Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IІІ. Огляд
Огляд – текст, що містить концентровану інформацію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації та логічного узагальнення відомостей з великої кількості першоджерел з певної теми за певний проміжок часу.

Огляди економлять час фахівців, позбавляють їх від необхідності безпосередньо переглядати документи в пошуках потрібних матеріалів, дають можливість звернути увагу на документи, які можуть бути цікавими користувачам.

За глибиною згортання інформації розрізняють такі огляди:

1. Аналітичні – містять аргументовану оцінку інформації, рекомендації з її використання; складна розповідь, у якій дається зведена характеристика певного питання, що базується на інформації, отриманій з документів;

2. Реферативні – описового характеру, подають систематизовані факти, викладені в документах, узагальнену інформацію про стан розробленості питання без її критичної оцінки автором огляду. Аналіз документів у реферативному огляді не такий докладний, як в аналітичному огляді. Як правило, у реферативному огляді тільки систематизують й узагальнюють відомості з первинних джерел, у ньому відсутня аргументована оцінка матеріалу й обґрунтовані висновки для його практичного використання.

3. Бібліографічні – зв’язна розповідь про документи; містять бібліографічну характеристику сукупності первинних документів як джерел інформації, що з’явилися за певний час або об’єднані якоюсь спільною ознакою, а також бібліографічні описи цих документів.

Реферативні та бібліографічні огляди часто називають інформаційними оглядами.

Підготовка оглядової інформації – це не стільки опис, узагальнення інформації, скільки аналіз стану та розвитку проблеми на основі використання різноманітних джерел інформації.

Складаючи огляд, визначають тематичні й часові межі матеріалу, значення й актуальність теми, зміст і методи теоретичних розробок, відомості технологічного, економічного й організаційного характеру.

У процесі оглядового реферування використовують документи й матеріали всіх видів, що містять новітні відомості, факти й ідеї: постанови та розпорядження урядових закладів, вітчизняні й закордонні періодичні видання, книги, звіти про науково-дослідні роботи, окремі технічні розв’язки з неопублікованих документів, описи вітчизняних і закордонних винаходів, фірмові й рекламні видання, дисертації, матеріали виставок, звіти про відрядження, технічні умови, матеріали нарад, симпозіумів, конгресів тощо.

Створюючи оглядові документи, враховують як опубліковані, так і неопубліковані документи, оскільки інформаційний огляд має надавати максимум потрібної інформації.

Структура огляду:

1) вступ – підкреслюють значення й наводять стисло історію питання, вказують на його взаємозв’язок із суміжними галузями, визначають читацьке призначення огляду;

2) основна частина – послідовний, логічно пов’язаний виклад ідей і фактів, повинен бути не механічним переказом джерел, а творчим синтезом, узагальненням найважливіших відомостей, що містяться в них. Не допускається переказ змісту первинного документа. За потреби огляд ілюструють фотографіями, графіками, діаграмами тощо;

3) висновок – підбивають порівняльний підсумок головних положень і відомостей огляду, однак без їх критичної оцінки й конкретних висновків. Визначають лише загальний рівень і тенденцію розвитку конкретної області чи питання.

4) список використаних джерел – розташовують у тій послідовності, у якій їх згадано в тексті.

Огляди обсягом понад 1 авторський аркуш (40 000 друкованих знаків) доцільно супроводжувати змістом.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.