Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суть і значення міжнародних стандартів б.о

Загальноприйняті принципи і системи обліку

Конспект лекцій

Анализ прочих расходов.

Анализ статьи «прочие расходы» проводят по видам затрат, входящих в нее. По расходам на охрану труда и технику безопасности изучают, как используются средства на эти цели и как улучшаются условия труда. Расходы на ведение кассового хозяйства (приобретение кассовых чеков, кассовых рулонных марок, красящей ленты и краски для печатающего механизма контрольно-кассовых машин), расходы на инкассацию торговой выручки, налоги, сборы и отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, относимые на издержки обращения, оплату информационно-вычислительных услуг, оказываемых по договорам вычислительными установками, не состоящими на балансе торговых предприятий, зависят от изменения объемов товарооборота и в связи с этим изучаются по уровню, в процентах к обороту. Расходы по командировкам и перемещениям, содержанию собственного легкового транспорта, выписке и покупке справочной литературы, а также консультаций, почтово-телеграфные и телефонные расходы, платежи по обязательному страхованию имущества в основном не зависят от выполнения плана и динамики розничного товарооборота, а поэтому их анализируют по абсолютным показателям. По каждой сумме указанных расходов анализируют их целесообразность, эффективность и разрабатывают меры по проведению режима экономии.

 

 

ТЕМА 1.

(сем.1)

1) Суть і значення міжнародних стандартів б.о.

2) Особливості національних систем б.о.

3) Класифікація моделей б.о.

Проблема невідповідності моделей б\о носить глобальний характер. У процесі роботи укладачів і користувачів фінансових звітів у всьому світі виникає проблема уніфікації б\о.

У цей час найбільшу популярність отримали два підходи до її рішення: гармонізація і стандартизація.

Суть гармонізації полягає в тому, що в кожній країні може існувати організація обліку і система стандартів, що її регулюють. (в рамках ЕС). Головне щоб ці стандарти не суперечили подібним стандартам в країнах – членах співтовариства, тобто знаходилися у відповідній гармонії один з одним. Ідея стандартизації облікових процедур реалізується в рамках уніфікованого обліку, яку проводить Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, розробляючи і публікуючи МСБО. Мета цього підходу полягає в розробці уніфікованого набору стандартів, що можуть бути застосовані в будь – якій ситуації в будь – який країні, внаслідок чого відпадає необхідність створення національних стандартів. Що стосується впровадження єдиних стандартів, то цього слід добивається не законодавчим шляхом, а шляхом добровільної угоди.

Міжнародні стандарти фінансової звітності і б\о

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це стандарти, прийняті Радою з міжнародних стандартів б\о. Вони включають міжнародні стандарти фінансової звітності міжнародні стандарти б\о.

Сьогодні МСФЗ використовуються:

- як основа національних вимог до б\о

- як міжнародний базовий підхід тими країнами, що розробляють свої власні вимоги

- фондовими біржами та регулюючими органами, які вимагають або дозволяють іноземним емітентам подавати звіти згідно МСБО.

- Наднаціональним органам, такими як Європейська комісія

- Світовим банкам, який вимагає від позичальників подання фінансової звітності згідно МСФЗ.

МСБО 1. Подання фінансових звітів. Надає основи для подання фін. Звітів загального призначення, що забезпечує можливість порівняння з попередніми періодами і звітами ін. підприємств.

МСБО 2. Запаси. Застосовується да всіх видів запасів крім незавершених робіт за буд. Контрактами, пов’язаних з с\г..

МСБО 7. Звіти про рух грошових кошті. Звіт доповнює баланс і звіт про прибутки і збитки.

МСБО 10 Події після дати балансу

МСБО 16 Основні засоби.

МСБО 19 Виплати працівникам

 

Існують певні переваги застосування МСБО:

- збереження коштів на розробку і узгодження національних стандартів;

- високий рівень довіри до фінансових звітів;

- можливість залучення інвесторів;

- обмін ідеями;

- створення бази для створення національних стандартів.

До позитивних рис застосування МСБО перед національними слід віднести:

1. чітка економічна логіка

2. узагальнення кращої сучасної світової практики в області обліку

3. простота сприйняття користувачами фінансової інформації в усьому світі.

До недоліків слід віднести:

1. узагальнений характер стандартів, що передбачає досить велике різноманіття методів обліку;

2. відсутність докладних інтерпретацій і прикладів додатку стандартів до конкретних ситуацій.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Затраты по оплате процентов за пользование займов | Особливості створення національних систем б\о
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 228; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.