Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухоблік як джерело даних в прийнятті управлінських рішень: поняття, принципи, мета

Читайте также:
 1. Багатотабличні бази даних
 2. Бази даних і системи управління баз даних
 3. Бухбаланс як елемент методу бухобліку.
 4. Валютний ринок: поняття, види, сучасні тенденції розвитку.
 5. ДЗ 5. Правове регулювання бухобліку та фінансова звітність в Україні.
 6. Картка даних потенційного претендента на отримання роботи
 7. Маркетингової орієнтації: поняття, склад і характеристика
 8. Основні поняття технології стиснення даних
 9. Поняття та сутність методу бухобліку. Його етапи та елементи методу.
 10. Поняття, мета і завдання охорони праці
 11. Поняття, принципи та конституційно-правові основи правового статусу людини та громадянина.

Лекція 1. Сутність бухгалтерського обліку та

ЧАСТИНА І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Свойства алгоритма

1. Конечность. Алгоритм должен заканчиваться после конечного числа шагов.

2. Определенность. Действия, которые необходимо произвести на каждом шаге, должны быть определены однозначно.

3. Наличие ВВОДА и ВЫВОДА. .

4. Эффективность. Все операции должны выполняться за конечный отрезок времени.

його значення в управлінні підприємством (п-вом)

В умовах ринку п-во має власників, які зацікавлені в результатах його діяльності, оскільки вклали в нього свій капітал. Тому керівництво п-ва вимушено приймати такі рішення, які б забез-печили йому перемогу в конкурентній боротьбі, необхідний рівень фінансових результатів та на-рощування капіталів власників. З цією метою робітники відповідних структурних підрозділів п-ва вивчають ринкову кон’юнктуру (замовляють її вивчення), планують діяльність п-ва, знаходять по-стачальників та покупців, встановлюють ціни, контролюють грошові потоки, щукають потенцій-них інвесторів, нараховують заробітну плату та податки, розробляють системи оплати труда тощо.

Така робота потребує повної та вчасної інформаціїї про діяльність п-ва чи господарюючого суб’єкта, а саме інфоромацію про: наявність та рух різних видів запасів та грошових коштів, якими володіє п-во; обсяг виробництва та реалізації продукції, її собівартість; стан розрахунків з іншими підприємствами і приватними особами; витрати на заготівлю матеріалів; розмір статутного капіталу, кредитів банку; фінансові результати господарської діяльності тощо. Інструментом збору, обробки, накопичення та передачи такої інформації і є бухоблік. Тому зрозумілим ста-новиться цінність порад бухгалтера як одного із найбільш кваліфікованих інтерпретаторів даних про діяльність п-ва. Тісна співпраця управлінців та бухгалтерів потребує від перших розуміння терміналогії бухобліку, його можливостей і того, що можна від бухгалтера чекати і вимагати.

З історії бухобліку відомо, що:

- перші облікові записи з’явилися 4 тис.років тому;

- розвіток обліку залежав від подій, які відбувалися в різних країнах світу, це продукт інтелектуальної діяльності людства та результат взаємодії багатьої культур;

- він стимулюється розвитком науково-технічного прогресу.

 

Слід зрозуміти, що бухгалтерія – це професія чи певний структурний підрозділ п-ва (в перекладі з на російську - книговедення, в перекладі на українську - рахівництво);

Поряд з важливістю знаходження однієї мови з бухгалтером саме отримання основних навичок професії бухгалтера є мотивом вивчення цієї дисціплини студентами.бухоблік– це частина процесу управління (поряд з плануванням, організацією, контролем, регулюванням та стимулюваннями), яка включає сукупність правил, методик та процедур для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації користувачам для прийняття рішень;

це наука, яка досліджує способи і встановлює закони обліку майна та джерел їх формування в різних господарствах.

В Україні існують п-ва з різними формами власності: колективні, приватні, господарськи това-риства, засновані на власності об’єднання громадян, державні та казенні. За чисельністю працівни-ків, незалежно від форм власності п-ва поділяються на: малі, середні або великі. Крім того п-ва в залежності від характеру діяльності поділяються на: виробничі, торгівельні, науково-дослідницькі, посередницькі, банківськи чи фінансові установи, п-ва (організації), які пропонують різні послуги.

З метою створення загальної для всіх п-в процедури бухобліку в Україні з урахуванням умов ринкової економіки була проведена його реформа та впроваджено положення (стандарти) бухоблі-ку – П(С)БО. Так, згідно із П(С)БУ №3 “Звіт про фінансові результати”(наказ Мінфіну України

ДЗ №87 від 31.03.99р.) всі види діяльності поділяються на:

 

 

Звичайну Надзвичайну

Операційну Іншу

 

Основна Інша операц. Фінансова Інвестиційна


Постачання Виробництво Збут Управління

 

Кожне п-во як юридична особа, яке веде певну діяльність, має майно та зобов’язання відокремлене від власності засновників цього п-ва, від майна та зобов’язаня іншого п-ва. Всі п-ва повинні мати самостійний баланс або кошторис доходів і видатків (для неприбуткових організацій). Саме так реалізується перший принцип бухобліку –– автономність(ст.4 ЗУ “Про бухоблік та фінансову звітність в Україні”№996 від 16.07.99р).

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам;

Звичайна діяльність - основна дія-сть п-ва, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Надзвичайна діяльнічть – дія-сть, яка відрізняється від звичайної діяльності, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Операційна діяльність - основна дія-сть, а також інші види дія-сті, які не є інвестиційною чи фінансовою.

Основна діяльність – дія-сть, яка, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення п-ва і забезпечують основну частку його доходу.

Інша операційна діяльність – реалізація іноземної валюти та інших оборотних активів, операційна оренда активів, отримання або понесення втрат від операційної курсової різниці тощо.

Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – дія-сть, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.

 


Будь-яка діяльність п-ва складається з окремих господарських операцій, під якою розуміють будь-яку подію чи дію, що викликає зміни активів та зобов'язань, власного капіталу цього п-ва. Бухобліку підлягають всі господарськи операції, в чому полягає виконання другого принципу його побудови –– повного висвітлення ––фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі (ст.4 ЗУ “Про бухоблік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16.07.99р).

Активи - ресурси, контрольовані п-вом у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

Зобов'язання - заборгованість п-ва, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

Економічна вигода - потенційна можливість отримання п-вом грошових коштів від використання активів;

Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів п-ва за звітний період (ст.1 ЗУ “Про бухоблік та фінанс. звітність в Україні”).


Таким чином, метою ведення бухобліку є одержання повної, правдивої та неупередженої ін-формації про стан та зміни активів, власного капіталу та зобов'язання і на її підстві визначення ре-зультатів господарювання. Ведення поточних облікових записів забезпечує інформацією процес оперативного і стратегічного планування та контролю основної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принципы фон Неймана. Принципы фон Неймана это общие принципы, положенные в основу современных компьютеров | Користувачі бухгалтерської інформації

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.