Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Магнітного потоку ротора
Система автоматичного керування моменту СД зміною

 

В якості електропривода потужних вентиляторів, помп, екстру-дерів та інших механізмів у діапазоні 1:10 використовують вентиль-ні двигуни з електромагнітним збудженням. Оскільки момент нава-нтаження таких механізмів змінюється, зазвичай, плавно, то страте-гія керування може бути такою: регулюють магнітний потік ротора при номінальному струмі статора і заданому куті , що забезпечує давач положення ротора.

На рис. 13.3 наведено функціональну схему, яка реалізує вказану стратегію курування. Вона складається з трьох контурів: контуру регулювання струму збудження, який визначає магнітний потік ро-тора; контуру стабілізації струму статора і контуру регулювання швидкості .

Регулювання магнітного потоку ротора здійснюється відповід-ним регулюванням струму збудження з врахуванням насичення. За умови необхідно адаптувати магнітний потік ротора до зміни навантаження двигуна, тобто до струму статора. Цю адап-тацію забезпечує функціональний перетворювач ФП, вихідний сиг-нал якого є задаючим для контуру регулювання струму збудження за умови, що при . До контуру регулювання струму збудження, крім ФП як задаючого елемента, входять регуля-тор струму РСЗ, СІФКЗ керованим випрямлячем напруги КВЗ, обмотка збудження ОЗ і давач струму ДСЗ. Цей контур призначений стабілізувати струм збудження на рівні, який задається ФП.

 

 

Рис13.3. Функціональна схема автоматичного керування вентильним двигуном

 

Стабілізація струму статора, величина якого задається регулято-ром швидкості РШ, забезпечується контуром регулюванням , який пропорційний струму першої гармоніки струму в обмотках статора . Між струмами і є пропорційна залежність.

Задаючим сигналом у контурі регулювання швидкості є сигнал , пропорційний швидкості СД. Функцію тахогенератора у цьо-му контурі виконує перерахункова схема, яка кількість імпульсів ДПР за одиницю часу перетворює у напругу, пропорційну швид-кості.

Керування ключами інвертора здійснює блок керування інверто-ром БКІ, на вхід якого поступають сигнали від ДПР. Ці сигнали синхронізовані й сфазовані так, щоб підтримувати сталим кут .
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.