Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Причини виробничого травматизму та професійних захворювань

Читайте также:
 1. Аналіз виробничого травматизму
 2. Античний Рим: економічні причини розквіту й занепаду
 3. Гігієнічні характеристики та вимоги до освітлення. Види виробничого освітлення.
 4. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ресурсного забезпечення операційної діяльності підприємства та ефективності використання ресурсів
 5. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
 6. Заходи для попередження травматизму
 7. Заходи для попередження травматизму
 8. Історичні коріння та причини кризи в Перській затоці.
 9. Концепція виробничого логістичного сервісу
 10. Методи дослідження виробничого травматизму
 11. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні
 12. Основні причини травматизму і захворювань на виробництвіНайбільш складним та відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків є встановлення їх причин. Виділяють органі­заційні, технічні і психофізіологічні причини травматизму.

До організаційних причин травматизму відносяться:

— незадовільне функціонування, недосконалість або відсут­ність системи управління охороною праці;

— недоліки під час навчання безпечним прийомам праці;

— неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці чи їх відсутність;

— відсутність у посадових інструкціях функціональних обо­в'язків з питань охорони праці;

— порушення режиму праці та відпочинку;

— невикористання засобів індивідуального захисту через не­ забезпеченість ними;

— виконання робіт з несправними засобами колективного захисту;

— залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

— порушення технологічного процесу;

— порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткуван­ня, машин, механізмів тощо;

— порушення трудової і виробничої дисципліни;

— незастосування засобів індивідуального й колективного за­хисту (за їх наявності);

—невиконання вимог інструкцій з охорони праці.


До технічних причин травматизму належать:

— конструктивні недоліки, недосконалість та недостатня на­дійність засобів виробництва;

— конструктивні недоліки, недосконалість і недостатня надій­ність транспортних засобів;

—неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання тощо;

— неякісне виконання будівельних робіт;

— недосконалість, невідповідність вимогам безпеки техноло­гічного процесу;

— незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, бу­динків, споруд, території, засобів виробництва, транспортних засобів;

— незадовільний стан виробничого середовища.

 

До психофізіологічних причин травматизму відносяться:

— алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння;

— низька нервово-психічна стійкість;

— незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

— незадовільний «психологічний» клімату колективі;

—інші причини.

Дослідження свідчать, що технічні причини складають при­близно 50 % від усіх нещасних випадків, організаційні — близько 25 % і психофізіологічні — приблизно 10—12 %.

Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль лю­дини у створенні передумов формування травмонебезпечних си­туацій. Значна кількість їх відбувається через суб'єктивні причи­ни пов'язані з особистістю людини, її поведінкою. Врахування індивідуально-особистісних характеристик має велике значення у створенні безпечних умов праці. Звичайно, людина, яка прийшла на роботу в хворобливому стані, наражається на небезпеку знач­но більше, ніж здорова. З робітниками, що регулярно вживають алкогольні напої, нещасні випадки трапляються в 0,35 рази час­тіше, а ушкодження внаслідок травм у них тяжчі, ніж в осіб, кот­рі не вживають алкоголю.Крім того, людина може робити помилкові дії через стомлен­ня, викликане великими фізичними (статичними і динамічними) перевантаженнями, розумовим перевантаженням, перевантажен­ням аналізаторів (зорового, слухового), монотонністю праці, стресовими ситуаціями, хворобливим станом. До травми може призвести невідповідність анатомо-фізіологічних та психічних особливостей організму людини характеру виконуваної роботи. У сучасних складних технічних системах, у конструкціях машин, приладів і систем керування ще недостатньо враховуються фізіо­логічні, психофізіологічні, психологічні й антропометричні особ­ливості та можливості людини.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 733; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.49.217
Генерация страницы за: 0.005 сек.