Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Склад і розподіл загальновиробничих витрат та їх облік

Читайте также:
 1. PS: автоматические мостовые краны-штабелеры называют мостовыми складскими роботами.
 2. SIC (Statistical Inventory Control) - Статистическое Управление Складскими запасами)
 3. Автоматизированная складская подсистема
 4. Автоматизированный склад штучных товаров.
 5. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 6. Аналіз двофазного короткого замикання методом симетричних складових
 7. Аналіз однофазного короткого замикання методом симетричних складових
 8. Аналіз складу, динаміки та впливу факторів на прибуток підприємств
 9. АСР стабілізації витрат матеріальних і енергетичних потоків
 10. Аудит доходів і витрат
 11. Безперечними є дві головні складові вчителя - майстерність та особистість.
 12. Бій ГПЗ та забезпечення розгортання головних сил батальйону при зустрічі з переважаючими силами противника. Дії роти у складі головних сил батальйону у зустрічному бою.

Визначення та облік витрат виробничої собівартості.

 

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт і послуг) включають такі витрати:

прямі матеріальні витрати (вартість сировини і матеріалів та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, та інші витрати);

прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг);

інші прямі витрати (всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку);

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг, відображаються за дебетом рахунка 23 "Виробництво". Наприкінці місяця визначають фактичну собівартість товарного випуску готової продукції, і списують її в дебет рахунків 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" з кредиту рахунка 23.

Дебетовий залишок (сальдо) за рахунком 23 "Виробництво" являє собою суму витрат, що віднесені до незавершеного виробництва.

До складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) включаються: -виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду (див. вище); -нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; -наднормативні виробничі витрати.

 

До складу загальновиробничих витрат включаються:

1) Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2) Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

3) Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

4) Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.5) Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

6) Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

7) Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

8) Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

9) Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до П(С)БО 16 „Витрати”.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.

Сума визнаних загальновиробничих витрат попередньо відображається на збірно-розподільчому рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". Наприкінці місяця після їх розподілу за об'єктами калькулювання за певним критерієм змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати списують у дебет рахунка 23 "Виробництво". Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення, тобто списуються у дебет субрахунку 901 „Собівартість реалізованої готової продукції” або 903 „Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Склад і розподіл загальновиробничих витрат та їх облік

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 827; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. PS: автоматические мостовые краны-штабелеры называют мостовыми складскими роботами.
 2. SIC (Statistical Inventory Control) - Статистическое Управление Складскими запасами)
 3. Автоматизированная складская подсистема
 4. Автоматизированный склад штучных товаров.
 5. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 6. Аналіз двофазного короткого замикання методом симетричних складових
 7. Аналіз однофазного короткого замикання методом симетричних складових
 8. Аналіз складу, динаміки та впливу факторів на прибуток підприємств
 9. АСР стабілізації витрат матеріальних і енергетичних потоків
 10. Аудит доходів і витрат
 11. Безперечними є дві головні складові вчителя - майстерність та особистість.
 12. Бій ГПЗ та забезпечення розгортання головних сил батальйону при зустрічі з переважаючими силами противника. Дії роти у складі головних сил батальйону у зустрічному бою.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.005 сек.