Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Художній стиль

Читайте также:
 1. Американский стиль менеджмента в научной литературе отождествляется с технократическим подходом к управлению, который противоречит европейским культурным традициям.
 2. Вопрос. Стиль взаимоотношений в семье. Отношения родителей и детей
 3. Газетно-публицистический стиль.
 4. Демократический стиль
 5. Демократический стиль характеризуется признанием необходимости коллегиальных способов принятия решений.
 6. Индивидуальные качества и стиль деятельности человека
 7. Индивидуальный стиль деятельности
 8. Индивидуальный стиль психолога-консультанта.
 9. Китайский стиль
 10. Конфесійний стиль
 11. Либеральный, или попустительский стиль руководства означает предоставление возможности делам идти своим чередом.
 12. Мовний стиль. Стилі української мови в професійному спілкуванні

Цей найбільший і найпотужніший стиль української мови можна розглядати як узагальнення й поєднання всіх стилів, оскільки письменники органічно вплітають ті чи інші стилі до своїх творів для надання їм більшої переконливості та достовірності в зображенні подій. Художнійстиль широко використовується у творчій діяльності, різних видах мистецтва, у культурі й освіті.

Як і у всіх зазначених сферах, так і в белетристиці (красному письменстві – художній літературі) цей стиль покликаний крім інформаційної функції виконувати найсуттєвішу – естетичну: впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття та волю читачів, формувати ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Сфера спілкування– мистецтво слова, творча діяльність, культура, освіта.

Основне призначення – естетичний вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образів, формування ідейних переконань, моральних якостей.

Жанри реалізації – художні твори (драма, комедія, повість, роман, вірш, поема тощо).

Основні мовні засоби:

- наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак);

- використання емоційно-експресивної лексики (синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів: книш – хліб, гостинець – битий шлях, пускати півня - підпалювати);

- запровадження авторських новаторств (слів, значень, виразів, формування індивідуального стилю митця);

- уживання історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементі, навіть жаргонізмів (піїт – поет, ректи - казати);

- поширене вживання дієслівних форм: (у минулому часі й умовному способі): Якби ми знали, то б вас не питали. (Н. тв.); (у теперішньому й майбутньому часі дійсного способу): Все на вітрах дзвенітиме, як дзбан. (Л.Костенко);( у наказовому способі): В квітах всі вулиці кричать: нехай, нехай живе свобода! (П. Тичина);

- широке використання різноманітних типів речень, синтаксичних зв’язків, особливості інтонування та ритмомелодики;

- повною мірою представлені всі стилістичні фігури (еліпс - опущення члена речення, риторичні запитання, звертання, безсполучниковість та ін.).

Основні ознаки:

- художнє відтворення дійсності – образність (образ – персонаж, образ колектив, образ – символ, словесний образ, зоровий образ);

- естетика мовлення, призначення якої – викликати в читача почуття прекрасного;

- експресія як інтенсивність вираження (урочисте, піднесене, ввічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе тощо);

- зображуваність (тропи, епітети порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, перифрази, тощо; віршова форма, поетичні фігури);- відсутня певна регламентація використання засобів, про які йтиметься далі, та способів їх поєднання;

- визначальним є суб’єктивізм розуміння та відображення (індивідуальне світобачення, світовідчуття читача).

За родами й жанрами літератури художній стиль поділяється на підстилі, які мають свої особливості мовної організації тексту:

епічні (прозові: казка, роман, повість, байка, оповідання, новела, художні мемуари, нарис);

ліричні (поезія, поема, балада, пісня, гімн, елегія. епіграма);

драматичні (драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль);

комбіновані(ліро-епічний твір, ода, художня публіцистика, драма-феєрія, усмішка).

ПРИКЛАД:

Тож взявши харчу торбу запасную, до сліз жони завбачливо оглух. « Я їду, отже, я існую», - так пояснив їй, що життя – це рух. ( Л. Костенко)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розмовний стиль | Науковий стиль

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1668; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.