Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модель та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001, загальні вимоги щодо їх побудови

Читайте также:
 1. I. Загальні принципи будови артерій, вен і судин мікроциркуляторного русла
 2. I. Каскадная модель
 3. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. II. Основні клінічні форми ГПМК.
 6. III. Спиральная модель
 7. L Довідники міжнародного стандарту
 8. L Модель бізнес-організації
 9. L Модель бізнес-процесів
 10. L Модель бізнес-функцій
 11. L1.T1.Хіміко-технологічна система. Загальні поняття.
 12. L1.T3.1. Загальні характеристики аматрури.

Модель і основні елементи системи управління охороною праці, виконаної з урахуванням методології PDCA / ПРПК, яка використовується в стандарті OHSAS 18001, представлена на рис. 2.6.

Політика у сфері охорони праці.

Вище керівництво організації повинно визначити і санкціонувати загальну політику організації у сфері охорони праці, а також гарантувати, що у встановленій області застосування системи управління охороною праці дана політика:

а) відповідає характеру і масштабу ризиків, які існують у організації в області охорони труда;

б) включає зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також зобов'язання з постійного поліпшення системи управління охороною праці та її результативності;

в) включає зобов'язання, як мінімум, відповідати вимогам чинного законодавства та існуючих нормативно-правових актів у галузі охорони праці;

г) забезпечує основу для встановлення та аналізу цілей у сфері охорони праці;

д) оформлена документально, впроваджена і підтримується в робочому стані;

е) доведена до відома всіх працівників організації з метою повідомлення про їхні індивідуальні зобов'язання у сфері охорони праці;

ж) доступна для зацікавлених сторін;

з) періодично аналізується з метою гарантії того, що політика залишається актуальною і прийнятною для організації.

Планування.

Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків та визначення заходів управління. Організація повинна розробити, впровадити та виконувати процедури для постійній ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та визначення необхідних заходів управління.

Процедури для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинні враховувати:

а) планові та позапланові види діяльності;

б) діяльність всіх осіб, що мають доступ до робочого місця;

в) поведінку людей, їх можливості та інші людські фактори;

г) небезпеки, джерело яких не пов'язано з робочим місцем, але які здатні негативно впливати на здоров'я та безпеку осіб, що знаходяться на даному робочому місці;

д) інфраструктуру, обладнання і матеріали на робочому місці, надані як самою організацією, так і іншими організаціями;

е) зміни або передбачувані зміни в організації, її діяльності, технологічних процесах, в обладнанні або матеріалах;

ж) модифікації системи управління охороною праці, включаючи тимчасові зміни, та їх вплив на операції, процеси і діяльність;

з) будь-які відповідні законодавчі зобов'язання, що стосуються оцінки ризиків та впровадження необхідних заходів управління;

і) конструктивне виконання установок, машин / устаткування, організацію робочих місць і ділянок, технологічних процесів з урахуванням можливостей працівників.Методологія процесу ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинна:

а) бути визначена з урахуванням сфери застосування, характеру та строків для надання їй характеру скоріше попереджуючої, чим реагуючої дії;

б) забезпечити ідентифікацію, визначенню пріоритетів, документальне оформлення ризиків і використання відповідних заходів управління.

Для управління змінами організація повинна визначити небезпеки і ризики в сфері охороні праці, пов'язані із змінами в організації або її видах діяльності до введення цих змін.

Організація повинна гарантувати, що результати цієї оцінки беруться до уваги при визначенні заходів управління.

При визначенні заходів управління або під час розгляду змін існуючих заходів управління слід враховувати наступну ієрархію заходів зі скорочення ризиків:

а) усунення;

б) заміну;

в) технічні заходи;

г) попередження та / або адміністративні заходи управління;

д) засоби індивідуального захисту.

Організаціяповинна документально оформляти і оновлювати результати ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та встановлених заходів управління.

Організація повинна гарантувати, що ризики у сфері охорони праці та встановлені заходи управління розглядаються при розробці, впровадженні та функціонуванні системи управління охороною праці.

Законодавчі та інші вимоги. Організація повинна розробити, впровадити та виконувати процедури ідентифікації та забезпечення доступу до законодавчих та інших вимог у сфері охорони праці, що розповсюджуються на організацію.

