Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні естетичні категорії
Читайте также:
 1. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність
 2. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 3. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 4. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 5. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 6. Генезис категорії фінансів
 7. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 8. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 9. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 10. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 11. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 12. Добро» і «зло» – вихідні етичні категорії

Категорії естетики — це основні понят­тя естетичної теорії, духовні моделі есте­тичної практики, естетичного освоєння світу. Категорії естетики історично зміню­ються і розвиваються, відображаючи етапи розвитку соціальної практики та динаміки ціннісних орієнтацій. Категорії естетики мають певну особливість, яка полягає в тому, що вони спираються пе­реважно на оціночний момент. Це пов'я­зано із антропологічною домінантою ес­тетичної та художньої сфери культури. Сучасна естетична теорія внаслідок роз­витку нових напрямів дослідження та загальнофілософських методологічних за­сад не має жорстко визначеної та структурованої системи категорій, що усклад­нює можливість остаточної визначеності відносно категоріального статусу деяких понять естетики. Категорії естетики структуруються відносно певних напрямів естетичної те­орії, які стосуються різних сфер та ас­пектів естетичної та художньої практики і виглядають таким чином:

1) Метакатегорії: естетичне, гармонія, міра, пре­красне, потворне, піднесене, низьке, ге­роїчне, трагічне, комічне, іронія.

2) Ка­тегорії естетичної діяльності: естетична діяльність, мистецтво, фольклор, деко­ративно-прикладне мистецтво, дизайн, художнє конструювання, естетика побу­ту, мода, садово-паркове мистецтво.

3) Категорії естетичної свідомості: есте­тичні почуття, оцінки, судження, смак, ідеали, погляди та теорії.

4) Категорії гносеології мистецтва: художній образ, мімезис (художнє відображення і відтво­рення), поетика (художнє мислення), ху­дожня форма і художній зміст, художня ідея, художня правда, художня умов­ність, ідеалізація, типізація, індивіду­алізація.

5) Категорії психології мистец­тва: художня творчість, художнє сприй­няття, катарсис, емпатія, художня здіб­ність, талант, геній, натхнення, фанта­зія, свідоме, підсвідоме, творча уява, ін­дивідуальна манера і стиль.

6) Категорії соціології мистецтва: художник, публі­ка, художня критика, меценатство, функції мистецтва, свобода і детермінізм художньої діяльності, соціальне замов­лення, народність, національне та зага­льнолюдське в мистецтві, елітарне та ма­сове мистецтво.

7) Категорії онтології та морфології мистецтва: художній твір, артефакт, види мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, література, музи­ка, театр, кіно тощо); роди (епос, лірика, драма, станкове або монументальне мис­тецтво тощо); жанри (роман, повість, оповідання, портрет, пейзаж, натюрморт тощо).

8) Категорії семіотичного та структурного аналізу мистецтва: текст, контекст, знак, композиція, сюжет, фа­була, міф, художній час і простір, ритм, інтонація, метафора, символ, архетип.

9) Категорії герменевтичного аналізу ми­стецтва: розуміння, тлумачення, інтерп­ретація, художня мова, буття, гра, діалогічність, переживання, культурний контекст, герменевтичне коло.10) Кате­горії історичного дослідження мистецтва: художній процес, традиція, спадко­ємність, новаторство, художній канон, ху­дожня епоха, напрям, течія, школа, ме­тод, стиль.

11) Категорії теорії естетичного виховання: естетичні здібності та потреби, методи та засоби естетичного виховання, всебічний розвиток особистості, художнє спілкування.

Категоріальний апарат естетики постійно збагачується за рахунок осмислення нових художніх явищ і про­цесів, залучення термінів суміжних нау­кових дисциплін (філософії, психології, мистецтвознавства, семіотики, структу­ралізму, культурології тощо), які набува­ють специфічного естетичного змісту.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 741; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність
 2. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 3. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 4. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 5. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 6. Генезис категорії фінансів
 7. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 8. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 9. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 10. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 11. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 12. Добро» і «зло» – вихідні етичні категорії

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.