Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Закони виховання та їх характеристика
Читайте также:
 1. I. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
 2. III.1. Общая характеристика
 3. IV.1. Общая характеристика
 4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.
 5. Артикуляционная характеристика звуков
 6. Архитектура TCP/IP. Краткая характеристика уровневых подсистем. Основные отличия от модели OSI.
 7. Варранты. Общая характеристика варранта
 8. Виды и характеристика ионизирующих излучений, их взаимодействие с веществом.
 9. Виды и характеристика конкурентных стратегий
 10. Виды обучения, их характеристика
 11. Виды оценки и их основная характеристика
 12. Виды прибыли и их характеристика

Принципи виховання.

Закономірності виховання.

Закони виховання та їх характеристика.

Тема 3. Основні закони, закономірності та принципи виховання

Роде наш красний, роде наш прекрасний

З метою вивчення свого родоводу по батьківській та материнській лініях, свого генетичного коріння:

ü етнографічно-пошукова робота з вивчення історії своєї родини, сподвижницької діяльності своїх дідів і прадідів;

ü свята в колі рідних, друзів: «І на тім рушничкові…», «Роде наш красний», «Козацькому роду нема переводу»;

ü сімейні свята «З бабусиної скрині», «Кольори мого народу»;

ü створення музеїв матері;

ü святкування Дня Матері, 8 Березня

Струни серця:

ü створення гуртків, студій, майстерень для прилучення учнів до народних промислів і ремесел;

ü організація продажу національних іграшок, сувенірів, виробів декоративно-прикладного мистецтва;

ü створення дитячих, козацьких та сімейних фольклорних колективів;

ü запис старовинних пісень, легенд;

ü проведення фольклорних свят, народних обрядів краю;

ü рукописи, альманахи «Сійся, родися…» (колядки, щедрівки), «Ой на Івана та й на Купала…», «Калиновий цвіт» (веснянки, гаївки).

Кришталеві джерела:

ü вивчення історії обрядів і свят кожної пори року: колядок, щедрівок, зажинок, обжинок; свят першої борозни, Івана Купала; русалківських народних вірувань, ворожінь; секретів народної медицини;

ü створення ділянок лікарських рослин;

ü збирання рецептів народної медицини;

ü вивчення народної кулінарії, збирання рецептів приготування страв, випікання хліба;

ü виявлення старожилів, які пам’ятають народні думи, звичаї, обряди, приказки, прислів’я.

 


Рекомендована література

 

1. Волкова Н. П. Педагогіка : посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 109–113.

2. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 221–224.

3. Мельничук С. Г. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. / Сергій Гаврилович Мельничук. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2012. – С. 30–38.

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – К., 2007. – С. 386–391.

5. Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / Віталій Лукич Омеляненко, Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – С. 149–167; 180–196.

6. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 454–485.

 

 

Процес виховання, як специфічний вид соціальної діяльності, підпорядковується певним правилам, має свої закони та закономірності. Вони визначають порядок досягнення цілей і завдань виховання, сприяють ефективному управлінню виховною діяльністю, дають можливість передбачити результати виховної роботи і науково обґрунтувати, гуманізувати та оптимізувати мету, ідеал, зміст, методи й форми виховання українських громадян на сучасному етапі розбудови нашої держави.Закони виховання дають можливість з'ясувати сутність виховного процесу, відбивають його об'єктивні, внутрішні, суттєві та відносно стійкі зв'язки. У педагогічних працях А. М. Алексюка, Ю. К. Бабанського, А. М. Бойко, С. У. Гончаренка, С. Г. Карпенчук, І. П. Підласого, М. М. Фіцули, І. Ф. Харламова, М. Д. Ярмаченка та інших учених сформульовано багато педагогічних законів. Проаналізуємо зміст тих законів, які проявляються в більшості освітньо-виховних систем.

 

Закон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів виховання виявляє об'єктивний процес визначального впливу суспільних відносин, соціального устрою на формування основних компонентів процесу виховання.

