Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи вивчення додавання і віднімання чисел в межах 10

Читайте также:
 1. III.Вивчення нового матеріалу
 2. Акція: сутність, етапи емісії, види.
 3. Алгоритм вивчення сім’ї
 4. Біржа – це установа в якій здійснюється купівля – продаж товарів, цінних паперів, валюти і інформації, науково-технічних розробок на основі вивчення попиту і пропозиції.
 5. В 4. Математические основы выборочного наблюдения (закон больших чисел).
 6. Вивчення витрат робочого часу спостереженням
 7. Вивчення відчуттів і сприйняття
 8. Вивчення дитини з проблемами в розвитку в умовах освітньої установи
 9. Вивчення затрат робочого часу спостереженням
 10. Вивчення зв'язків техніки і природи
 11. Вивчення літературно-критичних статей на уроках української літератури
 12. Вивчення мови художнього твору

План

1. Перелік питань теми за державними стандартами початкової освіти, освітня галузь "Математика"; програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи та підручником Математика 1 клас, 2 клас.

2. Етапи вивчення додавання і віднімання чисел в межах 10.

3. Складання і заучування таблиць додавання і віднімання в межах 10.

4. Методика вивчення додавання і віднімання в межах 20.

Література

1. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 2 класи. – К.: “Початкова школа”, 2001. С. 70.

2. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник/ – К.: А.С.К., 1988. С. 127 – 164.

3. Богданович М. В. Математика: Підруч. для 1кл. – К.: Освіта, 2001. С. 9-75

 

 

1. Перелік питань теми за державними стандартами початкової освіти, освітня галузь "Математика"; програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи та підручником Математика 1 клас, 2 клас.

Уміння правильно знаходити результати додавання і від­німання в межах 10 є необхідною умовою успішного вивчен­ня усних і письмових прийомів виконання цих дій у наступних концентрах. Треба прагнути, щоб учні засвоїли таблиці дода­вання і віднімання. Це і є основною вимогою вивчення ариф­метичних дій у 1 класі.

У вивченні дій додавання і віднімання в межах 10 можна виділити такі етапи:

1) знаходження суми або різниці двох предметних мно­жин перелічуванням предметів (ці операції виконувались при вивченні нумерації чисел);

2) ознайомлення з діями додавання і віднімання, зв'язок між ними та символікою цих дій;

3) складання і заучування таблиць додавання і віднімання в межах 10; застосування знань табличних результатів для обчислення виразів на дві дії (однакових чи різних);

4) ознайомлення з прийомами додавання і віднімання чис­ла по 1 та частинами (групами) та з переставною властивістю дії до­давання.

Додавання і віднімання в межах 10 вивчають:

- додавання і віднімання чисел 2 і 3 по одному;

- додавання і віднімання чисел 3, 4 і 5 групами;

- додавання на основі переставної властивості.

У процесі ознайомлення з прийомами додавання і відні­мання способом прилічування і відлічування по одиниці по­даються такі зразки міркування.

5 + 2. До 5 кружечків додати 1 кружечок, буде б кружеч­ків; до 6 кружечків додати 1 кружечок, буде 7 кружечків. Отже, до числа 5 додати 2, буде 7.

Аналогічно міркують, виконуючи віднімання.

7-2. Від 7 кружечків відняти 1 кружечок, буде б кружеч­ків; від б кружечків відняти 1 кружечок, буде 5 кружечків. Отже, від числа 7 відняти 2, буде 5.

Способи прилічування і відлічування по одиниці учні не­рідко зводять до перелічування. Щоб запобігти цьому, вико­ристовують такі дві форми запису:а) 5 + 2 = *7-2 = *

5+1=6 7-1=6

6+1=7 6-1=5

5+2=7 7-2=5

б) 5+2=5+1+1=7
7-2=7- 1-1 = 5

Структурний чи розгорнутий записи учні не переписують. Розв'язування прикладів супроводжується запитаннями: "Скільки всього додали?", "Як додали?", "Як можна відняти число 2?"

Додаванню і відніманню чисел 3, 4 і 5 групами (частинами)
передує повторення складу цих чисел. Пояснення прийому
здійснюється за числовою шкалою або на основі предмет­
них ситуацій. Застосовуються також структурні записи.
3 + 4 = *9-3 = *8 - 5 = *

3 + 2 + 2 9-1-2 8-2-3

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання про­водяться на кожному уроці, при цьому має бути широко ви­користана ігрова форма постановки завдань. Під час опра­цювання матеріалів останньої підтеми варто послідовно здій­снювати облік стану засвоєння таблиць учнями.

 

3. Складання і заучування таблиць додавання і віднімання в межах 10

Складання і заучування таблиць додавання і відніман­ня в межах 10. Кінцева мета вивчення додавання і відніман­ня в межах 10 полягає в тому, щоб учень вільно називав результат будь-якого прикладу з множини табличних прикладів. Досвід показує, що досягти цієї мети можна через засвоєння впорядкованих таблиць.

Таблиця додавання в межах 10 включає 45 випадків.

Методику роботи щодо складання таблиць покажемо на прикладі додавання і віднімання числа 2.

Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 2

Робота над новим матеріалом. Бесіда. Складатимемо таб­лиці додавання і віднімання числа 2. У підручнику подано рядки прикладів і малюнки білих та чорних трикутників (мал. 45). Чорних трикутників у кожному рядку 2.

