Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Потреби та їх види. Безмежність потреб

Читайте также:
 1. I. Обеспечение оптимального двигательного режима с учетом потребности растущего организ­ма в движениях и функциональных возможнос­тей ребенка.
 2. I. Формирование социальных трансфертов или общественных фондов потребления (ОФП).
 3. Але не ідентифікованих (нерозпізнаних) потреб
 4. Безопасность– коренная потребность человека
 5. Безотходное потребление
 6. Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор.
 7. Бюджетная линия покупателя. Равновесие потребителя в ординализме
 8. В зависимости от характера потребностей клиентов выделяют производство
 9. В кейнсианской модели совокупные расходы (Е) представлены расходами домохозяйств (потребительские расходы) и расходы фирм.
 10. В теории потребительского поведения и теории производства и издержек
 11. В турбизнесе выигрывает тот, кто раньше других придает своему турпродукту новые потребительские качества и умеет заинтересовать потребителя этими новациями.
 12. В Україні статус біженців був визначений в Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК

Потреби – це прояв необхідності мати певні блага, бажання володіти ними, відчуття нестачі, якщо бажання залишається незадоволеним. Людині потрібно багато чого, щоб задовольняти свої потреби.

Разом із розвитком людини відбувається розвиток її потреб. У сучасному суспільстві недостатньо задовольняти потреби в їжі, помешканні, одязі. Дедалі більшого значення набуває задоволення духовних, культурних, освітніх потреб.

Спочатку потреби людини в їжі, одязі та житлі були мінімальними. Згодом з’являється потреба урізноманітнювати їжу, роблячи її калорійнішою та якіснішою, купувати якомога красивіший та модний одяг, створювати комфорт та затишок у своїй оселі. Наприклад, важко уявити сучасну людину, яка живе в печері чи вдягається у необроблену шкіру власноруч вбитого на полюванні звіра. Або, скажімо, покоління теперішніх бабусь та дідусів у свої 15-16 років навіть не чуло про комп’ютер, а дехто і не знав, що таке телевізор.

Отже, потреби людини не лише кількісно збільшуються, а й якісно змінюються. Можна зробити висновок, що потреби людини безмежні у своєму розвитку й мають тенденцію до зростання, тобто до якісних і кількісних змін.

Не зважаючи на багатство та різноманіття оточуючого нас світу, всі потреби можна виділити в певні групи, тобто здійснити класифікацію потреб. Така класифікація може бути проведена за різними критеріями. В сучасній вітчизняній економічній літературі автори наводять різні класифікації потреб. Варто розглянути найбільш поширені та загальновизнані.

Очевидний поділ потреб людини на фізичніабо матеріальні (в їжі, в одязі, в житлі, в предметах побуту) та духовні (в освіті, в улюблених видах діяльності, в інформації, в творчості, естетичній насолоді тощо). Часто матеріальні потреби називають базовими потребами, оскільки без їх задоволення людина не змогла б існувати як біологічна істота..

Якщо ж за критерій взяти – кого стосуються і як задовольняються потреби, то можна виділити особисті (індивідуальні), групові (колективні) та суспільніпотреби. Наприклад, задовольнити потребу в їжі та одязі людина може індивідуально; потреба у житлі може бути потребою родини, тобто груповою. Груповою може бути, скажімо, потреба школи у новому комп’ютерному класі тощо. Потреби особистості формуються під значним впливом культури відповідного суспільства в цілому, а також окремих соціальних груп, до яких належить та чи інша особистість.

За ознакою часу потреби можна поділити на поточні та перспективні. Так, наприклад, для певного учня середньої школи потреба мати підручник з економіки є поточною потребою, а, скажімо, потреба у придбанні власного автомобілю – перспективна потреба.Найбільш поширеною є ієрархічна класифікація потреб за Абрахамом Маслоу. Вона включає в себе такі основні ідеї та положення:

- люди постійно відчувають певні потреби;

- люди мають певні сильно виражені потреби, які можуть бути поєднані в окремі групи;

- групи потреб знаходяться в ієрархічній взаємозалежності одна від одної;

- потреби, якщо вони не задоволені, спонукають людину до дії. Задоволення потреб мотивує людей. Якщо одна потреба задовольняється, то на її місце потрапляє інша – незадоволена;

- зазвичай людина відчуває одночасно декілька різних потреб, які знаходяться між собою у комплексній взаємодії;

- потреби, які знаходяться ближче до основи “піраміди”, мають бути задоволені в першу чергу;

- потреби більш високого рівня починають активно діяти на людину після того, як у цілому задоволені потреби більш низького рівня;

- потреби більш високого рівня можна задовольнити більшою кількістю різноманітних засобів, ніж потреби нижчого рівня;

Згідно з теорією Маслоу існує п’ять груп потреб (рисунок 1.1). Розглянемо характеристику кожної групи.

