Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна характеристика та порядок складання Балансу (ф. 1-м)

Читайте также:
 1. II. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.
 2. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
 3. IV. Понятие готовности формирований ГО и порядок приведения их в готовность.
 4. VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРА КАК ИСТОЧНИКА ЧС.
 5. А. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов 1 очереди
 6. Адаптация процессов и работ в стандартах жизненного цикла ИС к характеристикам конкретных проектов.
 7. Амплитудно-частотная характеристика
 8. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 9. Анализ качества САУ по частотным характеристикам
 10. Анодная поляризационная диаграмма, ее характеристика и применение.
 11. Анодная характеристика
 12. АРИСТОТЕЛЬ О ПРЕДМЕТЕ И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Форма № 1-м Баланс

Статті активу чинної форми балансу згруповані у три розділи:

1. Необоротні активи;

2. Оборотні активи;

3. Витрати майбутніх періодів.

4. Необоротні активи та групи вибуття.

У першому розділі «Необоротні активи» в статті «Незавершене будівництво» (ряд. 020) відображають вартість незавершених капітальних інвестицій, включаючи вартість устаткування призначеного для монтажу, що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій. Дана стаття заповнюється на основі дебетового сальдо рахунків 15 «Капітальні інвестиції» та 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», у частині авансів для фінансування капітального будівництва.

У статті «Основні засоби» (ряд. 030,031,032) наводиться інформація про вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Тут наводиться окремо первісна (переоцінена) (ряд. 031) та залишкова вартість (ряд. 030) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (ряд. 032). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу за даними рахунка 10 «Основні засоби». У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів, дані за яким в малому підприємстві збираються на окремому субрахунку рахунка 10.

У статті «Довгострокові біологічні активи» (ряд.035-037) наводиться вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива або первісна (переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» (ряд. 040) відображаються фінансові інвестиції (внески до статутних фондів інших підприємств) на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час, інформація за якими зібрана на рахунку 14.У статті «Інші необоротні активи» (ряд. 070) наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу «Необоротні активи». У цій статті також відображається вартість коштів, які внаслідок обмежень не можна використати протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу.

Сума за рядком 080 «Усього за розділом» розраховується як арифметична сума рядків 020,030,035,040,070.

У другому розділу «Оборотні активи» в статті «Виробничі запаси» (ряд. 100) відображається вартість запасів — сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, придбаних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорос­лих тварин на відгодівлі і в нагулі, птицю, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняк тварин. У цій статті також наводяться витра­ти на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

У статті «Поточні біологічні активи» (ряд. 110) відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) 30.

У статті «Готова продукція» (ряд. 130) відображають собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, прийняті та укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

Для заповнення рядків 100 та 130, якщо облік на рахунках 20, 23, 26 протягом року не ведеться, використовують дані річної інвентаризації.

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок 160) відображають заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість, використовуючи дані рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами». У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість (ряд. 160), яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів (ряд. 162).

У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (ряд. 170) відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів за даними рахунка 37, субрахунку «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом».

У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» (ряд. 210) відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів на відповідному субрахунку рахунка 37. Крім того, у цьому рядку фіксують заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці.

У статті «Поточні фінансові інвестиції» (ряд. 220) відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) за даними відповідного рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції».

У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» (ряд. 230,240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які використовувалися для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів відповідно до субрахунків рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках». У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті.

У статті «Інші оборотні активи» (ряд. 250) наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи».

У третьому розділі активу Балансу в статті «Витрати майбутніх періодів» (ряд. 270) відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У складі необоротних активів та груп вибуття (четвертий розділ активу) відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617.

Баланс за підсумком активу виводиться як арифметична сума підсумкових статей розділів (080, 260, 270,275).

Пасив балансу складається з п'яти розділів:

1. Власний капітал;

2. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування;

3. Довгострокові зобов'язання;

4. Поточні зобов'язання;

5. Доходи майбутніх періодів.

У першому розділі пасиву Балансу в статті «Статутний капітал» (ряд. 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства за даними рахунка 40 «Власний капітал». Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

У статті «Додатковий капітал» (ряд. 320) відображають суму дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу за даними субрахунка 402 «Додатковий капітал». Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал також відображають у складі цієї статті.

