Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні поняття механіки


Тема 1. Вступ. Кінематика поступального руху.

Частина 1. Механіка.

В.Л. КАЗАК

ФІЗИКА

Конспект лекцій підготовки бакалавра

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”

 

 

 

2011р.

 

Конспект лекцій складається з 6 частин, відповідно до змістовних модулів курсу фізики для підготовки бакалавра галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”: 1. Механіка. 2. Електрика. Електромагнетизм. 3. Коливання та хвилі. 4. Оптика. 5. Атомна та ядерна фізика. 6. Фізика твердого тіла. Квантова теорія речовини.

 

Казак Віктор Леонідович 2011р.

 

 

ЗМІСТ

 

Частина 1. Механіка.

 

Тема 1. Вступ. Кінематика поступального руху.
Тема 2. Кінематика обертального руху.
Тема 3. Динаміка поступального руху матеріальної точки.
Тема 4. Закони збереження в механіці.
Тема 5. Динаміка обертального руху.
Тема 6.Механічний принцип відносності.
Тема 7. Елементи релятивістської динаміки.
 

 

Частина 2. Електрика. Електромагнетизм.

 

Тема 8. Електростатичне поле.
Тема 9. Провідник в електричному полі.
Тема 10. Постійний електричний струм.
Тема 11. Електричний струм в рідинах і в газах.
Тема 12. Магнітне поле у вакуумі.
Тема 13.Явище електромагнітної індукції.
Тема 14. Магнітне поле в речовині.

 

Частина 3. Коливання та хвилі.

 

Тема 15.Коливання та хвилі.
Тема 16.Складання коливань.
Тема 17.Загасаючі коливання.
Тема 18.Вимушені механічні та електромагнітні коливання.
Тема 19.Хвилі.

 

 

Частина 4. Оптика.

 

Тема 22.Геометрична оптика.
Тема 23. Хвильова оптика. Інтерференція світла.
Тема 24. Дифракція світла.
Тема 25.Поляризація світла.
Тема 26.Квантова оптика.
Тема 27.Елементи квантової механіки.
Тема 28.Рівняння Шредінгера.

 

Частина 5. Атомна та ядерна фізика.

 

Тема 29. Фізика атомів і атомних ядер.
Тема 30. Періодична система елементів.
Тема 31. Атомне ядро.
Тема 32.Молекулярна фізика і основи термодинаміки.
Тема 33.Функція розподілу.
Тема 34.Кінетична теорія газів.
Тема 35.Основи термодинаміки.

 

Частина 6. Фізика твердого тіла. Квантова теорія речовини.

 

Тема 36.Елементи фізики твердого тіла.
Тема 37.Поняття про зону теорію твердих тіл.
Тема 38.Власна провідність напівпровідників.
Тема 39.Фотопровідність напівпровідників.
Тема40.Елементи квантової теорії електропровідності металів.
Тема 41.Випрямлення на контакті метал-напівпровідник.
Тема 42.Напівпровідникові діоди та транзистори.

 Вступ. Кінематика поступального руху (2 год.) Мета:Ввести основні поняття механіки. План 1. Елементи кінематики. Поступальний рух. 2. Радіус-вектор, траєкторія, шлях, переміщення

Швидкість, прискорення Нормальне і тангенціальне п

Предметом вивчення механіки є механічний рух, який поля-гає в зміні з часом взаємного положення тіл або їхніх частин упросторі. Всякий рух відбувається відносно довільного тіла, щоназивається тілом відліку. З тілом відліку пов'язують систему ко-

ординат, за допомогою якої задається положення тіла, що ру-хається. Сукупність тіла відліку, пов'язану з ним систему координат і годинника, що визначає час, називається системою відліку.Відносно різних систем відліку рух одного і того ж тіла виглядаєпо-різному. У цьому полягає відносність руху. При рішенні практичних задач систему відліку необхідно вибирати так, щоб рух розглянутого тіла був найбільш простим, тобто описувався найменшим числом рівнянь. Для математичного опису руху різних тіл використовують математичні моделі. Ми будемо користуватися моделями матеріальної точки й абсолютно твердого тіла.Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Положення матеріальної точки в загальному випадку задається трьома декартовими координатами - x, y і z. Абсолютно твердим називається тіло, деформаціями якого можна знехтувати при розгляді його руху. Для того щоб задати положення абсолютно твердого тіла в просторі досить знати координати двох точок цього тіла.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Список рекомендованої літератури | Радіус-вектор. Переміщення. Траєкторія. Пройдений шлях

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2386; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Права людини: поняття та структура
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. V. Поняття юридичного обов’язку
 4. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 5. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 6. Визначення не повинно утворювати кола, тобто визначуване поняття не може визначатись через себе самого.
 7. Визначення поняття, його загальна характеристика
 8. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 9. Визначте поняття та предмет трудового права.
 10. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 11. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 12. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.