Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Ферорезонанс напруг
Явище резонансу в електричному колі, яке має індуктивну котушку з феромагнітним осердям (ІКФО) та лінійний конденсатор, називається ферорезонансом.

Особливості ферорезонансу:

- можливість досягнення резонансу в колі не тільки зміною частоти або ємності конденсатора, але й шляхом зміни величини напруги (або струму) джерела енергії;

- можливість отримання релейного ефекту, тобто стрибкоподібної зміни струму або напруги.

Розглянемо електричне коло, яке складається із послідовно з’єднаних ІКФО та лінійного конденсатора (рис. 12.24).

Нехай R =0 і струм у колі має синусоїдну форму. До кола прикладена синусоїдна напруга, діюче значення якої дорівнює U.

Для аналізу процесів у даному колі необхідно побудувати його ВАХ, а для цього треба мати ВАХ її елементів.

ВАХ нелінійної індуктивної котушки подібна кривій намагнічування. Покажемо це:

- по осі ординат переходимо від до :

 

, позначимо , тоді .

 

- по осі абсцис переходимо від до :

 

,

 

звідси , .

 

ВАХ лінійного конденсатора – пряма лінія, яка проходить через початок координат.

Зобразимо ВАХ котушки, конденсатора та побудуємо ВАХ усього кола (рис. 12.25), при цьому врахуємо співвідношення:

 

,

.

 

Тобто, ВАХ всього кола ми отримуємо шляхом різниці ординат із для однакових .

Із ВАХ видно, що при збільшенні струму від до , напруга , тому коло має індуктивний характер.

При напруги на реактивних елементах рівні між собою і компенсують одна одну. В цій точці має місце ферорезонанс напруг.

При напруга , коло має ємнісний характер.

Так як діюча напруга не може бути від`ємною величиною, то при крива зображається у першому квадранті.

На рис. 12.25 ВАХ побудована для ідеального випадку.

 
 

Якщо врахувати активний опір кола, втрати в осерді та вищі гармоніки струму, то дійсна ВАХ кола має вигляд, приведений на рис. 12.26.

Ферорезонанс має місце у точці 3, якій відповідає мінімальна напруга U3 і струм I0. Із ВАХ кола видно, що при збільшенні напруги від 0 до U=U1, струм зростає від I=0 до I=I1. При цьому (струм відстає по фазі від напруги) коло має індуктивний характер.

При подальшому збільшені напруги має місце стрибок струму до I=I2. Цей струм буде випереджати напругу, коло має ємнісний характер. У колі трапився «прокид» фази.

Подальше збільшення напруги веде до зростання струму до I >I2.

Зменшення напруги до U=U3 призводить до зменшення струму до I=I0. Подальше зменшення напруги приводить до стрибку струму до I=I4.

Коло стає індуктивним, знову трапився «прокид» фази.

Ділянка 1-3 ВАХ кола характеризує нестійкий режим роботи. Нехай до кола прикладена напруга U. Їй відповідають струми Iа, Iс, Iд.

Нехай Iс збільшився до Ic: – цьому збільшенню струму на ВАХ кола відповідає зменшення напруги. Як випливає з формули U=ZI, це може трапитись при значному зменшенні Z. Але так як U=const, то зменшення опору повинно супроводжуватися збільшенням струму. Тому робоча точка перейде у точку д.

Нехай Iс зменшився до Ic′′ . Цьому зменшенню струму на ВАХ кола відповідає збільшення напруги. Як випливає з формули U=ZI, це може трапитись при різкому збільшенні повного опору всього кола. Але так як U=const, то при збільшенні Z струм повинен ще більше зменшитись. Робоча точка перейде у точку а.

Якщо плавно змінювати струм у колі, то можна отримати всі точки характеристики, в тому числі і на падаючій ділянці.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2848; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.