Сьогодні актуальною є проблема національного чи громадянського виховання або національної спрямованості виховання. Теорія виховання на основі загальнопедагогічних концепцій виховання громадян України має опрацювати мету, ідеал, завдання, принципи, зміст, форми й критерії оцінки національного виховання – зокрема і визначитись із національною спрямованістю змісту всього виховання. Цей процес неминучий, він необхідний, тому що пов'язаний з українським державотворенням, формуванням національної системи освіти та виховання, формуванням менталітету українського громадянина.

Звідси випливає така закономірність виховання: найбільш успішно виховання проходить у природному для нього національному середовищі з урахуванням національного менталітету вихованця. «Мова народу кращий, що ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина; в ній втілюється творчою силою народного духу в думку, в картину і звук небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори й долини, її ліси й ріки, її бурі й грози – весь той глибокий, сповнений думки й почуття, голос рідної природи, який гучно лунає в любові людини до її інколи суворої батьківщини, який виразно відбивається в рідній пісні, в рідних мелодіях, в устах народних поетів». На основі української мови у вихованців найефективніше формується національна психологія, характер, світогляд, свідомість, самосвідомість та інші компоненти духовності українського народу.

 

Закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування вихованців з'ясовує співвідношення між педагогічним керуванням і розвитком активності вихованців як суб'єктів самовиховання, між способами організації виховного процесу та його результатами, тобто характер виховної та іншої діяльності вихованців має формувати гармонійно розвинутих громадян України, здатних ефективно реалізувати власні життєві настанови. В цьому процесі діяльність і спілкування – важливі фактори формування свідомості та самосвідомості, провідних рис особистості вихованця.

Російський психолог О. Г. Асмолов підвалиною формування особистості вважає спільну діяльність, в якій відбувається соціалізація особистості, тобто опанування нею соціальним досвідом. Набуття соціального досвіду – основний зміст виховання.

 

Закон цілісності та єдності процесу виховання виявляє співвідношення частини та цілого у виховному процесі, необхідність гармонійної єдності всіх його компонентів. Характер майбутньої професійної діяльності вихованців передбачає наявність у них комплексних духовних і професійних якостей. Через це процес виховання має організовуватись у комплексі, становити як у теоретичному, так і прикладному аспекті суцільну єдність і слугувати основному призначенню – формуванню духовно багатої, національно свідомої, професійно розвиненої особистості вихованця – громадянина Української держави, з активним позитивним ставленням до планети Земля, до України, до людства, до іншої людини і до самої себе, до праці, до сім'ї.

 

Закон єдності і взаємозв'язку теорії та практики виховання розкриває співвідношення між змістом і методами виховання та майбутньою діяльністю вихованців, залежністю теорії виховання від сучасної соціальної практики. Зміст діяльності вихованців у сучасних умовах має складний характер, накладає на їхню свідомість і психіку надзвичайно великі навантаження. Тому більшість виховних заходів повинна мати професійну та національну спрямованість і ґрунтуватися на загальнолюдських, національних і професійних цінностях, які повинні своєчасно відбиватися в змісті виховання, як і останні досягнення педагогічної та психологічної науки, зокрема – педагогіки співробітництва, гуманістичної педагогіки та особистісно орієнтованої педагогіки.

 

Отже, закони виховання це об'єктивні, внутрішні, суттєві та відносно стійкі зв'язки, які виявляються під час організації та проведення виховного процесу. В цих законах – сутність процесу виховання. Тому їх знання допомагає вихователям науково обґрунтувати зміст виховання, правильно визначити прийоми та засоби виховної роботи, уникати шаблонного підходу до педагогічної діяльності, інноваційно і творчо організовувати та проводити виховні заходи, ефективно вирішувати виховні завдання і в цілому оптимізувати та гуманізувати цей складний соціально значущий процес.

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 284; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.199.217
Генерация страницы за: 0.002 сек.