Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фактори ціноутворення
Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин виявляється через ціни, їх динаміку. Динаміка цін формується під впливом двох найважливіших факторів — стратегічного і тактичного. Стратегічний фактор полягає в тому, що ціни утворюються на основі собівартості то­варів. Постійно виникають коливання цін навколо вартості. Стратегічний фактор - це фактор довгострокової, перспективної дії. Він створює сприятливі умо­ви тим підприємствам, які використовують сучасну техніку, техноло­гію, передові методи організації праці тощо. Найбільший виграш одер­жує той, чиї витрати на виробництво нижчі.

Тактич­ний фактор виявляється в тому, що ціни на конкретні товари форму­ються під впливом кон'юнктури ринку. Тактич­ний фактор — може часто змінюватися (протягом днів, годин), оскільки динаміка кон'юнктурних змін дуже висока.

В умовах роботи на ринок та одержання усіх вихідних факторів виробництва з ринку, повинна бути організована спеціальна, систем­на робота зі спостереження, вивчення, аналізу, вироблення політики, стратегії і тактики в галузі цін на товари, що реалізуються, послуги, роботи, а також на засоби виробництва, природні, трудові ресурси, одержані з ринку. Рішення щодо того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка ціна на товар буде встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів (табл. 6.1).

Основна особливість ринкового ціноутворення полягає в тому, що реальний процес формування цін здійснюється не в сфері виробництва, а сфері реалізації продукції, тобто на ринку під впливом попиту та пропозиції і товарно-грошових відносин.

Принципова відмінність ринкового ціноутворення від планового полягає в тому, що ціни на товари встановлюються їхніми власниками, тобто суб'єктами господарювання.

 

Таблиця 6.1

Внутрішні і зовнішні фактори ціноутворення

Внутрішні фактори Зовнішні фактори - тип ринку
- мета маркетингу
- обсяг пропозицій - коньюктура ринку
- типи витрат - конкуренти
- умови постачань - характер і рівень попиту
- якість продукції - споживачі
- етап життєвого циклу товару - торгівельні посередники
- метод ціноутворення - державна політика
- рівень новизни товару - регулювання цін
  - рівень інфляції
  - НТП (науково-технічний прогрес)  

 

Серед зовнішніх факторів є фактори мікросередовища і фактори макросередовища. До груп факторів мікросередовища, які впливають на ціни, входять:

/ попит;

/ конкуренція;

/ посередники.

Попит. Інколи назва цього фактора ціноутворення звучить в іншій інтерпретації — споживачі, що абсолютно справедливо, оскільки саме від того, чи буде прийнята споживачами та чи інша ціна на товар, залежить і обсяг продажу, і врешті-решт економічні ре­зультати діяльності фірми.

На ціни впливають наступні характеристики споживача: чутливість до цін, яка є різною в різних сегментах споживачів і залежить від цінності товару для споживача, споживчих характеристик, престижності товару, уподобань; поінфор­мованості споживачів щодо наявності на ринку товарів-замінників, можливості зіставляти товари тощо.

Конкуренція. Вибір цінової стратегії залежить від характеру ринку. Виділяють чотири типи ринкових структур:

чиста (досконала) конкуренція;

олігополія;

монополістична конкуренція;

• монополія

Чиста конкуренція. Основні характеристики цього типу ринку такі:

/ велика кількість продавців, кожному належить незначна частка ринку, жоден з них не впливає на рівень поточних цін;

/ товари повністю взаємозамінні і недиференційовані;

/ відсутність цінових обмежень.

Таким чином, на ринку чистої конкуренції ціни формуються тільки під впливом попиту і пропозиції. Орієнтир при ціноутворенні — ринкові ціни. Встановлення цін вище або нижче рівня, який склався на ринку, не виправдане. У першому випадку фірма ризикує втратити покупців, які віддадуть перевагу товарам за нижчими цінами (адже товари повністю взаємозамінні). Ціни нижчі за ринкові — втрачені прибутки.

Приклади ринків чистої конкуренції: міжнародний ринок цінних паперів, руд кольоро­вих металів, пшениці.

