Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ферорезонанс напруг

Явище резонансу в електричному колі, яке має індуктивну котушку з феромагнітним осердям (ІКФО) та лінійний конденсатор, називається ферорезонансом.

Особливості ферорезонансу :

- можливість досягнення резонансу в колі не тільки зміною частоти або ємності конденсатора, але й шляхом зміни величини напруги (або струму) джерела енергії;

- можливість отримання релейного ефекту, тобто стрибкоподібної зміни струму або напруги.

Розглянемо електричне коло, яке складається із послідовно з’єднаних ІКФО та лінійного конденсатора (рис. 12.24).

Нехай R=0 і струм у колі має синусоїдну форму. До кола прикладена синусоїдна напруга, діюче значення якої дорівнює U.

Для аналізу процесів у даному колі необхідно побудувати його ВАХ, а для цього треба мати ВАХ її елементів.

ВАХ нелінійної індуктивної котушки подібна кривій намагнічування. Покажемо це :

- по осі ординат переходимо від до :

 

, позначимо , тоді .

 

- по осі абсцис переходимо від до :

 

,

 

звідси , .

 

ВАХ лінійного конденсатора – пряма лінія, яка проходить через початок координат.

Зобразимо ВАХ котушки, конденсатора та побудуємо ВАХ усього кола (рис. 12.25), при цьому врахуємо співвідношення:

 

,

.

 

Тобто, ВАХ всього кола ми отримуємо шляхом різниці ординат із для однакових .

Із ВАХ видно, що при збільшенні струму від до , напруга , тому коло має індуктивний характер.

При напруги на реактивних елементах рівні між собою і компенсують одна одну. В цій точці має місце ферорезонанс напруг.

При напруга , коло має ємнісний характер.

Так як діюча напруга не може бути від`ємною величиною, то при крива зображається у першому квадранті.

На рис. 12.25 ВАХ побудована для ідеального випадку.

 
 

Якщо врахувати активний опір кола, втрати в осерді та вищі гармоніки струму, то дійсна ВАХ кола має вигляд, приведений на рис. 12.26.

Ферорезонанс має місце у точці 3, якій відповідає мінімальна напруга U3 і струм I0. Із ВАХ кола видно, що при збільшенні напруги від 0 до U=U1, струм зростає від I=0 до I=I1. При цьому (струм відстає по фазі від напруги) коло має індуктивний характер.При подальшому збільшені напруги має місце стрибок струму до I=I2. Цей струм буде випереджати напругу, коло має ємнісний характер. У колі трапився «прокид» фази.

Подальше збільшення напруги веде до зростання струму до I >I2.

Зменшення напруги до U=U3 призводить до зменшення струму до I=I0. Подальше зменшення напруги приводить до стрибку струму до I=I4.

Коло стає індуктивним, знову трапився «прокид» фази.

Ділянка 1-3 ВАХ кола характеризує нестійкий режим роботи. Нехай до кола прикладена напруга U. Їй відповідають струми Iа, Iс, Iд.

Нехай Iс збільшився до Ic: – цьому збільшенню струму на ВАХ кола відповідає зменшення напруги. Як випливає з формули U=ZI, це може трапитись при значному зменшенні Z. Але так як U=const, то зменшення опору повинно супроводжуватися збільшенням струму. Тому робоча точка перейде у точку д.

Нехай Iс зменшився до Ic′′. Цьому зменшенню струму на ВАХ кола відповідає збільшення напруги. Як випливає з формули U=ZI, це може трапитись при різкому збільшенні повного опору всього кола. Але так як U=const, то при збільшенні Z струм повинен ще більше зменшитись. Робоча точка перейде у точку а.

Якщо плавно змінювати струм у колі, то можна отримати всі точки характеристики, в тому числі і на падаючій ділянці.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2740; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Визначення комплексної повної потужності за комплексною напругою та комплексним струмом
 2. Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та сили струму Іл, що проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки
 3. Інтегральні регулятори напруги
 4. Перехідний процес при включенні кола з послідовним з’єднанням R та С до джерела постійної напруги
 5. Перехідний процес при включенні кола з послідовнимз‘єднанням R та C до джерела синусоїдальної напруги
 6. Перехідні процеси при включенні кола R, L до джереласинусоїдної напруги
 7. Перехідні процеси при включенні кола з послідовним з’єднанням R та L до джерела постійної напруги
 8. Позитивний напрямок електричного струму та напруги
 9. Поняття про ферорезонансні стабілізатори напруги
 10. Регулювання швидкості напругою живлення
 11. Резонанс напруг
 12. Синусоїдна напруга і струм. Часова діаграма. Зсув фаз

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.