Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заповнення Балансу на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. Алгоритм формування планувального рішення організаційно-технічного модуля
 2. Аудит розрахунків із різними дебіторами і кредиторами
 3. Бюджетне планування і прогнозування
 4. Види ландшафтних планів (результат ландшафтного планування).
 5. Види планування
 6. Види планування в аудиті
 7. Визнання статей балансу.
 8. Відображення в бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті
 9. Відображення в обліку господарських операцій кредитних спілок
 10. Відображення в обліку операцій за рахунком
 11. Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів
 12. Для обліку нарахувань ЄСВ на ФОП призначений
Назва статті Код рядка Рахунки/Алгоритм розрахунку Примітки
Актив
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:  
залишкова вартість Ряд.011 — ряд. 012 Відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з ПБО 8 “Нематеріальні активи”, затвердженим наказом Мінфіну України № 242 від 18.10.99 р.
первісна вартість С-до за Дт 12 «Нематеріальні активи»
накопичена амортизація С-до за Кт 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»
Незавершені капітальні інвестиції С-до за Дт 15 «Капітальні інвестиції» Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.
Основні засоби:  
залишкова вартість Ряд.031 — ряд. 032 Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями, державні (казенні) та комунальні підприємства - вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, у тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на праві постійного користування. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
первісна вартість С-до за Дт 10 «Основні засоби»,11 “Інші необоротні матеріальні активи” (окрім субрахунка 100)
знос С-до за Кт 131 «Знос основних засобів»,132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»
Довгострокові біологічні активи:
Справедлива (залишкова) вартість Ряд.036 — ряд. 037+ Дт 161,163,165 Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".
первісна вартість С-до за Дт 162, 164,166 “Довгострокові біологічні активи”
накопичена амортизація С-до за Кт 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"
Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств С-до за Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» Відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.
інші фінансові інвестиції С-до за Дт 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»
Довгострокова дебіторська заборгованість С-до за Дт 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду"; 182 "Довгострокові векселі одержані"; 183 "Інша дебіторська заборгованість" Відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу (проміжку часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг) та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості Ряд. 056- ряд. 057+с-до за Дт 100 Ряд. 057 оцінка активів за первісною вартістю. Дт рахунка 100 оцінка активів за справедливою вартістю.
Первісна вартість інвестиційної нерухомості С-до за Дт 100 (окрім активів за справедливою вартістю)  
Знос інвестиційної нерухомості С-до за Кт 135  
Відстрочені податкові активи 17 «Відстрочені податкові активи» Цю статтю заповняють тільки ті сільськогосподарські підприємства, які є платниками податку на прибуток. У статті відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. ВПА виникає, коли сума податку на прибуток, визначена за даними обліку, буде меншою ніж сума податку, розрахованою по Декларації про прибуток підприємства
Гудвіл С-до за Дт 19  
Інші необоротні активи С-до за Дт 184 «Інші необоротні активи» Наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні.
Усього за розділом І 080 Сума рядків 010, 020, 030,035,040,045,050,055,060,065,070
ІІ. Оборотні активи
Запаси: Облік запасів регулюється ПБО 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.
виробничі запаси С-до за Дт 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» Показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
поточні біологічні активи С-до за Дт 21 «Поточні біологічні активи» Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30 "Біологічні активи".
незавершене виробництво С-до за Дт 23 «Виробництво», рах.25«Напівфабрикати» Показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.
готова продукція С-до за Дт 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» Показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.
    У складі статей «Незавершене виробництво» та «Готова продукція» не повинно бути частини загальногосподарських витрат та витрат обігу, оскільки за нормами ПБО 16 «Витрати» такі витрати розглядаються як витрати звітного періоду і не підлягають розподілу між незавершеним виробництвом і випуском готової продукції.
товари С-до за Дт 28 «Товари» (281+282+283+284)-Кт285 Відображається без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.
Векселі одержані С-до за Дт 34 «Короткострокові векселі одержані» Показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Векселі відображають у балансі за номінальною вартістю.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
чиста реалізаційна вартість Ряд. 161 — ряд.162 Відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках.
