Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні види підрядних зв’язків

Читайте также:
 1. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 4. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 5. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 6. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 7. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 8. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 9. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 10. Еколого-економічні принципи ефективного використання території та основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства.
 11. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.
 12. Ергономіка роботи за комп'ютером. Основні синдроми

Основними видами синтаксичних зв’язків підрядного типу є:

· узгодження;

· керування;

· прилягання;

· замикання;

· ізафет;

· інкорпорація.

Перші чотири види зв’язків властиві індоєвропейським мовам, два останніхне властиві.

Узгодження - такий вид підрядного зв’язку, коли залежне слово отримує ті ж категорії, що й стрижневе слово.

Напр., прикметник узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку.

Узгодження може бути:

· повне (свіжу газету, новим телефоном, у теплому морі);

· часткове ( гарна колібрі – чол.р., маленьке кенгуру – чол.р.).

· предикативне

· і непредикативне (координація) – це узгодження підмета і

присудка;

· частіше буває неповним;

· може бути і смисловим (Діти – наше майбутнє - узгодження тільки у відмінку; П’ять студентів склали іспит достроково – узгодження смислове).

У складних субстантивних словосполученнях показник узгодження може охоплювати всі залежні компоненти, причому вони можуть співпадати і формально (Бачу свого доброго старого знайомого - флексії

-ого охоплюють всі компоненти словосполучення, причому узгодження співпадання флексій. постає як формальне.

Керування - такий вид підрядного зв’язку, коли залежне слово має залежну форму:

· вона не повторює категорій стрижневого слова,

· а викликана його граматичними

· і лексико-граматичними властивостями (писати конспект, керувати машиною, сповнений нетерпіння).

Керування властиве насамперед дієслівним словосполученням, хоча зустрічається і в словосполученнях з іншими стрижневими словами (іменниками, дієприкметниками тощо).

Керування буває:

- сильним;

- слабким;

- прийменниковим;

- безприйменниковим.

Складні словосполучення, побудовані на керуванні, можуть мати структуру:

Ø послідовної (ланцюжкової) підрядності: Розповідь людини з міста на Прип’яті - три простих словосполучення, послідовно підпорядкованих стрижневому слову: Розповідь людини - людини з міста - міста на Прип’яті;

Ø паралельної підрядності (супідрядності): Розповісти подрузі про Прип’ять - все словосполучення побудоване на паралельній підрядності словоформ стрижневому слову розповісти. Супідрядність виникає тоді, коли підпорядковані одному й тому ж стрижневому слову словоформи сурядні між собою: читати газети й журнали.

Ізафет – особлива конструкція тюркських мов; зустрічається також у перській і арабській мові.

Ізафетом називається конструкція з двох іменників, з яких один визначає інший, причому ізафетний зв’язок нагадує то керування, то узгодження.

Наприклад, татарське словосполучення Казан інститути (Казанський інститут) буквально означає: Казань – інститут – її, де суфікс -и, виражаючи приналежність третій особі, знаходиться при іменнику, що означається.Другий вид ізафетамає подвійний ізафетний зв’язок: іменник-означення стоїть у формі родового відмінка, а означуваний іменник має при собі суфікс приналежності.

Наприклад, турецьке словосполучення arkadacimin kitabi (книга мого товариша) буквально означає: товариша – мого – книга – його (-in - суфікс родового відмінка, i - суфікс приналежності третій особі).

Замикання як вид підрядного зв’язку полягає в тому, що суфікс чи службове слово, семантично відносячись до стрижневого слова, ставиться при першому слові словосполучення , тим самим об’єднуючи в єдине ціле як прості, так і складні словосполучення.

Засобами замикання є

Ø прийменники,

Ø артиклі (і займенники взагалі),

Ø допоміжні дієслова,

Ø покажчики узгодження,

Ø управління

Ø та ізафетні покажчики.

Напр., у словосполученні на великих швидкостях прийменник на, що відноситься до іменника, замикає прикметник у межах даного словосполучення. У словосполученні прочитана мною в дитинстві книга покажчик узгодження (флексія –а), знаходячись при першому слові словосполучення, але відносячись семантично до останнього слова – іменника книга, замикає субстантивне словосполучення.

Інкорпорування (або інкорпорація, включення) зустрічається в палеоазійських мовах та мовах північноамериканських індіанців.

Інкорпорування – це такий вид підрядного зв’язку, коли основи, разом з афіксами, оформлюють як словосполучення і речення, так і слова.

При інкорпоруванні основи слів об’єднуються в єдине морфологічне ціле, яке називається інкорпоративним комплексом.

Будучи лексико-семантично розчленованим,

Ø він не дорівнює слову;

Ø не дорівнює він і звичайному словосполученню, оскільки оформлений як морфологічне ціле.

Наприклад, чукотське итлигін купрен (батькова/батька сітка) є словосполученням,

а тинеранкопрантиватиркин (дві сітки ставлю) є інкорпоративним комплексом, що складається з морфем і афіксів.

Прилягання - такий вид підрядного зв’язку, коли не використовуються спеціальні засоби підрядності.

Підрядність виражається

· включенням слів у словосполучення,

· несамостійністю синтаксичної функції

· і смисловою підрядністю залежного слова словосполучення.

Прикладом словосполучень, побудованих шляхом прилягання, можуть бути словосполучення: працювати удвох, їхати повільно, підстава поговорити, дуже добрий, просити прочитати тощо.

Прилягання широко поширене у мовах світу:

· воно – основний вид підрядного зв’язку в тих мовах, де немає афіксів (напр., у в’єтнамській).

· Воно зустрічається також у тих мовах, де є афікси і форми словозміни. В цих випадках виділяються два основні види прилягання:

Ø прилягання слів, що не змінюються (в українській мові – це прислівники, інфінітиви, дієприслівники, компаратив (форма ступенів порівняння), прикметники та іменники, що не змінюються; в інших мовах прилягати можуть і прикметники);

Ø прилягання словоформ слів, які змінюються.

Прилягання словоформ (прийменникових і безприйменникових) виникає тоді, коли словоформа приєднується до стрижневого слова без встановлення зв’язку узгодження чи керування (напр., лікар Соловйова, планувати у гривнях, йти групою).

Синтаксичні зв’язки слів використовуються

§ не тільки при побудові словосполучень,

§ але й при утворенні складних слів

§ і складених найменувань,

§ а також при побудові речень.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Словосполучення | Речення

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1504; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Будова і основні функції нейронів і нервів. Загальні поняття про подразливість, збудливість, провідність, біоелектричні явища
 2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 4. Власне лінгвістичний (функціональний) аспект вивчення звукових одиниць. Фонологія. Основні поняття
 5. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
 6. Господарський механізмвиконує наступніосновні функції.
 7. Грошова система, її структурні елементи й основні типи
 8. Джерела та основні принципи інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу і аудиту
 9. Дія складного випромінювання на рецептори зору, метамерність кольору, основні та додаткові кольори
 10. Еколого-економічні принципи ефективного використання території та основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства.
 11. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.
 12. Ергономіка роботи за комп'ютером. Основні синдроми

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.