 

 

 


 

 

Рисунок 1.1 – Піраміда потреб за Маслоу

 

Фізіологічні потреби. Потреби цієї групи знаходяться “на першому поверсі” умовної піраміди. До цих потреб відносять потреби, що забезпечують виживання людини як біологічної істоти (в їжі, воді, повітрі, теплі тощо).

Потреби в безпеці. Це потреби у соціальних гарантіях: отриманні медичної допомоги, середньої освіти, в пенсійному забезпеченні, захист від внутрішніх та зовнішніх ворогів тощо. Ці потреби виражають прагнення людини зберегти певний життєвий рівень, передбачуваність та контроль за власним життям.

Соціальні потреби. Людина прагне до участі у спільних діях, вона хоче дружби, любові, хоче бути членом певних об’єднань людей, з якими має спільні інтереси, намагається брати участь у суспільних заходах, бути визнаною “суспільною істотою” тощо. Всі ці прагнення складають групу потреб належності та причетності або соціальних потреб.

Потреби у визнанні та повазі. Це - потреби в позитивній оцінці індивіду з боку суспільства, в отриманні людиною певного соціального статусу, в повазі та визнанні з боку оточуючих.

Потреби в самореалізації. Дана група об’єднує потреби, пов’язані із прагненням людини до розкриття своїх здібностей та задатків, до розвитку особистості та прихованого в ній потенціалу. Це – процес саморозвитку особистості, постійного внутрішнього руху суб’єкту в своїй діяльності, постійного “вростання” в соціальний простір людського суспільства.

Потреби не існують самі по собі, це завжди потреби конкретної людини. Потреби завжди усвідомлюються людиною, їм надається конкретне змістовне забарвлення, пов’язане зі своєрідністю інтересів даної людини, її фізичними і психологічними особливостями та уподобаннями. Серед факторів, що впливають на формування потреб, особливе місце займають: вік людини, культурні традиції та звички, стать, кліматичні умови, рівень доходів тощо. Значний вплив на потреби в сучасних умовах має реклама.

Потреби існують також у колективів підприємств та урядів. Підприємства прагнуть мати у своєму розпорядженні все те, що дозволить їм реалізувати визначені цілі, наприклад: споруди, будівлі, транспортні засоби, необхідні інформаційні системи тощо. Уряд (громада, місцева спільнота), уособлюючи колективні потреби громадян або свої власні, піклується про майбутні покоління, прагне будувати автошляхи, лікарні, навчальні заклади, забезпечує військову охорону тощо. Ці потреби теж можуть бути поточними або перспективними.

Відмінна властивість потреб – їх безмежність, постійна якісна та кількісна зміна. Це зумовлене розвитком виробництва та науково-технічним прогресом, а також розвитком самої людини, її інтелекту. Задоволення одних потреб породжує виникнення інших. В цьому знаходить свій прояв безмежне зростання потреб, що має закономірний характер. Це примушує людину витрачати зусилля, щоб здобувати блага.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Економічні блага

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 5711; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Обеспечение оптимального двигательного режима с учетом потребности растущего организ­ма в движениях и функциональных возможнос­тей ребенка.
 2. I. Формирование социальных трансфертов или общественных фондов потребления (ОФП).
 3. Але не ідентифікованих (нерозпізнаних) потреб
 4. Безопасность– коренная потребность человека
 5. Безотходное потребление
 6. Блага, потребности, ресурсы. Экономический выбор.
 7. Бюджетная линия покупателя. Равновесие потребителя в ординализме
 8. В зависимости от характера потребностей клиентов выделяют производство
 9. В кейнсианской модели совокупные расходы (Е) представлены расходами домохозяйств (потребительские расходы) и расходы фирм.
 10. В теории потребительского поведения и теории производства и издержек
 11. В турбизнесе выигрывает тот, кто раньше других придает своему турпродукту новые потребительские качества и умеет заинтересовать потребителя этими новациями.
 12. В Україні статус біженців був визначений в Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.