Організація повинна гарантувати, що всі чинні законодавчі та інші вимоги у сфері охорони праці, які організація зобов'язалася виконувати, враховані при розробці, впровадженні та функціонуванні системи управління охороною праці.

Організація повинна постійно оновлювати цю інформацію.

Організація повинна доводити відповідну інформацію із законодавчих та інших вимогам у сфері охорони праці працівникам, а також іншим відповідним зацікавленим сторонам.

Цілі і програми. Організація повинна встановити, впровадити і підтримувати в робочому стані документально оформлені цілі в області охорони праці для відповідних підрозділів і рівнів в рамках організації.

Цілі повинні бути по можливості виражені кількісно та узгоджені з політикою в області охорони праці, включаючи зобов'язання з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, з дотримання застосовних законодавчих та інших вимог, які організація зобов'язалася виконувати, а також зобов'язання щодо постійного поліпшення результативності охорони праці.

При визначенні та аналізі цілей організація повинна враховувати не тільки законодавчі та інші вимоги, які організація зобов'язалася виконувати, але і ризики, що існують в організації. Вона також повинна розглядати технологічні альтернативи, свої фінансові, експлуатаційні та комерційні вимоги, а також враховувати думку відповідних зацікавлених сторін.

Організація повинна розробити, впровадити і підтримувати в робочому стані відповідні програми для досягнення її цілей. Програми, як мінімум, повинні включати:

а) розподіл відповідальності і повноважень для досягнення цілей у відповідних підрозділах і рівнях управління організації;

б) засоби, заходи і терміни досягнення цілей (графік).

Програми повинні регулярно аналізуватися через заплановані інтервали часу і при необхідності коригуватися для забезпечення досягнення цілей.

Впровадження та функціонування.

Ресурси, обов’язки, відповідальність і повноваження. Вище керівництво повинно взяти на себе повну відповідальність за охорону праці та систему управління охороною праці.

Вище керівництво повинно демонструвати свої зобов'язання шляхом:

а) забезпечення ресурсів, достатніх для розробки, впровадження, функціонування та поліпшення системи управління охороною праці (ресурси включають трудові ресурси зі спеціалізованими навичками, інфраструктуру організації, технології та фінансові ресурси);

б) визначення обов'язків, розподілу відповідальності і делегування повноважень для полегшення результативного управління охороною праці; обов'язки, відповідальність і повноваження повинні бути документально оформлені і доведені до відома відповідних працівників.

Організація повинна призначити уповноваженого представника вищого керівництва з особливою відповідальністю за охорону праці (незалежно від інших обов'язків), з встановленими функціями і повноваженнями для забезпечення того, щоб:

а) система управління охороною праці була розроблена, впроваджена і функціонувала відповідно до стандарту OHSAS 18001;

б) звіти про результативність системи управління охороною праці представлялися вищому керівництву для аналізу, а також в якості основи для поліпшення системи управління охороною праці.

Призначений вищим керівництвом уповноважений представник (наприклад, у великих організаціях член ради директорів або виконавчого комітету) може делегувати частину своїх обов'язків підлеглим представникам керівництва, зберігаючи при цьому свою повну відповідальність.

Призначений уповноважений представник вищого керівництва повинен бути відомий всім працівникам організації.

Працівники, що наділяються відповідними повноваженнями, повинні нести відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони праці, при цьому працівники з керівними обов'язками повинні демонструвати свою відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони праці.

Організація повинна гарантувати, що всі працівники несуть відповідальність за аспекти охорони праці, якими вони можуть управляти, включаючи дотримання вимог, що застосовуються в сфері охорони праці.

Компетентність, навчання та обізнаність. Організація повинна гарантувати, щоб усі особи, які виконують під її управлінням завдання, які можуть впливати на професійне здоров'я та безпеку праці, компетентні на підставі відповідної освіти, навчання або досвіду роботи. В організації повинні вестися відповідні записи, що стосуються компетентності, навчання та обізнаності працівників. Організація повинна передбачати навчання або виконувати при необхідності інші дії, оцінювати результативність навчання або інших дій, що здійснюються у цьому випадку, а також зберігати супутні запису. Організація повинна визначити необхідність у додатковому навчанні персоналу, пов'язаному з функціонуванням системи управління охороною праці.

