Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Металічні руди
Читайте также:
 1. Вставка в трикутник вищого класу
 2. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ
 3. Електронегативність.
 4. КИСЛОТИ
 5. Класифікація електродів.
 6. Конструктивні особливості рульового керування автомобіля
 7. ЛЕКЦИЯ № 1
 8. Магнітні матеріали
 9. На підрівнях електрони розміщуються так, щоб сума їхніх спінових квантових чисел була максимальною.
 10. Начальник навчально-методичного В.В. Черненко
 11. Паливоповітряні суміші для двигунів

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

Розвиток металургійних виробництв в Україні.

Застосування заліза,алюмінію та їх сплавів.

Метали і сплави в сучасній техніці.

Загальні способи добування металів.

V. Вивчення і засвоєння нового матеріалу

ІV. Повідомлення теми, плану і мети заняття.

Тема: Метали і сплави в сучасній техніці. Охорона довкілля.

План:1.Металічні руди.

2.Загальні способи добування металів.

3.Метали і сплави в сучасній техніці.

4.Застосування заліза,алюмінію та їх сплавів.

5.Розвиток металургійних виробництв в Україні.

6.Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

План:1.Металічні руди.

Де метали зустрічаються у природі?

Які руди вам відомі?

Запропонуйте якийсь спосіб добування металів.

Що таке металургія?

Які види металургії вам відомі?

Чим можна відновити метали з їх сполук?

Які метали і сплави застосовуються в сучасній техніці.

Розгляньте додаток 1 і скажіть чи можливо обійтись без багатьох сплавів?

Де застосовують залізо ,алюміній та їх сплави?

-виперджувальне завдання

-випереджувальне завдання

VI. Узагальнення і систематизація знань(опитування)

Що собою являє доменне виробництво чавуну?

Чим чавун відрізняється від сталі?

Які способи виробництва металів ви знаєте?

VII. Підведення підсумків заняття:

- оцінювання студентів

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання:

1)Конспект.

2)П.П.Попель, Л.С.Крикля Хімія 10 клас § .

або О.Г.Ярошенко хімія 10 клас §

3)завдання практичного харатеру

Метали і сплави в сучасній техніці. Охорона довкілля.

1.Металічні руди.

2.Загальні способи добування металів.

3.Метали і сплави в сучасній техніці.

4.Застосування заліза,алюмінію та їх сплавів.

5.Розвиток металургійних виробництв в Україні.

6.Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

Більшість металів трапляється в природі переважно у вигляді сполук. Такі природні сполуки називають мінералами. Наприклад, Ферум міститься в мінералах:

 

У вільному стані в земній корі є лише малоактивні метали: золото Au, платина Pt і платинові метали – осмій Os, іридій Ir, рутеній Ru, родій Rh, паладій Pd, іноді срібло Ag, ртуть Hg і мідь Cu.

 

Природні мінеральні утворення, з яких технологічно можливо й економічно доцільно добувати метали, називають рудами

До складу руди, крім корисних мінералів, увіходить ще пуста порода.

Залежно від того, які сполуки металів містяться в руді, розрізняють:

оксидні руди – Fe3O4, Al2O3

сульфідні руди – FeS2, MoS2

хлоридні руди – NaCl, MgCl2карбонатні руди – CaCO3, FeCO3

Металічні руди – основна сировина металургії, галузі промисловості, що виробляє метали.

 

Україна має великі залізорудні басейни – Криворізький і Керченський. Відкрито нові родовища залізної руди в Полтавській і Запорізькій областях. Є в Україні й родовища кольорових металів, зокрема алюмінію, магнію, титану, цинку, ртуті, золота тощо.

Поняття про металургію. Люди здавна використовували мета­ли, щоправда, тривалий час обмежено. Навіть М. В. Ломоносов за­значав лише 7 металів: золото, срібло, мідь, олово, свинець, залізо, ртуть. Нині ж добувають майже 70 металів, а на їх основі виготов­ляють понад 5000 сплавів. Це зумовлено потребами господарсько­го комплексу в цінних для машино- і літакобудування металах і сплавах, що стало можливим завдяки досягненням сучасної мета­лургії.

Металургія — наука, що розробляє теорію металургійних процесів, способи добування металів і виготовлення сплавів.

Цю саму назву має промислова галузь, що здійснює виробниц­тво металів. Вона поділяється на чорну металургію (виробництво заліза та його сплавів) і кольорову металургію (виробництво решти металів і їх сплавів).

Сплави — тверді суміші, утворені сплавленням кількох металів, а також металів із деякими неметалами.

Під час змішування розплавлених металів відбувається розчинення одного металу в іншому, або утворення їх хімічних сполук.

Сучасна металургія найбільше виробляє сплавів заліза, алюмі­нію, міді.

Загальні способи добування металів. Ви вже знаєте, що мета­лічні елементи в природі перебувають здебільшого не у вільному стані, а в сполуках.

Здебільшого вміст металів у рудах (окрім залізних) невисокий. Обробка руди, внаслідок якої збільшується вміст корисної сполуки металу, називаєтьсязбагаченням руди. Добутий після збагачення продукт називаютьконцентратом

Пірометалургія — це відновлення металів з руд при високій температурі за участю сильних відновників, до яких належать кокс, карбон (II) оксид, або чадний газ, водень. Цим методом одержують найбільшу кількість металів, насамперед залізо.

Оксидні руди – коксом або карбон(ІІ) оксидом, рідше – воднем:

 

Сульфідні руди спочатку випалюють:

 

потім добутий оксид відновлюють коксом:

 

При переробці залізних руд на заводах чорної металургії добува­ють не чисте залізо, а його сплав з вуглецем (від 2 до 4 %) та незнач­ними домішками сірки, силіцію, фосфору й мангану. Назва цього сплаву — чавун. Він твердіший за залізо, проте крихкий, нековкий і розбивається під ударом. З нього виготовляють труби, деталі й масив­ні станини машин, махові колеса, каналізаційні люки тощо. Проте ос­новну масу чавуну переробляють на сталь. Сталь — це також сплав на основі заліза, але зі значно меншим вмістом домішок: вуглецю — до 2 %, домішок сірки, силіцію, фосфору і мангану менше 0,1 %. Залеж­но від кількості вуглецю в сталі, а також спеціальних добавок виго­товляють різні марки сталі. На відміну від чавуну сталь має більшу ковкість і пластичність. Тому використання сталі значно ширше, аніж чавуну. Для одержання металів, чистих від домішок вуглецю, у піроме­талургії використовують водень.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 7126; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.