Олігополія ситуація, за якої:

/ кількість фірм незначна або кілька з них домінують на ринку. Суто з фор­мального погляду щодо позиції фірм вважається, що на олігополістичному ринку чотири великі фірми виготовляють більше половини продукції;

/ товари недиференційовані (недиференційована конкуренція) або диферен­ційовані (диференційована олігополія);

/ кожна фірма чутлива до маркетингових заходів, у тому числі до цінової по­літики конкурентів.

Прикладами олігополістичних ринків можуть бути: сталь, алюміній (недиференційована олігополія); комп'ютери, автомобілі (диференційована олігополія).

У розпорядженні фірми, яка діє в умовах олігополістичної конкуренції, кілька цінових стратегій: передусім стратегія цінового лідера, якщо фірма має відчутні переваги перед конкурентами, наприклад, за витратами. Відповідно інші фірми при цьому наслідують лідера, встановлюючи ціни, які не перевищують ціни лідера, — стратегія наслідування лідера.

Ще один варіант цінової політики в умовах олігополістичної конкуренції — координація дій при встановленні цін на товари. Прихована координація полягає в тому, що всі фірми-конкуренти при визначенні ціни використовують однакову норму прибутку, а надалі під впливом ринкових факторів змінюють ціни в одному й тому ж напрямі.

Визначаючи основні характеристики олігополістичної конкуренції, ми зазначили, що "фірми є чутливими до маркетингової діяльності конкурентів". Це означає, що дві торгові марки можуть протистояти одна одній завдяки вмілому використанню різних складових маркетингу: ціни, реклами, якості.

Монополістична конкуренція. Для ринку монополістичної конкуренції характерно:

• велика кількість фірм і гостра конкуренція між ними;

• товари диференційовані, що сприяє формуванню переваг споживачів і визначає незалежність фірми від конкурентів тією мірою, в якій диференціація товару забезпечує її монопольне становище на ринку;

• легкість проникнення на ринок нових фірм (також завдяки несхожості товарів і послуг, які пропонуються ринку);

• відмінність між товарами пояснює широкий діапазон цін на товари;

• вплив маркетингових заходів конкурентів менший порівняно з олігополістичними ринками;

• вдосконалення продукції, значна роль реклами торгових марок.

У центрі уваги на ринках монополістичної конкуренції— диференціація товару. Пере­ваги, які споживачі віддають торговій марці, дозволяють отримати прибутки, вищі від загальноринкових. При цьому говорять про ринкову силу, яка дає змогу встановлю­вати вищі за конкурентні ціни. Зрозуміло, що ринкова сила більша у диференційо­ваних товарів порівняно з подібними.

Вимірюється ринкова сила коефіцієнтом ринкової сили, який визначається як відношення коефіцієнта націнки для марки до середнього на ринку значення цього коефіцієнта [ Г ]:

При цьому коефіцієнт націнки для марки визначається:

А оптимальна ціна марки (Ц опТ ) розраховується за формулою:

де С — прямі витрати на одиницю продукції,

Ец — цінова еластичність.

При монополістичній конкуренції актуальними є такі цінові стратегії:

/ встановлення цін за географічним принципом;

/ встановлення цін у межах товарної номенклатури;

/ стратегія цін на додаткові товари;

/ психологічна модифікація цін.

Монополія. Для ринку чистої монополії характерним є наявність одного продавця і багатьох покупців. Монополістом може бути і приватна фірма, і держава.

У першому випадку монополія характерна для початку життєвого циклу товару — впровадження товару на ринок. Проте така ситуація, як відомо, є тимчасовою і визначає певні цінові стратегії. Фірма-монополіст має великі можливості для встановлення цін на свою продукцію, незважаючи на ціни конкурентів. Широко застосовуються при цьому дискримінаційні ціни, які також є предметом для обговорення в цьому розділі. Якщо монополіст виступає в особі держави (наприклад, при визначенні цін, ціна проїзду в метрополітені, на комунальні послуги), підходи до ціноутворення інші. Це встанов­лення цін:

• нижче собівартості (з орієнтацією на ті групи населення, які не можуть спла­тити повну вартість товару);

• на рівні, який покриває витрати;

• високі ціни (з метою обмеження споживання продукту).

Посередники. Цей фактор, як і попередні, належить до факторів мікросередовища фірми і є слабко-контрольованим фірмою. Фірма має враховувати інтереси інших учасників товароруху — оптової та роздрібної торгівлі. Цього можна досягти шляхом надання посеред­никам певних гарантій, безплатних зразків, знижок з ціни на певний період.