Прочитайте перший приклад на додавання числа 2. Полі­чіть трикутники в цьому рядку і перевірте, чи правильно запи­саний результат. Прочитайте другий приклад на додавання числа 2. Полічіть трикутники в цьому рядку і перевірте, чи правильно знайдено результат. Використовуючи малюнки, знайдіть результати третього і четвертого прикладів, прочи­тайте їх результати.

Аналогічно пояснюється решта прикладів таблиці дода­вання числа 2.

Потім складається таблиця віднімання числа 2. Перші два приклади складає сам учитель.

На малюнку 3 трикутники: 1 білий і 2 чорних. Якщо забе­ремо 2 чорні трикутники, то залишиться 1 білий. Отже, можна скласти приклад: 3 - 2 = 1. У другому рядку 2 білих і 2 чорних трикутники. Якщо заберемо 2 чорні трикутники, то залишиться 2 білих. Отже, 4-2 = 2.

Поясніть за малюнками трикутників, скільки буде, якщо чис­ло 2 віднімемо від числа 5.

Таким способом учні знаходять решту результатів таблич­ного віднімання числа 2. Таблицю віднімання числа 2 варто запропонувати учням записати у зошит.

На основі різноманітних і численних вправ знання таблич­них випадків додавання і віднімання в межах 10 необхідно в основному довести до автоматизму. На вивчення таблиць до­давання і віднімання кожного числа відводиться два-три уро­ки. Частина учнів засвоює таблиці вже в процесі їх складання. Однак для багатьох учнів цей процес більш тривалий. Дифе­ренційована робота щодо засвоєння учнями таблиць має три­вати до кінця навчального року. Основними видами роботи є різні форми читання таблиць, їх відтворення та застосування. Подаємо зразки завдань (на прикладі числа 4).

Читання таблиць

Один плюс чотири - п'ять. П'ять мінус чотири - один.

Два плюс чотири - шість. Шість мінус чотири - два.

Три плюс чотири - сім Сім мінус чотири - три

і т.д. і т.д.

Робота над запам'ятовуванням таблиць додавання і відні­мання пов'язана з реалізацією таких завдань: прочитати таб­лицю додавання (віднімання) числа; прочитати таблицю до­давання (віднімання) від більшого результату до меншого; прочитати таблицю додавання числа 4 разом з відповідними прикладами таблиці віднімання числа 4; прочитати підряд ре­зультати таблиці додавання (віднімання) числа 4; прочитати частину таблиці додавання (віднімання) числа 4, починаючи, наприклад, з числа 3; прочитати напам'ять таблицю додаван­ня (віднімання) числа 4.

Відтворення і застосування таблиць. Користуючись кружечками, складіть таблицю додавання числа 4. Запишіть таблицю.

Складіть таблицю віднімання числа 4 з таблиці додавання числа 4.

Користуючись таблицями віднімання чисел 3 і 4 (таблиці записані на дошці), назвіть відповіді таких прикладів:

Користуючись таблицями, розв'яжіть тільки приклади на додавання та віднімання числа 4.

Подібні вправи виконуються і за записами таблиць з про­пусками або, взагалі, без відповідей. Якщо учень не знає від­повіді, вчитель пропонує знайти її за заповненою таблицею або за переліком предметів. В обох випадках пропонується прочитати уголос всю таблицю.

Під кінець опрацювання теми варто практикувати повідом­лення табличних результатів у вигляді "гри в мовчанку".

Застосування знань табличних результатів для обчислення виразів на дві дії. Особливістю підходу до застосування знань табличних результатів додавання і від­німання є включення відразу після складання тієї чи іншої таблиці вправ на обчислення виразів, які містять дві дії. Нап­риклад, після вивчення додавання і віднімання числа 5, пропо­нують вправи:

Такі вправи вимушують учня тримати деякий час результат в пам'яті, що підвищує ефективність запам'ятовування таблиць.

 

 

Після вивчення всіх таблиць додавання і віднімання в ме­жах 10 розглядають інші прийоми знаходження результатів дій з одноцифровими числами: додавання і віднімання чисел 2 і 3 по 1; додавання і віднімання чисел 3, 4 і 5 групами; переставна властивість дії додавання.

У процесі ознайомлення з прийомами додавання і відні­мання способом прилічування і відлічування по одиниці по­даються такі зразки міркування.

5 + 2. До 5 кружечків додати 1 кружечок, буде 6 кружеч­ків; до б кружечків додати 1 кружечок, буде 7 кружечків. Отже, до числа 5 додати 2, буде 7.

Аналогічно міркують, виконуючи віднімання.

7 - 2. Від 7 кружечків відняти 1 кружечок, буде 6 кружеч­ків; від б кружечків відняти 1 кружечок, буде 5 кружечків. Отже, від числа 7 відняти 2, буде 5.

Способи прилічування і відлічування по одиниці учні не­рідко зводять до перелічування. Щоб запобігти цьому, вико­ристовують такі дві форми запису:

Структурний чи розгорнутий записи учні не переписують. Розв'язування прикладів супроводжується запитаннями: "Скільки всього додали?", "Як додали?", "Як можна відняти число 2?"

Додаванню і відніманню чисел 3, 4 і 5 групами (частинами) передує повторення складу цих чисел. Пояснення прийому здійснюється за числовою шкалою або на основі предмет­них ситуацій. Застосовуються також структурні записи.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання про­водяться на кожному уроці, при цьому має бути широко ви­користана ігрова форма постановки завдань. Під час опра­цювання матеріалів останньої підтеми варто послідовно здій­снювати облік стану засвоєння таблиць учнями.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Попит на гроші | Методика вивчення додавання і віднімання в межах 20

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 10510; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.