Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оцінка дебіторської заборгованості

Читайте также:
 1. Аудит дебіторської заборгованості
 2. Величину резерву сумнівних боргів визначають як добуток суми дебіторської заборгованості за продукцію на коефіцієнт сумнівності.
 3. Вибір структури й оцінка параметрів систем регулювання
 4. Вимоги щодо надходження необоротних матеріальних та нематеріальних активів та оцінка їх вартості
 5. Грошова оцінка земель.
 6. Грошова оцінка сільськогосподарських земель
 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Оцінка ресурсного забезпечення операційної діяльності підприємства та ефективності використання ресурсів
 8. Дослідження основних фондів та амортизаційних відрахувань. Оцінка майнового стану
 9. Екологізація економіки: поняття та оцінка рівня екологізації.
 10. Економічна оцінка доцільності інвестування
 11. Економічна оцінка лісових насаджень
 12. Економічна оцінка лісу і рослинності.

Оцінка вартості привілейованих акцій підприємства

За природою привілейована акція займає проміжне положення між облігацією і звичайною акцією. Така акція має на увазі зобов'язання виплати стабільного, фіксованого дивіденду, але не гарантує відшкодування своєї номінальної вартості. При аналізі привілейованих акцій з точки зору інвестора необхідно оцінювати використовувану в розрахунках власну норму доходу інвестора. Якщо стандартна норма доходу інвестора складає 10% супроти 7 % дивіденду від оголошеної вартості привілейованої акції в 100 доларів, то поточна вартість акції складе:

РV = D/r = 100* 0.07 / 0.1 = 70 доларів.

 

По терміну погашення по відношенню до звітної дати дебіторська заборгованість розділяється на:

· довгострокову, підлягаючу погашенню більш ніж через один рік з моменту виникнення;

· короткострокову (поточну) з терміном погашення згідно з укладеною угодою до одного року (починаючи з моменту прийняття зобов'язань в бухгалтерському обліку).

У свою чергу довгострокова і короткострокова заборгованість діляться на:

· термінову, термін погашення якої не наступив;

· прострочену, термін погашення якої вже пройшов;

· відстрочену, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.

У свою чергу з простроченої заборгованості виділяється заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності. При здійсненні платежів за зобов'язаннями за поставку товарів (виконання робіт або надання послуг)" визначений тримісячний термін з дня фактичного отримання товарів організацією-дебітором, протягом якого повинні бути проведені всі взаєморозрахунки між виробником і споживачем. Суми заборгованості, по яких закінчилися передбачені в договорах терміни погашення, списуються на фінансові результати.

В бухгалтерському обліку до дебіторської заборгованості відносяться дані, відбивані на рахунках обліку розрахунків, включаючи зобов'язання, забезпечені векселями і авансами.

З простроченої заборгованості виділяються борги тривалістю понад 3 місяця, а з довгострокової - заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.

Оцінка дебіторської заборгованості повинна виходити з визначення дебіторської заборгованості як частини майна боржника. Дебіторська заборгованість є майном особливого роду. В результаті продажу дебіторської заборгованості продавець передає покупцю права вимоги для:

· своєчасного погашення дебіторської заборгованості покупця, що виникла по іншій операції, а також запобігання збитків;

· отримання від організації-дебітора вигідних покупцю товарів (послуг);· встановлення контролю над організацією-дебітором ;

· інших випадків.

При оцінці потрібно враховувати, що покупець з придбанням дебіторської заборгованості, одержує право вимоги пені, штрафу і неустойки, передбачені договором між боржником і дебітором. У зв'язку з цим, основним методом оцінки є доходний, а витратний метод і метод порівняльних продажів є допоміжними.

Головна задача оцінки дебіторської заборгованості - це визначення ринкової вартості, іншими словами визначення грошового еквівалента, який очікується отримати в результаті продажу дебіторської заборгованості, отриманої на основі аналізу даних бухгалтерського обліку. Слід зазначити, що цей грошовий еквівалент, як правило, відрізняється від договірної величини, врахованої по балансу.

