Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Список (ListBox)

Читайте также:
 1. Библиографический список
 2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 4. Библиографический список
 5. Библиографический список
 6. Библиографический список
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 11. Библиографический список
 12. Библиографический список

Перемикач (OptionButton)

Прапорець (CheckBox)

Таймер (Timer)

Смуги прокрутки (ScrollBar)

Список (ListBox)

Перемикач (OptionButton)

Прапорець (CheckBox)

4. Поле із списком (ComboBox)

Призначення

Прапорці — це елементи управління, які можна відзначати (ставити "галочку"), вибираючи з ряду опцій од­ну або декілька. CheckBox

може мати два різних стана — відзначений і не відзначений. Власне, він може мати і третій стан. В цьому випадку елемент управління відображається як відзначений, але неприступний. Встановити такий стан елемента управління можна тільки програмно.

Події

Найважливішим для прапорця, як і для кнопки, є подія Click.

Властивості

Єдиною важливою властивістю елемента управління CheckBox є його значення (Value). Залежно від того, відзначений прапорець

чи ні, Value може приймати наступні значення: Таблиця 1.

Значення прапорця

Величина Значення

0 не відзначений

1 Відзначений

2 Відзначений, але неприступний

 

Призначення

Цей елемент управління, є коло з крапкою або без, призначений для встановлення тільки однієї опції з групи. Звичайно всі перемикачі форми з'єднані в одну групу. Якщо ви бажаєте сформувати нову групу перемикачів, то потрібно помістити їх в оркемий елемент-контейнер, наприклад Frame.

Події

Так само, як і для елемента управління CheckBox, для перемикачів важлива тільки одна подія — Click.

Властивості

Найважливішою властивістю перемикачів є властивість Value. З його допомогою можна визначити стан перемикача. Ця властивість може приймати значення True і False.

Призначення

Список — ListBox — дозволяє користувачу вибирати із списку один або декілька елементів. У будь-який час в список можна додавати нові елементи або видаляти існуючі. Якщо не всі елементи можуть одночасно відобразитися в полі списку, то в ньому автоматично відображаються смуги прокрутки.

 

 

Події

Основна подія списку — Click. Ця подія викликається, якщо користувач за допомогою миші або клавіш управ­ління курсором вибирає

елемент в списку.

Методи

Ме­тоды списку необхідні для обробки елементів списку — додавання або видалення. Для додавання нових елементів використовується метод

AddItem: ListBox.AddItem Елемент[, Індекс]

Параметр Елемент задає елемент списку, який додається. За допомогою параметра Індекс вказується місце вставки в список нового елемента. Даний метод повинен викликатися при вставці кожного елемента.

Як правило, заповнення списку виконується при завантаженні форми:

Private Sub Form_Load

lstBox.AddItem "Вельмишановний пан,"lstBox.AddItem "Вельмишановна пані,"

lstBox.AddItem "Вельмишановні пані,"

lstBox.AddItem "Вельмишановні пані та панове,"

End Sub

В прикладі для формування списку lstBox, який містить різні варіанти обігу, кілька разів викликається метод AddItem. Для видалення елемента із списку використовується метод RemoveItem, якому як параметр передається індекс елемента, який видаляється. Індексація елементів списку починається з 0.

Listbox.RemoveItem Індекс елемента

lstBox.RemoveItem 2 Видалений третій елемент списку

Для видалення всіх елементів списку використовується метод

Clear:

ListBox.Clear

 

Властивості

Використання властивості списку Text — найпростіша ­можливість отримати текст вибраного елемента списку. В лю­бой момент часу значення цієї властивості містить текст вибраного елемента списку або порожній рядок, якщо жоден елемент не вибраний. Для визначення тексту вибраного еле­мента існують і інші можливості. Проте слід пом­'ятати, що і в пам'яті всі елементи списку зберігаються у вигляді списку. При цьому перший елемент списку має індекс 0. Знаючи це можна скористатися властивістю списку List (), яка дозволяє визначити текст елемента списку по його індексу:

thirdItem = lstBox.List(2)

Приведений нижче оператор списка-List Index містить індекс вибраного елемента.

lstNumber = lstBox.ListIndex

Комбінуючи властивості List () і ListIndex, можна отримати вибраний елемент списку:

lstItem = lstBox.List(lstBox.ListIndex)

Якщо в списку не вибраний жоден елемент, значення властивості ListIndex рівно -1.