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури, які дають можливість всім особам, які працюють під її управлінням, розуміти:

а) наслідки, реальні або потенційні, від недотримання вимог охорони праці при здійсненні ними трудової діяльності, а також вигоди для їх професійного здоров'я та безпеки праці від поліпшення індивідуальної результативності у сфері охорони праці;

б) свою роль і відповідальність, а також важливість досягнення відповідності політиці в області охорони праці, процедурам, вимогам системи управління охороною праці, включаючи вимоги, пов'язані з підготовленістю до аварійних ситуацій і реагування на них;

в) потенційні наслідки відхилень від встановлених процедур.

Процедури з навчання повинні враховувати різні рівні: відповідальності, здібностей, мовних навичок, освіченості та ризику.

Обмін інформацією. З урахуванням наявних небезпек і розробленої системи управління охороною праці організація повинна встановити, впровадити та виконувати відповідні процедури для:

а) внутрішнього обміну інформацією між різними підрозділами та рівнями організації;

б) обміну інформацією з підрядниками та особами, відрядженими для виконання робіт на території організації;

в) отримання, документального оформлення та реагування на відповідну інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін.

Участь і консультування. Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури, що забезпечують:

а) участь працівників в управлінні охороною праці шляхом їх:

§ відповідного залучення в ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків і визначення заходів управління;

§ відповідного залучення до розслідування інцидентів на виробництві та аварійних ситуацій;

§ залучення до розробки та аналізу політики та цілей у сфері охорони праці;

§ консультування з приводу будь-яких змін, що впливають на охорону їх праці;

§ представництва при розгляді питань охорони праці (працівники повинні бути поінформовані про заходи за їх участю, а також про те, хто є їх представниками з питань охорони праці);

б) консультації з підрядниками з приводу змін, які впливають на професійне здоров'я працюючих і безпеку праці.

Організація повинна гарантувати, що, в разі необхідності, проводяться консультації з відповідними зовнішніми зацікавленими сторонами з питань охорони праці, у разі, якщо вони мають до них відношення.

Документація. Документація системи управління охороною праці повинна включати:

а) політику і цілі в області охорони праці;

б) опис сфери застосування системи управління охороною праці;

в) опис основних елементів системи управління охороною праці і взаємозв'язків між ними, а також посилання на необхідні документи;

г) документи, включаючи записи, які потрібні відповідно до стандарту OHSAS 18001;

д) документи, включаючи записи, визначені організацією як необхідні для забезпечення результативного планування, виконання і управління процесами, які пов'язані з ризиками в сфері охорони праці, що існують в організації.

Важливо, щоб документація відповідала рівню складності СУОП, небезпекам і ризикам, які мають місце, і зводилася до мінімуму, необхідного для забезпечення результативності СУОП.

Управління документацією. Повинно бути забезпечено управління документами, визначеними системою управління охороною праці і стандартом OHSAS 18001.Управління записами, які представляють собою особливий тип документів, повинне здійснюватись згідно з вимогами, про які буде сказано трохи пізніше.

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури для:

а) затвердження документів, з метою підтвердження їх доцільності перед застосуванням;

б) аналізу і, при необхідності, поновлення документів, а також повторного їх затвердження;

в) забезпечення ідентифікації змін та поточного статусу перегляду документів;

г) забезпечення наявності відповідних екземплярів документів, що застосовуються, у місцях їх використання;

д) забезпечення збереження чіткості документів і простоти їх ідентифікації;

е) забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження, визначених організацією як необхідні для планування та функціонування системи управління охороною праці, та управління їх розповсюдженням;

ж) запобігання ненавмисному застосуванню застарілих документів і застосування відповідної їх ідентифікації, якщо вони зберігаються для будь-яких цілей.

Управління операціями. Організація повинна визначити операції та види діяльності, пов'язані з ідентифікованими небезпеками, для яких необхідне впровадження заходів управління ризиками. Заходи управління повинні включати управління змінами.

Для цих операцій та видів діяльності організація повинна впровадити та підтримувати в робочому стані:

а) операційне управління, що може бути застосоване до організації та її діяльності; організація повинна інтегрувати це операційне управління в загальну систему управління охороною праці;

б) заходи управління, пов'язані з набутою продукцією, устаткуванням і послугами;

в) заходи управління, пов'язані з підрядниками та особами, відрядженими для виконання робіт на території організації;

г) документально оформлені процедури, що стосуються ситуацій, при яких їх відсутність може призвести до відхилень від політики та цілей у сфері охорони праці;

д) встановлені операційні критерії, відсутність яких може призвести до відхилень від політики та цілей у сфері охорони праці.

Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них. Організація повинна розробити, впровадити та виконувати процедури:

а) ідентифікації можливих аварійних ситуацій;

б) реагування на дані аварійні ситуації.

Організація повинна реагувати на реальні аварійні ситуації чи пом'якшувати пов'язані з ними несприятливі наслідки для професійного здоров'я і безпеки праці персоналу.

При плануванні дій щодо реагування на аварійні ситуації організація повинна враховувати рекомендації відповідних зацікавлених сторін, наприклад, аварійних служб і сусідніх організацій.

Організація також повинна періодично перевіряти свої процедури реагування на аварійні ситуації і залучаючи у разі необхідності відповідні зацікавлені сторони.

Організація повинна періодично аналізувати і при необхідності коректувати свою підготовленість до аварійних ситуацій і процедури реагування на них, зокрема, після періодичних перевірок і після аварійних ситуацій, які сталися.

Контролюючі та корегуючи дії.

Оцінка (вимір) результативності та моніторинг. Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури для регулярного моніторингу та оцінки (вимірювання) результативності охорони праці. Такі процедури повинні передбачати:

а) якісну і кількісну оцінки, що відповідають потребам організації;

б) моніторинг ступеня досягнення цілей організації в області охорони праці;

в) моніторинг результативності заходів управління (як професійного здоров'я, так і безпеки праці);

г) упереджувальну попередню оцінку результативності для моніторингу відповідності програмам з охорони праці, заходам управління та операційним критеріями;

д) реагуючу оцінку результативності охорони праці за даними моніторингу нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварійних ситуацій та інших наявних доказів недостатньої результативності охорони праці;

е) реєстрацію даних результатів моніторингу та оцінки результативності, при умові, що вони є достатніми для подальшого аналізу застосування коригувальних та попереджувальних дій.

Якщо необхідно вимірювальне обладнання для моніторингу або оцінки результативності, організація повинна встановити і виконувати процедури калібрування і технічного обслуговування даних засобів вимірювання. Обов’язково необхідно вести записи з їх калібрування і технічного обслуговування, а також щодо отриманих результатів.

Оцінка відповідності законодавству. Згідно з зобов'язанням дотримуватися відповідності чинному законодавству, організація повинна встановити, впровадити та чітко виконувати процедури періодичної оцінки відповідності законодавчим вимогам, що на даний час застосовуються у цій організації.

Організація обов’язково повинна вести записи результатів періодичної оцінки.

Частота періодичності такої оцінки може відрізнятися для різних законодавчих вимог.

Організація також повинна періодично оцінювати відповідність і іншим вимогам, які вона зобов'язалася виконувати. Організація може об'єднати цю оцінку з оцінкою відповідності законодавчим вимогам або встановити окремі процедури, при цьому вона зобов’язана обов’язково вести записи результатів такої періодичної оцінки.

Періодичність проведення цієї оцінки може відрізнятися для різних вимог, які організація зобов'язалася виконувати.

Розслідування інцидентів (нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварійних ситуацій). Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури для запису, розслідування та реєстрації інцидентів (нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, а також аварійних ситуацій) для того, щоб:

а) визначити основні недоліки СУОП а також фактори, які можуть стати причиною інцидентів або сприяти інцидентам;

б) ідентифікувати потребу в коригувальних діях

в) ідентифікувати можливості для попереджувальних дій;

г) ідентифікувати можливості для постійного вдосконалення;

д) інформувати про результати розслідувань.

Розслідування повинні здійснюватися своєчасно.

Результати розслідування інцидентів повинні бути задокументовані і збережені.

Всі ідентифіковані потреби щодо коригувальних дій або можливості для попереджувальних дій будуть розглянуті нижче.

