Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерські проводки по рахунку

Читайте также:
 1. Алгоритм розрахунку параметрів кола за методом вузлових потенціалів
 2. Алгоритм розрахунку параметрів кола за методом контурних струмів
 3. Алгоритм розрахунку параметрів кола за універсальним методом
 4. Бухгалтерские проводки по списанию ОС
 5. Види руйнування зубців та критерії розрахунку на міцність зубчастих передач
 6. Вихідні дані для розрахунку
 7. Вихідні дані для розрахунку
 8. Домашние сети на базе электропроводки
 9. Елементи розрахунку хвильових зубчастих передач
 10. Загальні відомості та параметри для розрахунку механічних передач
 11. Застосування символічного методу для розрахунку кіл синусоїдного струму

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

 

№ з/п. Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Надання позик персоналу на будівництво житла та садових будинків, пошиття фірмового одягу, створення основних засобів для спільної діяльності тощо 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 30 "Каса" 22 "МШП" 10 "Основні засоби" 11,12
Продаж об'єктів основних засобів різним юридичним і фізичним особам (або майнових комплексів) 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 742 "Доход від реалізації необоротних активів" або 743 "Доход від реалізації майнових комплексів"
Оплачено за інформаційні, юридичні, консалтингові послуги та дослідні роботи сторонніх організацій 377 "Розрахунки з Іншими дебіторами" 31 "Розрахунки в банках" 30 Каса"
Переведено митниці нараховане мито 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" "Рахунки в банках"
Погашення дебіторської заборгованості різними дебіторами 31 "Рахунки в банках" 10 "Основні засоби" 11,12 20 "Виробничі запаси'1 "Розрахунки з іншими дебіторами"
Нарахування концесіонерам дотацій із бюджету 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 718 "Одержані гарантії і субсидії"
Одержання дотацій 31 "Рахунки в банках" "Розрахунки з іншими дебіторами"
Відображення суми доходу від здачі майна в оренду в орендодавця 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 713 "Доход від операційної оренди активів"

 

На рахунку 377 також обліковуються розрахунки з працівниками підприємства за товари, продані в кредит. Порядок обліку цих розрахунків залежить від вибору джерела погашення кредитів за товари, продані в кредит:

Ø за рахунок кредитів банків:

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами",

Кт 601 "Короткострокові позики банків в національній валюті";

Ø на підставі виданих працівниками доручень-зобов'язань:

Дт 66 "Розрахунки з оплати праці",

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами,

Кт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках;

Ø при реалізації продукції працівнику підприємства:

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами",

Кт 701 "Доход від реалізації готової продукції".

Погашатись вони можуть, залежноі від умов договору, декількома способами:- шляхом утримання із заробітної плати:
Дт 66 "Розрахунки з оплати праці",

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

- шляхом внесення готівки в касу або перерахування коштів на
банківські рахунки:

Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках",

Кт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Важливе значення для організації обліку розрахунків з працівниками по виданих їм позиках мають терміни повернення і форми розрахунків. Терміни повернення і форми розрахунків по дострокових позиках, виданих працівникам підприємства, наведені на рисунку 7.7.

Рис. 7.7. Механізм повернення грошей за безпроцентними позиками

 

Аналітичний облік ведуть окремо за кожною юридичною та фізичною особою, з якими здійснюються розрахунки, а всередині них за видами розрахунків. При цьому операції з різними дебіторами відображаються загальною сумою рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" у журнал 3.

 

4.До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:

· заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця;

· надання позик іншим підприємствам;

· надання позик фізичним особам тощо;

· заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях – пожежі, повені, крадіжок тощо.

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежі, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду. Методологія обліку і порядок розкриття інформації у фінансовій звітності щодо оренди визначається П(С)БО 14 «Оренда».

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості призначений рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість». По дебету рахунку відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту – її списання (погашення). Рахунок 16 має такі субрахунки:

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»,

162 «Довгострокові векселі видані»,

163 «Інша дебіторська заборгованість».

 

Порядок передачі майна в оренду визначений П(С)БО 14 «Оренда».

Орендодавець при передачі основних засобів у фінансову оренду за договором оренди робить запис в бухгалтерському обліку на списання балансової (залишкової) вартості таких основних засобів та виникнення зобов’язань орендаря: Дт 161 Кт 10. При отриманні грошових кошти від орендаря в рахунок оплати за майно: Дт 31 Кт 377. При отриманні грошових коштів від орендаря в рахунок оплати відсотків по фінансовій оренді: Дт 31 Кт 373. При переведенні залишку заборгованості у короткострокову (строк погашення від дати балансу – менше року): Дт 377 Кт 161.

 

До іншої дебіторської заборгованості відноситься видача довгострокових позик працівникам підприємства та інші види розрахунків. Видача позик підприємством може проводитись, якщо вона передбачена статутом або іншим аналогічним документом підприємства та при наявності оформлених належним чином документів.

Видача позики повинна бути оформлена договором в письмовій формі. Наступною вимогою отримання позики є її безвідсотковість.

Облік іншої дебіторської заборгованості відображається наступними проводками:

1. Видано довгострокову позику працівникам підприємства: Дт 163 Кт 30,31

2. Погашено працівником довгострокову позику: Дт 30,31, 66, 10 Кт 163

3. Відображено суму неповерненої позики при зверненні до суду: Дт 374 Кт 163

4. Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку підприємства: Дт 443 Кт 163.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Відображення в обліку господарських операцій кредитних спілок | Облік доходів від надання послуг, виконаних робіт

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 3486; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.