первісна вартість С-до за Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
резерв сумнівних боргів С-до за Кт 38 «Резерв сумнівних боргів»
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
з бюджетом С-до за Дт 64 «Розрахунки за податками й платежами» Показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
за виданими авансами С-до за Дт 371 «Розрахунки за видами авансами» Відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
з нарахованих доходів С-до за Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» Наводиться сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.
із внутрішніх розрахунків С-до за Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 682 «Внутрішні розрахунки», 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» Показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
Інша поточна дебіторська заборгованість С-до за Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями», 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків», 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 65 «Розрахунки за страхуванням»,66 «Розрахунки з оплати праці», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. За вимогами ПБО 10 «Дебіторська заборгованість» за іншою поточною дебіторською заборгованістю потрібно нараховувати резерв сумнівних боргів. В такому разі, показники іншої поточної дебіторської заборгованості наводяться у балансі за чистою реалізаційною вартістю.
Поточні фінансові інвестиції С-до за Дт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік (напр., короткострокові комерційні ринкові цінні папери; казначейські векселі; депозитні сертифікати; інші ринкові цінні папери, придбані з метою перепродажу протягом терміну, що не перевищує 1 рік), які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
в національній валюті С-до за Дт 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», 351 «Еквіваленти грошових коштів» Відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.
- у тому числі в касі С-до за Дт 30
в іноземній валюті С-до за Дт 302 «Каса в іноземній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті», 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті», 351 «Еквіваленти грошових коштів»
Інші оборотні активи С-до за Дт 331 «Грошові документи в національній валюті», 332 «Грошові документи в іноземній валюті», 643 «Податкові зобов'язання». Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643 "Податкові зобов'язання".
Усього за розділом ІІ Сума рядків 100 -160, 170 – 230, 240,250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів С-до за Дт 39 «Витрати майбутніх періодів». Відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. До таких витрат, відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.
IV Необоротні активи та групи вибуття С-до за Дт 286  
Баланс Сума рядків 080, 260, 270,275  
Пасив
І. Власний капітал.
Статутний капітал С-до за Кт 40 «Статутний капітал» Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. Виробничі сільськогосподарські кооперативи у відповідності до законодавства не формують статутного фонду, тому цю статтю не заповняють.
Пайовий фонд С-до за Кт 41 «Пайовий капітал» Наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. Причому сільськогосподарські кооперативи тут показують як пайовий так і неподільний фонд.
Додатково вкладений капітал С-до за Кт 421 «Емісійний дохід», 422 «Інший вкладений капітал» Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (тобто суму емісійного доходу). Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал.
Інший додатковий капітал С-до за Кт 423 «Дооцінка активів», 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» , 425 «Інший додатковий капітал» Відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу (напр., вартість об’єктів соціальної сфери, які не підлягали паюванню та не включалися до статутних фондів, фонд вартості майна, що не підлягає приватизації в частині майна, щодо якого немає рішення про передачу на баланс іншої юридичної особи).
Резервний капітал С-до за Кт 43 «Резервний капітал» Наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) С-до за Кт 441 «Нерозподілені прибутки (Дт 442 непокриті збитки)» Відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
Неоплачений капітал С-до за Дт 46 «Неоплачений капітал» Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
Вилучений капітал С-до за Дт 45 «Вилучений капітал» Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
Усього за розділом І 380 Сума рядків 300 -370
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення — це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 ПБО 11 «Зобов’язання»).
Забезпечення виплат персоналу С-до за Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове пенсійне забезпечення», 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» Відображають суму нарахованого у звітному періоді резерву на покриття витрат і платежів персоналу, що здійснюватимуться в майбутніх звітних періодах, зокрема витрат на оплату майбутніх відпусток, відрахувань додаткове пенсійне та соціальне страхування тощо.
Інші забезпечення С-до за Кт 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань», 474 «Забезпечення інших витрат і платежів», 49 «Страхові резерви» Відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (наприклад, витрати на оплату гарантійних зобов'язань), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх оцінок.