При здійсненні оцінки дебіторської заборгованості повинні враховуватися фактори, що впливають на ринкову вартість дебіторської заборгованості:

· умови припинення зобов'язань - розрахунок грошовими коштами, цінними емісійними паперами, заліком стрічних поставок товарів і т.і.;

· терміни розрахунків, передбачені договорами;

· наявність забезпечення за відповідним зобов'язанням;

· наявність претензій організації-дебітора по кількості і якості поставленої йому продукції;

· фінансовий стан організації-дебітора ;

· інші відомості, враховувані оцінювачем при здійсненні оцінки, були повідомленими боржником і організацією-дебітором .

При здійсненні оцінки дебіторської заборгованості з урахуванням її балансової вартості необхідно два коригування:

· оцінка і облік безнадійних боргів;

· оцінка можливих повернень товарів і знижок.

Коригування дебіторської заборгованості, що виникає внаслідок появи матеріальних претензій, пов'язаних з поверненням і недостачею товарно-матеріальних цінностей, враховуються в акті звірки дебіторської і кредиторської заборгованості сторін. Для оцінки складу і руху дебіторської заборгованості проводиться нормалізація бухгалтерської звітності, за наслідками якої складається робоча таблиця

На підставі наявних у підприємства документів про виникнення, склад і наявність дебіторської заборгованості складається перелік організацій-дебіторів мають заборгованість, у тому числі прострочену.

Залежно від розміру дебіторської заборгованості, аналіз заборгованості організацій-дебіторів може проводитися вибірково.

До документів, що характеризують виникнення, склад і наявність дебіторської заборгованості відносяться:

· договори з відповідними додатками про поставку товарів (виконанні робіт, наданні послуг);

· рахунки фактури;

· акти, накладні, свідчать про відвантаження товарів, виконання робіт і надання послуг;

· платіжні документи;

· акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, де на обліку перебуває боржник, акти стрічних перевірок і т. п. по кожному боржнику;

· інші документи, що мають значення для оцінки дебіторської заборгованості.

Порядок проведення оцінки по статтях бухгалтерського обліку наступний:

· перевіряються оригінали документів, підтверджуючі дебіторську заборгованість (договори, рахунки-фактури, накладні, квитанції в прийомі вантажу і т.п.)

· перевіряється підтвердження організацією-дебітором є заборгованостями (акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, де на обліку перебуває організація-дебітор, акти стрічних перевірок і т. п.).

· проводиться аналіз фінансового стану організації-дебітора .

· проводиться оцінка ринкової вартості дебіторської заборгованості по конкретному боржнику і за конкретним договором поставки (надання послуг, виконання робіт).

Після проведення попереднього аналізу початкової інформації, проводиться оцінка і облік безнадійних боргів. Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, яка, ймовірно, ніколи не буде сплачена, внаслідок неплатоспроможності організації-дебітора . Наявність безнадійного боргу є втратою виручки від продажу або збитком, що вимагає відповідного зниження величини дебіторської заборгованості по рахунках і зменшення доходу.

Аналіз і оцінка структури балансу організації-дебітора проводиться на основі показників:

· коефіцієнта поточної ліквідності;

· коефіцієнта забезпеченості власними засобами;

· коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства неплатоспроможним є виконання однієї з наступних умов:

· коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2;

· коефіцієнт забезпеченості власними засобами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1;

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними засобами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається по формулі (1) як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних засобів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів до найтерміновіших зобов'язань підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, характеризує наявність власних оборотних засобів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається по формулі як відношення різниці між об'ємами джерел власних засобів і фактичною вартістю основних засобів і інших позаоборотних активів до фактичної вартості оборотних засобів, що знаходяться, в наявність у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів.

Для визначення ринкової вартості дебіторської заборгованості кожної з організацій-дебіторів повинні бути визначені коефіцієнти дисконтування.

Коефіцієнти дисконтування приймаються залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями, на підставі статистичних даних підприємств в різних галузях.

Платежі по погашенню дебіторської заборгованості повинні бути отримані протягом 3-х місяців. Якщо організація-дебітор накопичує нові зобов'язання і не розраховується в межах цього терміну, то на четвертому місяці зобов'язання починають дисконтуватися (пропорційно зменшуватися) по наступній шкалі.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Оцінка дебіторської заборгованості

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.01 сек.