Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічні інформаційні системи підприємств

Читайте также:
 1. Аналіз виконання підприємством договірних зобов’язань
 2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
 3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 4. Аналіз майна підприємства і джерел його придбання
 5. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства
 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 7. Бази даних і системи управління баз даних
 8. Види та системи штучного освітлення.
 9. Вимоги до розміщення та планування території підприємства
 10. Виробничі фонди підприємства: визначення, склад, поняття.
 11. ВИХОВНІ СИСТЕМИ
 12. Джерела формування прибутку і доходу підприємства.

Класифікація ЕІС

 

Сучасні інформаційні системи відзначаються різноманіттям. В той же час, загальноприйнятої класифікації економічних інформаційних систем у даний час не існує. Специфіка конкрет­них ЕІС визначається призначенням системи, її основними функціями й особливостями оброблюваної інформації. У зв'язку з цим класифікувати економічні інформаційні системи можна по різноманітних ознаках. Приведемо найбільше поширені класифікації інформаційних систем [1-2,5-7].

За масштабом задач, що розв'язуються, розрізняють:

· інформаційні системи загальнодержавного призначення;

· регіональні інформаційні системи;

· галузеві інформаційні системи;

· інформаційні системи окремих підприємств і установ.

За рівнем автоматизації процесу ухвалення рішення інформаційні системи діляться на:

· інформаційно-пошукові системи;

· інформаційно-довідкові системи;

· інформаційно-керуючі системи;

· системи підтримки прийняття рішення;

· інтелектуальні інформаційні системи.

За ступенем інтеграції функцій розрізняють:

· вузькоспеціальні інформаційні системи;

· універсальні інформаційні системи;

· інтегровані інформаційні системи.

За сферою застосування ЕІС можна розділити на:

· менеджерські (управлінські) інформаційні системи;

· інформаційні системи обліку й аудиту;

· банківські інформаційні системи;

· податкові інформаційні системи;

· страхові інформаційні системи;

· статистичні інформаційні системи і т.д.

Ще раз підкреслимо, що приведені класифікації умовні, вони можуть перетинатися, тому одна й та сама ЕІС може бути віднесена до різних класів.

Економічні інформаційні системи окремих підприємств і установ у даний час складають найбільше поширений вид ЕІС. При цьому розріз­няють ЕІС підприємства в цілому (історична назва — автоматизована система управління підприємством або АСУП) і спеціалізовані інформаційні системи окремих підрозділів, служб, технологічних процесів.

Характерним прикладом спеціалізованих інформаційних систем є бухгалтерські інформаційні системи (БУІС). Вони розглядаються як істот­ний елемент управління роботою підприємства, будучи з'єднувальною ланкою між господарською діяльністю і людьми, що приймають рішення. У БУІС здійснюються збір і реєстрація даних про господарську діяльність на підприємстві, їхнє опрацювання, збереження, передача користувачам для аналізу і прийняття рішень. Іншими словами, дані про господарську діяль­ність є входом у БУІС, а корисна інформація для осіб, що приймають рішення, — виходом із неї. Головна ціль функціонування БУІС на підприємст­ві — забезпечити керівництво підприємства фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів.Велику частину інформаційних систем підприємства варто віднести до так називаних менеджерських інформаційних систем. Діяльність менеджера на будь-якій ділянці управління можна розглядати як процес формування й ухвалення рішення, що неможливо без повної, своєчасної і достовірної інформації про стан об'єкта управління і зовнішнього середовища. Від якості і швидкості переробки інформації залежить якість прийнятих рішень і, в остаточному підсумку, ефективність роботи об'єкта управління в цілому. Тому розробка і використання менеджерських інформаційних систем є об'єктивною необхідністю і закономірним результатом розвитку науки управління й інформаційних технологій.

Менеджерські інформаційні системи є різновидом ЕІС, спеціа­лізованим на конкретній області застосування, а саме — на менеджменті. Тому для них справедливо все сказане раніше про економічні інформаційні системи. Зокрема, в інформаційних системах менеджменту (ІСМ) виділяють забез­пе­чувальну і функціональну частини. Остання визначається цільовим призна­ченням, конкретною спеціалізацією робіт управлінського персоналу. У цьому смислі серед ІСМ можна виділити [6]:

· інформаційні системи виробничого менеджменту;

· інформаційні системи фінансового менеджменту;

· інформаційні системи управління маркетингом;

· інформаційні системи управління персоналом;

· інформаційні системи підприємницької діяльності і т.д.

У країнах із розвиненою економікою склалася дещо інша класифікація інформаційних систем [8], що відображено в таблиці 7.1.


Таблиця 7.1. Інформаційні системи країн із розвиненою економікою

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Інформаційно-пошукові системи

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 148; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.