Цільове фінансування С-до за Кт 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” Відображаються кошти цільового фінансування і цільових надходжень, отримані як з бюджету, так і з інших джерел у вигляді субсидій, асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів, цільових внесків фізичних та юридичних осіб і умови за якими ще не виконано підприємством.
Усього за розділом ІІ 430 Сума рядків 400 -420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання До складу довгострокових відносяться зобов’язання, що не підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.
Довгострокові кредити банків С-до за Кт 501 «Довгострокові кредити банків в національній валюті», 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті», 503 «Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті» ,504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті» Показують зобов'язання підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік від дати Балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позики), які перейшли до складу довгострокових.
Інші довгострокові фінансові зобов’язання С-до за Кт 505,506 «Інші довгострокові позики в національній валюті», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» Відображається сума довгострокової заборгованості підприємства відносно зобов'язання щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки. Напр., отримання основних засобів за договорами фінансової оренди, фінансового лізингу. До складу цієї статті відносяться аналогічні пролонговані позики, надані небанківськими фінансовими установами, по яких нараховуються відсотки.
Відстрочені податкові зобов’язання Кт 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» мінус Дт17 (якщо Кт54>Дт17) Платники податку на прибуток у цій статті відображають суми податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх звітних періодах внаслідок тимчасової різниці між податковою та обліковою базами оцінки, що обраховуються у відповідності до ПБО 17 «Податок на прибуток». ВПЗ виникають у тому випадку, коли облікова база оподаткування виявилася більшою за базу оподаткування, визначену за податковим законодавством.
Інші довгострокові зобов’язання С-до за Кт 51 «Довгострокові векселі видані», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання» Відображають суму довгострокових зобов'язань, що не можуть бути включені до інших статей розділу «Довгострокові зобов'язання».
Усього за розділом ІІІ 480 Сума рядків 440 -470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків С-до за Кт 60 «Короткострокові позики», Кт31 (овердрафт) Відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями С-до за Кт 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» Показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Векселі видані С-до за Кт 62 «Короткострокові векселі видані» Показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги С-до за Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
Поточні зобов’язання за розрахунками  
з одержаних авансів С-до за Кт 681 «Розрахунки за авансами одержаними» Відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
з бюджетом С-до за Кт 641 «Розрахунки за податками» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» 643 «Податкові зобов’язання», 644 «Податковий кредит» Показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
з позабюджетних платежів С-до за Кт 685 (у частині таких платежів) Показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
зі страхування С-до за Кт 65 «Розрахунки за страхуванням» Відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
з оплати праці С-до за Кт 66 «Розрахунки з оплати праці» Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.
з учасниками С-до за Кт 67 «Розрахунки з учасниками» Відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
із внутрішніх розрахунків С-до за Кт 682 «Внутрішні розрахунки», 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» Відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу С-до за Кт 680  
Інші поточні зобов’язання С-до за Кт 372, 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками», 644 «Податковий кредит» , 643 Відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.
Усього за розділом IV 620 Сума рядків 500 -610
V. Доходи майбутніх періодів С-до за Кт 69 «Доходи майбутніх періодів» Включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Зокрема, до складу доходів майбутніх періодів відносяться доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі) тощо.
Баланс Сума рядків 380,430, 480,620,630  

 Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У Примітках до балансу розкривається суттєва інформація, яка дозволяє провести додатковий аналіз його статей.

Питання для самоконтролю

1. Сутність балансу і його призначення.

2. Методика складання Балансу.

3.Узагальнена характеристика змісту та форми Балансу. Загальні вимоги до розкриття статей Балансу.

4. Активи та їх класифікація у Балансі. Зобов'язання та їх класифікація.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визнання статей балансу | Характеристика звітності та загальні вимоги

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2097; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.