Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура свідомості
Читайте также:
 1. I. История развития концепции гражданского общества. Структура гражданского общества.
 2. I. Понятие и структура политической системы общества.
 3. II. Структура правовой нормы.
 4. IV. Права людини: поняття та структура
 5. MFT и его структура.
 6. Американский структурализм
 7. Антигенная структура
 8. АПК, его структура и функции.
 9. Атомно-кристаллическая структура металлов
 10. Бригадная (кросс - функциональная) структура управления
 11. Взаимодействие власти с бизнес-структурами
 12. Виды и структура малой группы.

Свідомість. Функції свідомості.

Не потрібно бути тим, ким ти не є насправді

Тема 6 Свідомість і підсвідомість

У психології свідомість розглядається як особлива форма відображення, як загальна якість психічних функцій. Саме розвиток усіх психічних функцій забезпечує формування у людини внутрішнього світу, суб’єктивної моделі навколишнього світу.

Свідомість виконує основні функції психіки, які притаманні лише людині:

формує внутрішній план діяльності, її програму, синтезує динамічну модель дійсності, за допомогою якої людина орієнтується в навколишньому фізичному і соціальному середовищі, визначає попередню, мислену побудову дій, передбачає їх наслідки, керує і контролює поведінку людини, здатність її відповідати за наслідки дій та розуміти те, що має місце в навколишньому світі і в ній самій.

До основних властивостей свідомості належать її атрибути — переживання, пізнання та відношення.

Переживання — це атрибут свідомості індивіда, який не містить образу предмета, що відображається, а тільки виявляється у формі задоволення-незадоволення (страждання), напруження-розрядки, збудження-заспокоєння. Переживання можна віднести до емоційної складової свідомості, до певного афекту, який є невід’ємним від пізнання.

Пізнання — це компонент свідомості індивіда, що сприймається у формі безпосередніх або опосередкованих, більш або менш повних і точних образів явищ, предметів, що відображаються, та думок про їх зв’язки. Цей атрибут свідомості може сприйматися як її когнітивна складова, послідовно реалізується у відчутті, сприйнятті, мисленні та пам’яті.

Відношення особистості як суб’єкта до навколишнього світу — це активний компонент індивідуальної свідомості і її зворотний суб’єктивний зв’язок зі світом, який відображається та об’єктивізується психомоторикою.

Структура індивідуальної свідомості характеризується декількома
підструктурами:

1. Атрибути — пізнання (когнітивний компонент), переживання (афективний компонент), відношення (психомоторний компонент).

2. Рівні ясності — інсайт, натхнення, ясна свідомість, неусвідомлення, патологічні порушення, втрата свідомості. Інсайт розуміється як момент осяяння, здогаду, раптового розуміння, як здатність мислення, при якому здійснюється передбачення (мислене). Певною мірою інсайт пов’язують з інтуїцією — прийомом безпосереднього відображення дійсності, при якому висновок грунтується, головним чином, на здогаді, чутті, раптовому осяянні.

Чуття — особливий психічний стан підсвідомого відображення явищ і подій, інтуїтивне їх передчуття, це суб’єктивний бік емоційної реакції, відбиття процесу перебігу емоцій і почуттів, відчування навколишнього світу (наприклад, чуття єдиної родини).

3. Динаміка — це властивості особистості, її атрибути, риси та якості.

4. Функції — відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять, воля, емоції, увага,

Вирішальну роль у формуванні свідомості відіграє мова, оскільки
вона дає можливість оперувати суб’єктивними образами об’єктивного світу навіть за умов їх (образів) відсутності.

 

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 189; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.001 сек.