Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Україна в роки “Перебудови”

Читайте также:
 1. Вихід до Чорного моря, освоєння Пів­дня сприяли економічному розвитку Росії та України. Україна поступово перетво­рюється на житницю Європи.
 2. Друга світова війна і Україна
 3. Ж) МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, УЧАСНИЦЕЮ ЯКИХ Є УКРАЇНА
 4. Зазнавши в роки Другої світової війни величезних людських і матеріальних втрат, Україна зробила неоціненний вне­сок у перемогу над фашистською Німеч­чиною і її союзниками.
 5. Закарпатська Україна
 6. Карпатська Україна
 7. Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992). До більшості з вище-наведених документів Україна офіційно приєдналася.
 8. КОНВЕНЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ І УКРАЇНА
 9. Критерії розширення і поглиблення європейської інтеграції та Україна
 10. Лекція 1. Україна на шляху до самостійності (1 год. для ЗФН).
 11. Лекція 2. Лівобережна й Слобідська Україна.
 12. Лекція 2. Україна в 1906 - 1907

План

1. Україна в роки “Перебудови”.

2. Українська національна антикомуністична революція 1989–1991 рр. Формування інститутів державності.

3. Соціально-економічні проблеми державного будівництва.

4. Зовнішня політика України наприкінці XX ст. – на початку XXI ст.

 

Загострення кризи радянської системи в середині 80-х років вимагало негайних змін в усіх сферах суспільного життя. Це добре розумів новий генеральний секретар ЦК КПРС М.С.Горбачов, що посів цю посаду у березні 1985 року. Розпочатий ним процес оновлення та модернізації усіх сфер суспільного життя, що тривав з квітня 1985 по 1991 рік, отримав назву “перебудови”. Головними рисами цього процесу стали так зване “прискорення” в економіці, корінна перебудова суспільно-політичної сфери, політика гласності в сфері ідеології. В цілому, загальна криза радянської системи була обумовлена системою певних чинників, до яких належали:

· Недосконалість політичної системи:

- підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудящих у Радах, що вело до пасивності і безініціативності, відчуження народу від реальної влади;

- ігнорування принципу розподілу влад і узурпація значної частини законодавчих функцій виконавчою владою (Рада Міністрів);

- обмеження діяльності громадських організацій, їх одержавлення, обмеження гласності й інформованості суспільства;

- політична монополія і керівна роль в державі КПРС.

· Криза в соціально-економічній сфері:

- економічна відсталість країни, падіння економічних показників, загострення соціальних проблем – повільне зростання доходів населення, житлова проблема, падіння рівня охорони здоров’я;

- розростання бюрократичного апарату, що приводило лише до збільшення витрат;

- деформування структури розміщення продуктивних сил, що призводило також до погіршення екологічної ситуації, нерівномірний розвиток регіонів;

- зростання корупції та тіньової економіки;

- зрівнялівка в оплаті праці, поглиблення кризи організації праці – нераціональне використання робочої сили;

- фізичне і моральне старіння основних виробничих фондів, погіршення якості та конкурентноспроможності продукції на світових ринках;

- ускладнення демографічної ситуації (зниження природного приросту, старіння населення і т.д.)

· у міжнародній сфері:

- реальна загроза стадіального відставання: світ вже вступав у постіндустріальну стадію розвитку, а СРСР ще не подолав індустріальної;

- загострення міжблокового протистояння, активізація гонки озброєнь, що підривало економіку й посилювало соціальне напруження в державі;

- участь СРСР у безперспективній війні в Афганістані (призвела до міжнародної ізоляції, демографічних, матеріальних, моральних втрат).· У духовній сфері:

- ідеологічний диктаті антирелігійна політика призвели до деформацій і обмеженості духовного розвитку;

- посилення процесу русифікації гальмувало національний розвиток народів СРСР.

- Наявність певних надбань і досвіду боротьби у вигляді дисидентства 60-80-х років, яке стало каталізатором занепаду радянської системи.

Усі ці чинники приводили до наростаючого невдоволення існуючими порядками і готовності частини суспільства до реформ.

Політика “перебудови” мала кілька етапів. Існують кілька періодизацій “перебудови”. Наприклад, О.Бондаренко виділяє три періоди: 1) квітень 1985-1986 – усвідомлення суспільством необхідності корінної реорганізації життя; 2) січень 1987-1988– утвердження гласності й демократизація; 3)1989-1991 – спроба здійснення радикальних реформ в економіці й політичній сфері. О. Бойко виділяє шість етапів перебудови:

1) квітень 1985-січень 1987 – визрівання політичного курсу перебудови.

2) Січень 1987-літо 1988 – кристалізація та усвідомлення основних завдань перебудови, формування й розширення її соціальної бази;

3) Літо 1988 – травень 1989 – зміщення центру рушійних сил перебудови зверху вниз

4) Травень 1989-лютий 1990 – розмежування, консолідація та протистояння політичних сил

5) Лютий-грудень 1990 – поступове зміщення вправо акцентів політики керівництва СРСР і радикалізація народних мас.

6) Грудень 1990-серпень 1991 – кінець перебудови.

В економіці: політика “перебудови” проявилася в розширенні сфери діяльності приватного сектору й розширенні самостійності державних підприємств. Вже у квітні 1985 року пленум ЦК КПРС проголосив курс на “прискорення економічного розвитку” на базі науково-технічного прогресу, що спочатку полягав просто у покращенні планування, укріпленні виробничої дисципліни й порядку, підвищенні відповідальності кадрів. У 1987 році на пленумі ЦК КПРС був взятий курс на відмову від адміністративних методів ведення господарства, створення поряд з державними кооперативних, орендних, акціонерних, приватних підприємств тощо; створення механізму управління ринкового типу. У 1989 році розпочалось створення на селі альтернативних форм господарювання – фермерських господарств, різних видів оренди. Реформи не дали бажаного результату: падіння виробництва продовжувалось; інфляція зростала; економічна криза поглиблювалась.

В суспільно-політичній сферіперебудова відбилась в таких процесах, як:політична реформа (січень 1987 – пленум ЦК КПРС “Про перебудову і кадрову політику партії” – відновлення ролі Рад як органів політичної влади; вибори народних депутатів у 1989 р. на альтернативній основі (лише 1/3 – від КПРС, ВЛКСМ та інш.); демократизація й лібералізація життя суспільства (видання незалежних газет, зокрема антирадянської спрямованості, нові публікації, критика Сталіна, критична переоцінка минулого); поява і активізація неформальних суспільних і політичних організацій (“Рух”, “Зелений світ”, “Меморіал” тощо); звільнення політв’язнів.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Екологічні проблеми | Українська національна антикомуністична революція 1989-1991 рр

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 793; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.