Серед факторів макросередовища, що впливають на ціни, можна виділити загальний стан економіки, науково-технічний прогрес,політичні фактори, податкову, кредитно-грошову, зовнішньоекономічну політику держави та політику державного регулювання цін. Окрема компанія не в змозі змінити економічну ситуацію в країні, протистояти політичному тиску щодо встановлення рівня цін на певні групи товарів, але повинна враховувати їхній вплив у своїй діяльності. Особливе значення при цьому має державне регулювання цін.

Державне регулювання цін

Цей фактор, як і інші зовнішні фактори, фірма "вимушена" взяти до уваги (в разі застосування жорсткого регулювання цін) і знайти в межах закону шляхи пристосу­вання до цих факторів (за умови непрямого регулювання цін державою).

Це може бути введення фіксацій, заборон, узгоджень та ін.

"Жорстке" регулювання передбачає встановлення урядом фіксованих цін на товар.

"М'яке" регулювання здійснюється через:

/ "заморожування цін"— збереження існуючого рівня цін або заборона їх підви­щення;

/ встановлення цін втручання — мінімальних закупівельних цін;

/ встановлення економічних параметрів діяльності галузей-монополістів (об­сягу інвестицій, тарифних ставок оплати праці, цін на продукцію та ін.);

/ встановлення мінімальних і максимальних цін, граничного рівня рента­бельності.

Непряме державне регулювання передбачає:

/ встановлення загальних принципів формування цін ("правил гри");

/ заборону домовленостей між фірмами щодо спільного формування ціни, а саме:

• заборона горизонтального фіксування цін (обмеження через законодав­ство виробників або оптової та роздрібної торгівлі в спробі домовити­ся про ціни);

• заборона вертикального фіксування цін (обмеження можливостей вироб­ників або оптової торгівлі вимагати продаж товару за конкретними цінами, встановлюючи таким чином контроль роздрібних цін);

/ встановлення антидемпінгового мита на імпортовані товари;

/ ратифікування цін — обов'язкове інформування відповідних державних органів про наміри виробника підвищити ціни;

/ узгодження політики цін завдяки використанню:

"контрактів стабільності" (підприємство отримує право підвищувати ціни на одні товари, одночасно знижуючи ціни на інші);

"програмних контрактів" (держава сприяє еволюції цін, які забезпечують підприємству досягнення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках);

" контрактів проти підвищення цін" (держава бере на себе зобов'язання не вживати заходів, які можуть призвести до зростання витрат на виробництво);

/ створення відповідної системи оподаткування.

Для того, щоб уникнути, наприклад, звинува­чення у горизонтальному фіксуванні цін, слід уникати консультування або обміну інформацією з конкурентами щодо цін, знижок, кредитів, домовлятися про скоро­чення виробництва з метою підвищення цін. Для "захисту" від заборон також мо­жуть бути вжиті інші заходи: подання ціни на товар до його продажу, пропонування довідкової ціни, яка має характер рекомендацій, що дозволить розосередити у часі продаж товару, отримання грошей і передачу права власності на товар.

Могутнім ціноутворюючим фактором є науково-технічний прогрес (НТП), що діє на ціни подвійно. З одного боку, він сприяє їхньому росту в наслідок більш досконалих і дорогих видів устаткування, технологій; підвищення зарплати працівникам; збільшення амортизаційних відрахувань, зв'язаних з прискоренням морального зносу засобів виробництва; прискорення відновлення виробів, що випускаються, і зв'язаного з ним збільшення асигнувань на НДДКР і т.д. З іншої сторони НТП спрямований на зниження витрат виробництва. Наприклад, ціна 1 кг алюмінію в 1854 р., коли він почав вироблятися, дорівнювала ціні 1 кг золота. В даний час вона знизилася в 2000 разів. Знизилася ціна на більшість інтегральних мікросхем, персональні комп'ютери, електронні годинники і т.д. Правда, тенденції зниження цін, обумовлених НТП, протистоять такі фактори як інфляція, підвищення вартості видобутку сировини, монополізація ринків. Визначення цін залежить також від внутрішніх факторів: маркетингової стратегії фірми (мети маркетингу), витрат та ін.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1800; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.