Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні поняття про ВНД людини

Лекція №4

К- Разбой.

Кража- грабеж.

Отличие по способу изятия.

Г-открытый, К- тайный.

Отличие по способу изъятия. К- тайное, то Р –нападение.

5- К- Угон- неправомерное завладение т/с с цель хищения. Ст 166.

1)К- форма хищения- изъятие, У- иное корыстное преступление против соб-ти. 2)При К им-во изымается с корыстной целью. У- цель / не явл корыстной/ удовлетворяется иным способом.

 

ТЕМА: Вікові особливості вищої нервової діяльності у дітей

План

1. Загальні поняття про ВНД людини.

2. Основні принципи рефлекторної теорії І.П.Павлова (принцип детермінізму, аналізу і синтезу, структурності).

3. Аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку, її вікові особливості у дітей і значення.

4. Поняття про динамічний стереотип. Його особливості у дітей, значення.

5. Загальні поняття про I і II сигнальні системи дійсності.

6. Розвиток і становлення II сигнальної системи і абстрактного мислення у дітей різних вікових періодів.

7. Загальні і часткові типи ВНД, класифікація по І.П.Павлову (самостійно).

Література

1. А.Г. Хрипкова. Вікова фізіологія. – Київ, 1982. – С. 73-89, 91-97.

2. Анатомія і фізіологія людини / Під ред. П.І. Старушенко. – Київ, 1992. – С. 174-179.

3. А.Г. Хрипкова и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М., 1990. – С. 41-55.

4. Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – С. 339-398.

Сама назва ВНД трактується як сукупність взаємозв'язаних нервових процесів, які діють у вищих центрах головного мозку, які забезпечують вищі психічні реакції людини. ВНД – є нерозривна єдність спадкових і набутих форм пристосування організму. Вперше в 17 столітті французький вчений Рене Декарт відкрив і сформулював рефлекторний принцип поведінки тварини і людини. Це мало величезне значення для послідуючих наукових відкриттів фізіологічних основ психічної діяльності людини. Але сам Декарт вважав, що рефлекси лежать тільки в основі автоматичних дій людини, а на вищі форми поведінки вони не розповсюджуються. Слідуючим великим кроком в перед по вивченню фізіологічних механізмів ВНД були наукові праці видатного чеського вченого І.Прохазки. він вперше описав рефлекторну дугу, більш досконало і науково розтлумачив поняття "рефлекс". Прохазка першим став відстоювати точку зору про те, що вся діяльність нервової системи, в тому числі й психічна, мають рефлекторний принцип. На жаль, ці погляди І.Прохазки не були підкріплені експериментальними дослідженнями, тому і не одержали широкого розповсюдження і признання. Тим більше, що накопичувалися багато наукових даних про різні форми дуже складної психічної функції людни, які вилились в те, що у другій половині 19 століття виникла нова наука – психологія. Значна частина видатних вчених-психологів того часу (Циган, В.Ф.Чиж та ін.) вважали, що психічна діяльність не залежить від фізіологічної діяльності нервової системи, не зумовлена впливами зовнішнього середовища, функціонує тільки завдяки своїм внутрішнім закономірностям. У зв'язку з цим ВНД вважалася науковою, виключно психологічною. Російський вчений І.М.Сєченов своїми дослідженнями по рефлексам головного мозку (1863 р.) ще більше розвинув ідею І.Прохазки про те, що рефлекторні механізми лежать в основі психічної діяльності людини, і що психічна діяльність людини зумовлена впливами зовнішнього середовища. Він був ідейним натхненником І.Павлова в його майбутніх працях і відкриттях по ВНД.

І.П.Павлов і його школа. На протязі 35 років проводились експериментальні роботи по фізіології ВНД, які одержали признання в усьому цивілізованому світі. Про них буде іти мова при вивченні тих чи інших розділів ВНД (вчення про умовні рефлекси, про сигнальні системи, типи ВНД у людей і тварин і т.д.). Після смерті Павлова вчення його продовжили багато його учнів і послідовників як у нас, так і за кордоном (П.К.Анохін, К.М.Биков, Чернігівський, Орбелі, Ю.Конорські та ін.). Крім Павлова і його школи питання фізіології ВНД самостійно розробляються В.М.Бехтерєвем, Беритовим, на Україні акад.Костюком, В.Скоком та іншими.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Понятие хищения чужого им-ва | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1024; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.