Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 1-2

ВСТУП

Прийняття Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку є одним з найбільших важливих етапів широкомасштабного реформування системи обліку в Україні з використанням міжнародних принципів та стандартів. Формування нормативної бази та законодавче закріплення загальновизнаних принципів ведення обліку, створили необхідні умови трансформації методики фінансового обліку в країні. Тому вивчення курсу “Фінансовий облік ІІ” необхідно для професійної підготовки фахівців спеціальності “Облік і аудит”.

Конспект лекцій написано згідно із затвердженою програмою. Теми розглядаються згідно з структурою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, магістра зі спеціальності “Облік і аудит” та Програми затвердженої Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України 8 грудня 2011 р. В логічній послідовності розглянуто важливі аспекти обліку, які допоможуть вивчити фінансовий облік за всіма напрямками. В конспекті лекцій розглянута такі теми:

Змістовий модуль І Облік зобов’язань.

Тема 1. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, банками та іншими позиками.

Тема 2. Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями.

Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом.

Змістовий модуль ІІ Облік капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів.

Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Тема 6. Облік формування і змін статутного капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

Мета курсу. Висвітлення теоретичних основ і методологічних аспектів виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім користувачам

Завдання. Дослідження загальних принципів організації фінансового обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Предмет курсу – пасиви підприємства.

По вивченні навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ» студент повинен знати:

- економічний зміст об’єктів фінансового обліку;

- законодавчо-нормативні акти що регулюють ведення фінансового обліку на підприємстві;

- загальні принципи організації фінансового обліку на підприємствах;

- порядок визначення, оцінювання та відображення в обліку зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансового результату;

- документальне оформлення всіх видів операцій з обліку;

- методику визначення фінансового результату та складання фінансової звітності.

вміти:

- використовувати систему знань про принципи фінансового обліку;

- складати бухгалтерські проведення на підставі господарських операцій;

- заповнювати первинні та зведені документи, що використовуються для оформлення господарських операцій;

- проводити записи в реєстрах журнально-ордерної форми;

- складати головну книгу;

- вирішувати ситуаційні знання.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ | Основні терміни і поняття
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.