Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття ризику. Основні характеристики ризику

Час: 2 год.

Порівняльна характеристика форм страхування

Обов’язкове Добровільне
1. Встановлюється законом або витікає із міжнародних угод або норм 1. Встановлюється на договірній основі за згодою страховика і страхувальника
2. Суцільне охоплення об'єктів страхування, зазначених у законі 2. Вибіркове охоплення об'єктів страхування
3. Безстроковість дій страхування 3. Строк страхування обмежується в часі відповідно до договору
4. Автоматичність дії страхування 4. Діє тільки на основі заяви страхувальника (усної або письмової)
5. Діє незалежно від сплати страхових платежів 5. Діє тільки при внесенні страхових платежів
6. Нормоване страхове забезпечення 6. Ненормоване страхове забезпечення за згодою сторін

Питання для самоконтролю:

1. Навести класифікацію страхування за об’єктами страхування.

2. Навести класифікацію за економічними знаками.

3. Навести класифікацію видів страхування.

4. Навести основні підгалузі і види майнового страхування.

5. Назвіть основні підгалузі і види особистого страхування.

6. Навести основні підгалузі і види страхування відповідальності.

7. Назвіть основні підгалузі і види страхування підприємницьких ризиків.

8. Навести класифікацію страхування за формами його проведення.

9. Які види страхування є обов’язковими?

10. Які види страхування є добровільними?

11. Принципи обов'язкового та добровільного страхування, спільні ознаки та відмінності.

 

ТЕМА 3

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

 

Метою лекції є детальне вивченняпитань, що стосуються характеристики, класифікації та управління страховим ризиком.

План

3.1 Поняття ризику. Основні характеристики ризику.

3.2 Класифікація ризиків.

3.3 Організація менеджменту ризиків.

3.4 Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування.

Основні поняття і терміни: відбір ризиків, оцінка вартості ризику, ризик страховий, ступінь ризику.

Література: [4], [5], [6], [14], [18]

 

Ризик є складним явищем. Його пов'язують, перш за все, з розумінням небезпеки, загрози, ненадійності, азарту, невизначеності, невпевненості, збитку. Ризик є передумовою виникнення страхових відносин, без нього не існує страхування, бо без ризику немає страхового інтересу. Ризик визначає межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можуть виникнути в майбутньому в будь-який момент у невідомих масштабах.

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями.

По-перше, ризик - це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), на випадок яких проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Він виражає потенційну можливість виплати страхового відшкодування (страхової суми).

По-друге, ризик пов'язаний з конкретним об'єктом щодо якого визначаються чинники ризику.

По-третє, ризик – це розподіл між страховиком і страхувальником негативних економічних наслідків у страховому випадку.

У страхуванні ризики класифікують на дві великі групи:.

Ø страхові;

Ø нестрахові (не включені в договір страхування).

Найбільш точно та лаконічно цю різницю зазначено в Законі України "Про страхування": "Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання."

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. Щоб встановити, чи є даний ризик страховим застосовують такі критерії:

Ø ризик, що включається в розмір відповідальності страховика, має бути з високим рівнем ймовірності;

Ø ризик має виступати як випадковий, тобто небезпека не повинна бути відома ні в просторі, ні за часом, ні за розміром;

Ø настання страхового випадку, яке виражається в реалізації ризику, не повинно залежати від волевиявлення страховика або інших зацікавлених осіб;

Ø страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха, тобто охоплювати масу об'єктів у рамках величезної страхової сукупності, спричинюючи масові збитки.

Слід пам'ятати, що страхується " ризик ", а не те, що повинно неминуче статися. Перелік ризиків, охоплених страхуванням, повинен бути суворо обумовлений в правилах страхування.

При ймовірності 1 – існує стовідсоткова гарантія того, що певна подія станеться, а при ймовірності 0 – можна стверджувати про неможливість її настання. Чим менша вірогідність ризику, тим легше й дешевше можна організувати його страхування. Значна ймовірність ризику передбачає високу вартість страхового захисту.

Умовами появи будь-якого ризику є ризикові обставини. Усі вони, взяті у єдності та взаємодії, визначають ситуацію ризику, що характеризує природний стан об'єкта страхування й оточення, в якому він знаходиться.

Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість настання певної події в майбутньому. Проте тільки одна або декілька ризикових обставин призводять до реалізації ризику, що означає настання страхового випадку.

Страховий випадок – подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій особі або третій особі.

Основними характеристиками ризику, які мають важливе значення для страхування є:

частота настання події щодо місця та часу – визначає ступінь настання страхових випадків за тим чи іншим видом страхування. Розраховується як відношення числа страхових випадків до кількості договорів страхування або кількості застрахованих об'єктів за певним видом страхування.

– важкість наслідків (величина збитку) – визначається як матеріальний збиток, нанесений страхувальнику внаслідок страхового випадку. На основі величини збитку (із врахуванням системи страхового забезпечення) виконуються розрахунки страхового відшкодування.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація страхування за формами його проведення | Класифікація ризиків
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2775; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.