Поточна кількість елементів в списку зберігається у властивості ListCount.

Елементи поля списку за замовчуванням відображаються в од­ному стовпці. Під час проектування, при необхідності, їх число можна змінити за допомогою властивості Columns. За­повнення стовпців в цьому випадку здійснюється послідовно — спочатку заповнюється перший, потім другий і т.д.

Властивість Sorted визначає спосіб розташування еле­ментів в списку. Якщо встановити цю властивість, то всі елементи сортуватимуться за алфавітом, навіть якщо вони були добав­лені з вказівкою індексу. Індекс останнього доданого елемента містить властивість NewIndex.

Ця властивість пов'язана з іншим вельми цікавим властивостями списку — ItemData (), за допомогою якого кожному елементу списку можна поставити у відповідність число типу Long. Використовуючи цю властивість, ви можете скласти, наприклад, список співробітників, зберігши їх індивідуальні номери у властивості ItemData:

lstPersonal.Additem "Vogel"

lstPersonal.ItemData(lstPersonal.Newlndex) = 8763

В наведеному приклад в список додається елемент Vo­gel. В другому рядку властивості ItemData (в даному випадку індивідуальному номеру) доданого елемента з індексом lstPersonal.NewIndex привласнюється числове значення. При додаванні в список нового елемента треба присвоїти (при необхідності) значення властивості ItemData, оскільки воно спочатку не ініціалізова­но відповідним значенням раніше доданого елемента.

Користувач може вибирати одночасно декілька эле­ментов списку. Для цього слід присвоїти властивості MultiSe­lect одне із настпуних значень:

Значення властивості MultiSelect

Значення Опис

· 0 - Множинний вибір неможливо. Клацанням ми­ши або натисканням клавіши пропуску в списку можна вибрати тільки один елемент.

· 1 - Простий множинний вибір. Елементи списку вибираються клацанням миши або натисканням клаві­ши пропуску.

· 2 - Розширений множинний вибір. Користувач може вибрати декілька елементів за допомогою миши або клавіш управління курсором з використанням клавіш [Shift] і [Ctrl]

При множинному виборі властивість Text містить текст останнього вибраного елемента списку. Значення властивості Selected() елемента списку показує, виділений даний елемент списку чи ні. Якщо властивість рівна True, то даний елемент вибраний:

If lstPersonal.Selected(2) Then

strName$ = lstPersonal.List(2)

End If

 

Поле із списком (ComboBox)

Призначення

Поле із списком або ComboBox — це по суті комбінований список, який є комбіна­цією двох елементів управління — самого списку із значення­ми і поля введення тексту (текстового поля). Поля із списком використовуються в тому разі якщо не можна наперед визначити значення, які слід включити в список, або список містить дуже багато елементів. В такому списку потрібне зна­чення можна не тільки вибирати, але і вводити безпосередньо в полі введення. Нове значення після введення автоматично поміща­ється в список.

Події

Основна подія — Click, яка використовується для вибору елемента списку, і Change — для зміни запи­су в полі введення тексту.

Властивості

Поле із списком має майже всі властивості текстового поля TextBox і списку ListBox (виключенням є властивість MultiLine). Проте особливо слід виділити властивість Style, яка визначає зовнішній вигляд і функціонування поля із списком.

· vbComboDropDown 0 Значення за умовчанням.

ComboBox є текстове поле для редагування і відкриваючийся список.

· vbComboSimple 1 ComboBox є текстове поле і постійно відкритий список.

· vbComboDropDownList 2 Відрізняється від списку із значенням vbComboDropDown тим, що користувач не може вводити текст в текстове поле.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
JavaBeans проти EJB | Смуги прокрутки (ScrollBar)

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1098; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.