Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аудит дотримання умов збереження основних засобів
Читайте также:
  1. Амортизація основних фондів
  2. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  3. Аттестация аудиторов
  4. Аттестация на право заниматься аудиторской деятельностью.
  5. Аудит безопасности
  6. Аудит бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація
  7. Аудит в условиях автоматизированной обработки экономической информации
  8. Аудит валютних операцій
  9. Аудит власного капіталу
  10. Аудит власного та регулятивного капіталу банку
  11. Аудит дебіторської заборгованості

Завдання і джерела аудиту основних засобів.

Час: 4 год.

В програмі проведення аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетної установи основним є завдання по перевірці операцій, пов’язаних із основними засобами:

1. Дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів.

2. Законність та правильність операцій, пов’язаних із рухом основних засобів та їх документальним оформленням.

3. Правильність і своєчасність нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат.

4. Правильність визначення і списання зносу по групах основних засобів.

5. Правильність проведення переоцінки основних засобів.

6. Правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів.

7. Перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання і т.д.

8. Виявлення невикористовуваного обладнання, його стану, умов збереження.

9. Перевірка операцій, пов’язаних з орендою основних засобів.

Джерелами аудиту основних засобів бюджетної установи є:

1)Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення).

2)Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів.

3)Акт на списання основних засобів.

4)Акт на списання автотранспортних засобів.

5)Акт на установку, пуск, демонтаж будівельних механізмів.

6)Інвентарна картка обліку основних засобів.

7)Опис інвентарних карток з обліку основних засобів.

8)Картка обліку руху основних засобів.

9)Інвентарний список основних засобів.

10) Розрахунок зносу основних засобів.

11) Протокол інвентаризаційних комісій.

12) Інвентаризаційні описи та порівняльні відомості по інвентаризації.

13) Облікові регістри по рахунках 10, 11, 13, 40, 41, 42.

14) Головна книга.

15) Баланс.

16) Звіт про власний капітал.

Основним документом, яким має керувтися державний аудитор при перевірці дотримання умов зберігання основних засобів є нормативні документи, норми податкового законодавства, Бюджетний та Податковий кодекси України.

Аудит основних засобів починається з перевірки отримання умов збереження. При наявності інформації (сигналів) про нестачу об’єктів основних засобів аудитору потрібно починати аудит із раптової перевірки основних засобів за місцем їх знаходження. За відсутності такої інформації слід починати з перевірки наявності і стану інвентаризаційних карток в картотеці аналітичного обліку основних засобів та відповідності даних пооб’єктного аналітичного обліку основних засобів з даними синтетичного обліку.

Для цього аудитор зіставляє дані опису інвентарних карток основних засобів за класифікованими групами з наявними в картотеці інвентарними картками. За відсутності інвентарних карток необхідно:a) перевірити наявність об’єктів основних засобів, по яких відсутні інвентарні картки;

b)вияснити причини продажу, ліквідації основних засобів;

c) відновити аналітичний пооб’єктний облік основних засобів, якщо він відсутній.

Загальний підсумок залишків по всіх класифікаційних групах основних засобів зіставляють із залишком по рахунку 10 “Основні засоби” за Головною книгою.

Якщо виявлені розбіжності між даними аналітичного і синтетичного обліку, то необхідно встановити причини такого відхилення і винуватців.

Вибірковою перевіркою встановлюється наявність основних засобів за місцями їх експлуатації (на підставі інвентарних списків). Якщо виявлена нестача основних засобів, то необхідно взяти письмове пояснення у матеріально відповідальної особи і вжити відповідні заходи із відшкодування вартості даного об’єкта основних засобів.

Перевіряючи якість проведеної на підприємстві інвентаризацїй основних засобів, слід з’ясувати:

1. дотримання строків інвентаризації і порядку її проведення на підприємстві;

2. оформлення підсумків інвентаризації (протягом 10 днів).

Одночасно аудитор повинен уважно вивчити матеріали попередніх інвентаризацій, особливу увагу звертаючи на правильність відображення результатів в бухгалтерському обліку. На підставі вивчення всіх матеріалів інвентаризації він робить висновки про якість проведеної інвентаризації.

Після цього перевіряється, чи всі об’єкти основних засобів закріплені за матеріально відповідальними особами. Для цього вартість закріплених за матеріально відповідальними особами основних засобів зіставляють із залишком по дебету рахунка “Основні засоби” на дату перевірки.

Встановивши порушення, аудитор повинен з’ясувати, чому воно допущене, хто винен і якими є його наслідки.

Завершують аудит основних засобів перевіркою правильного зберігання зайвих, непотрібних, законсервованих основних засобів. Практика роботи показує, що такі об’єкти основних засобів часто зберігаються під відкритим небом і розкомплектовуються.

За всіма фактами такого зберігання об’єктів основних засобів необхідно провести детальне розслідування, в результаті якого виявити розмір заподіяної шкоди та її винуватців.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 168; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.78.121
Генерация страницы за: 0.002 сек.