + КОН = NaOH + К

або пропусканням крізь розплав хлориду калію КС1 (760–890 °С) пари натрію: Na + КСl = NaCl + К

Утворюється сплав К – Na, після ректифікації якого добувають майже чистий калій.

Натрій і калій уперше добуті електролізом у 1807 р. англійським ученим Гемфрі Деві.

Фізичні властивості.Натрій і калій–метали сріблясто-білого кольору, дуже легкі (плавають на воді), м'які (легко ріжуться ножем), легкоплавкі (розплавляються у гарячій воді), виявляють високу електричну провідність.

Хімічні властивості. Атоми Натрію і Калію, що вступають у хімічну взаємодію, легко віддають єдиний електрон зовнішнього електронного шару і виявляють у сполуках сталий ступінь окиснення +1. Їм властива висока хімічна активність. У реакціях натрій і калій є сильними відновниками.

Розглянемо конкретно, з якими речовинами і як вони реагують.

1. Взаємодія з киснем. На повітрі натрій і калій легко окиснюються з утворенням пероксидів Na2O2, KO2, як домішки – оксидів Na2O, K2O

2Na + О2 = Na2O2 4Na + О2 = 2Na2O

К + O2 = KO2 4К + O2 = 2K2O

Пероксиди – це особлива група хімічних сполук, які можна розглядати як солі гідроген пероксиду Н2О2, що виявляє слабкі кислотні властивості. Наприклад, Na2O2 – натрій пероксид, ВаО2 – барій пероксид:

(Na –О–О–Na - структурна формула натрій пероксиду).

Хімічно з'єднані між собою атоми Оксигену утворюють так звану пероксидну групу: – О – О –. Оксиген у цій групі двовалентний (чому?), але ступінь окиснення його дорівнює -1. Виходить, барій у барій пероксиді ВаО2 не чотиривалентний, як могло б здатися, а двовалентний, і ступінь окиснення його +2.

Через надзвичайну легкість окиснення на повітрі натрій і калій зберігають у запаяних скляних посудинах або під шаром гасу.

2. Взаємодія з галогенами. Натрій і калій самозаймаються в середовищі фтору F2, енергійно реагують з іншими галогенами з утворенням галогенідів: 2Na + Cl2 = 2NaCl

2K + Br2 = 2 KBr

Калій під час стикання з бромом вибухає.

3. Взаємодія з сіркою. У порцелянову ступку насиплемо 1 г добре розтовченої сірки і покладемо маленький кусочок натрію (завбільшки з півгорошини, не більше). Як застережний захід обмотаємо праву руку рушником і товкачиком натискатимемо на натрій, обережно розтираючи його з сіркою. Реакція відбувається енергійно, чути звуки, схожі на оплески, інколи проскакують вогняні іскри. Слабкого нагрівання, що виникає під час тертя, виявляється достатньо, щоб натрій сполучився з сіркою з утворенням натрій сульфіду:

2Na + S = Na2S

Калій ще енергійніше взаємодіє з сіркою. Дослід із ним проводити не можна, бо він небезпечний. Внаслідок взаємодії також утворюється сульфід:

2К + S = K2S

4. Взаємодія з водою. Закріпимо у штативі пробірку, заповнену водою майже по самі вінця, або візьмемо стакан з водою. Накриємо перевернутою догори лійкою (мал. 13). Очищений кусочок натрію завбільшки з півгорошини скачаємо у ковбаску і крізь отвір лійки вкинемо у пробірку. Відразу ж починається реакція. Водень, що виділяється, запалимо біля отвору лійки. Коли реакція припиниться, у пробірку додамо декілька крапель розчину фенолфталеїну. Поява малинового забарвлення засвідчує утворення лугу:

2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2

Застосування. Натрій використовують як наповнювач газорозрядних натрієвих ламп, як відновник у кольоровій металургії (обмінні реакції у розплавах), як каталізатор в органічному синтезі (добування синтетичного каучуку). Натрій та його сплави з калієм використовуються як теплоносії, зокрема в ядерних реакторах.

Калій застосовують як матеріал електродів у хімічних джерелах струму, для створення фотоелементів. Радіоактивні ізотопи Калію використовують у медицині й біології. У складі добрив Калій застосовується для живлення рослин.

 

Завдання для самоконтролю

194. Порівняйте будову атомів Натрію і Калію, зазначте їх подібність і відмінність.

195. Які фізичні властивості мають натрій і калій?

196. Напишіть рівняння реакцій, що ілюструють хімічні властивості калію.

197. Що вам відомо про поширення натрію і калію у приро ді?

198. Як добувають натрій і калій у промисловості? Напи шіть відповідні рівняння реакцій, зазначте, де застосовують натрій і калій.

199. Масова частка Натрію у морській воді, яка містить 1,5% хлориду натрію, становить

(1) 1,5%; (3) 0,30%;

(2) 0,15%; (4) 0,59%.

200. Об'єм водню (н. у.), що виділяється під час взаємодії калію кількістю речовини 0,5 моль з водою, дорівнює

(1) 2,8л; (3) 11,2 л;

(2) 5,6 л; (4) 22,4 л.

201. Напишіть рівняння реакцій, що відображають такі перетворення (у водних розчинах):

a) Na → NaOH → NaCl → Na2SO4;

б) К → КОН К2SO4 → КС1 → KNO3.

202*. Обчисліть масу розчину гідроксиду натрію з масовою часткою NaOH 10%, необхідного для нейтралізації розчину сульфатної кислоти масою 196 г з масовою часткою H2SO4 10%.

203*. У посудину з водою об'ємом 45 мл помістили металічний натрій масою 2,3 г. Обчисліть масову частку їдкого натру, що утворився в розчині внаслідок реакції.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 6691; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. V. Поняття про зміни об’єму в хрящах в період гормональної перебудови та в осіб похилого віку , проблеми остеопорозу .
 2. Алгоритм побудови програми соціально-педагогічного коригування моральних норм поведінки у дітей молодшого шкільного віку.
 3. Алгоритмічні схеми ЦАС
 4. Аніоніти – високомолекулярні речовини, що містять активні групи з аніонами OH-, HCO-3 або CO2-3. Аніоніти регенерують розчинами лугів, гідроген карбонату або карбонату натрію.
 5. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування.
 6. Блок-схеми алгоритмів
 7. Будови окремих РРО
 8. Вади розвитку – це порушення внутрішньоутробного розвитку, відхилення від нормальної будови організму. Найлегші ступені вад розвитку називають аномаліями, найважчі – потворністю.
 9. Вибір та обґрунтування елементів, статей витрат і їх складу під час побудови аналітичного обліку маркетингово-збутових витрат
 10. Використання блок-схем для побудови алгоритмів.
 11. Вимоги до побудови анкети у конкретному соціологічному дослідженні
 12. Високомолекулярні сполуки, або полімери, - це речовини, молекули яких побудовані з великої кількості однакових груп атомів.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.