Невідповідності, коригуючи та запобіжні дії. Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури розгляду реальних і потенційних невідповідностей, а також процедури здійснення коригувальних та попереджувальних дій. Процедури повинні визначати вимоги щодо:

а) визначення, ідентифікації та усунення невідповідностей, а також проведення відповідних дій з метою зниження їх наслідків для професійного здоров'я та безпеки праці;

б) розслідування невідповідностей, визначення їх причин та проведення дій для виключення їх повторення;

в) оцінки потреби в запобіжних діях і реалізації відповідних коригувальних дій, розроблених для виключення їх виникнення;

г) реєстрації (записи) та інформування про результати проведених коригувальних і попереджуючих дій;

д) аналізу результативності проведених коригувальних і попереджуючих дій.

Якщо коригувальні та запобіжні дії ідентифікують нові або змінені небезпеки або потребу в нових або змінених заходах управління, то у цьому випадку у процедурі повинно бути встановлено, щоб до їхнього впровадження була проведена оцінка ризиків запропонованих дій.

Всі коригуючи або запобіжні дії, вжиті для усунення причин реальних або потенційних невідповідностей, повинні відповідати масштабам проблем і бути порівнянними з відповідними ризиками.

Організація повинна гарантувати, що всі необхідні зміни, які є результатом коригувальних або запобіжних дій, були внесені в документацію системи управління охороною праці.

Управління записами. Організація повинна встановити і вести записи, які необхідні для демонстрації відповідності вимогам системи управління охороною праці і стандарту OHSAS 18001, а також досягнутих результатів.

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури ідентифікації, зберігання, захисту, пошуку, архівування та вилучення записів.

Записи повинні бути і залишатися розбірливими, ідентифікованими і такими, що простежуються.

Внутрішній аудит. Організація повинна забезпечити проведення внутрішніх аудитів системи управління охороною праці із запланованою періодичністю для того, щоб:

а) визначити, чи дійсно система управління охороною праці:

§ відповідає запланованим заходам з управління охороною праці, включаючи вимоги стандарту OHSAS 18001;

§ впроваджена і функціонує належним чином;

§ результативна для виконання політики і цілей організації;

б) надати керівництву організації інформацію про результати аудитів.

Програма аудитів повинна плануватися, розроблятися, запроваджуватись і виконуватися організацією з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності організації та результатів попередніх аудитів.

Повинна бути встановлена, впроваджена і виконуватися сама процедура аудиту, яка відображає:

а) наявність відповідальності, компетенції, а також вимог з планування та проведення аудитів, звітування про результати і ведення відповідних записів;

б) визначення критеріїв, сфери, періодичності і методів аудиту.

Вибір аудиторів і проведення аудитів повинне гарантувати об'єктивність і неупередженість процесу аудиту.

Аналіз з боку вищого керівництва.

Вище керівництво повинно проводити аналіз системи управління охороною праці організації із запланованою періодичністю, щоб забезпечити її постійну придатність, адекватність і результативність. Аналіз повинен включати оцінку можливостей для поліпшення і необхідності змін у системі управління охороною праці, включаючи політику і цілі у сфері охорони праці. Обов’язково повинні робитися записи аналізу з боку керівництва.

Вхідні дані для аналізу з боку вищого керівництва повинні містити:

а) результати внутрішніх аудитів та оцінки відповідності законодавчим та іншим вимогам, які організація застосовує і зобов'язалася виконувати;

б) результати участі та консультування;

в) відповідну інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи претензії;

г) результативність організації в сфері охорони праці;

д) ступінь досягнення цілей;

е) результати розслідування інцидентів (нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань аварійних ситуацій), коригувальних та попереджувальних дій;

ж) виконання рішень і дії з боку керівництва після проведення попередніх аналізів;

з) зміни обставин, включаючи зміни законодавчих та інших вимог з охорони праці;

і) рекомендації щодо поліпшення функціонування СУОП.

Дані аналізу з боку вищого керівництва повинні узгоджуватися із зобов'язаннями організації щодо постійного поліпшення функціонування СУОП і повинні включати всі рішення і дії, пов'язані з можливими змінами в:

а) результативності охорони праці;

б) політиці і цілях у сфері охорони праці;

в) ресурсах;

г) інших елементах СУОП.

Відповідні результати аналізу з боку вищого керівництва повинні бути доступні для поширення і проведення консультацій.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Модель та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001, загальні вимоги щодо їх побудови

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 186; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.241.146
Генерация страницы за: 0.015 сек.