У статті «Резервний капітал» (ряд. 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (ряд. 350) відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку за даними рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті «Неоплачений капітал» (ряд. 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу В складі цієї статті акціонерні товариства фіксують вартість акцій власної емісії, що викуплені у їх власників, а інші товариства —капітал, у вигляді часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У другому розділі «Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування» (ряд. 430) відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У третьому розділі «Довгострокові зобов'язання» (ряд. 480) наводиться сума заборгованості підприємства перед банком за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення інших позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, тощо.

У четвертому розділі «Поточні зобов'язання» в статті «Короткострокові кредити банків» (ряд. 500) відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування за даними рахунка 68.

У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» (ряд. 510) наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців за даними субрахунку 682 «Поточна заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями».

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (ряд. 530) відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні (сальдо рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями»).

Наступні статті четвертого розділу пасиву балансу щодо поточних зобов’язань відображають залишок непогашеної поточної заборгованості за розрахунками:

- з бюджетом (сума кредитових залишків субрахунків 641-643 рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», крім сальдо субрахунку 644 «Податковий кредит»);

- з позабюджетних платежів (сума кредитових залишків субрахунку 642);

- зі страхування (сума кредитових залишків субрахунків 645, 646);

- з оплати праці (кредитове сальдо рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»).

За статтею «Інші поточні зобов’язання» відображаються суми зобов’язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання», зокрема залишки непогашеної заборгованості за отриманими авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, пов’язаним сторонам тощо за кредитовим сальдо рахунку 64 «Розрахунки з бюджетом», субрахунок 644 «Податковий кредит» і на підставі кредиту рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».

При складанні четвертого розділу паству балансу слід враховувати, що на окремих субрахунках синтетичних рахунків 64 «Розрахунки за податками та платежами», 68 «Розрахунки за іншими операціями» сальдо на кінець звітного періоду може бути не лише кредитовим, а й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо за рахунком визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідних сальдо на аналітичних рахунках та субрахунках. При цьому сума дебетових сальдо відображається в активі балансу, а в пасиві показують лише кредитові залишки за відповідними рахунками.

Усього за розділом ІV визначають як суму рядків 500, 510, 530, 550, 570, 580, 610.

У п’ятому розділі пасиву балансу відображаються доходи майбутніх періодів (рядок 630), отримані у поточному періоді, та які будуть формувати прибуток майбутніх звітних періодів, у яких відповідно до цих доходів будуть понесені витрати.

Підсумок пасиву балансу (рядок 640) визначається за сумою рядків 380, 430, 480, 620, 630.

10.3. Загальна характеристика та порядок складання Звіту про фінансові результати (ф. 2-м)

При складанні Звіту про фінансові результати використовують дані з рахунків обліку доходів та витрат. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках.

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (ряд.010) відображають загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг за даними аналогічного субрахунку рахунка 70 «Доходи».

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (ряд. 020) відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори), які зібрано на субрахунку 702 «Непрямі податки та інші відрахування з доходу».

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 030) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

У статті «Інші операційні доходи» (ряд. 040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо за даними субрахунку 703 «Інші операційні доходи».

У статті «Інші доходи» (ряд. 050) відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства за даними однойменного субрахунку 704.

Разом чисті доходи (ряд. 070) визначаються за підсумком рядків 030, 040, 050.

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (ряд.080) показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями Податкового кодексу України.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямих матеріальних витрат;

прямих витрат на оплату праці;

амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів,

виконанням робіт, наданням послуг;

вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим уДо складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи, витрат з придбання електричної енергії, плата за оренду земельних і майнових паїв.

У статті «Інші операційні витрати» ряд. 090 наводяться загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 091.

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202.

У статті «Інші витрати» ряд. 100 відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводяться втрати від надзвичайних подій.

Разом витрати ряд. 120 це сума рядків 080,090,100.

У статті «Фінансовий результат до оподаткування» ряд. 130 відображається різниця між чистими доходами та витратами підприємства (ряд. 070-120).

У статті «Податок на прибуток» ряд. 140 відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.

При переході підприємств на застосування цього Положення (стандарту) у цій статті у графі 4 за аналогічний період попереднього року наводиться результат відповідного складання (вирахування) значень статей «Податок на прибуток від звичайної діяльності» (рядок 180), «Податки з надзвичайного прибутку» (рядок 210) і «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності» (рядок 185) Звіту про фінансові результати (форма N 2) за попередній рік.

У статті «Чистий прибуток (збиток)» ряд. 150 відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток (ряд. 130-140).

У зведених фінансових звітах показники фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Загальна характеристика та порядок складання Балансу (ф. 1-м)

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 704; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.009 сек.