Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методика роботи над друкованими літературними джерелами
 

У процесі наукового дослідження робота над літературними джерелами здійснюється на всіх його стадіях. На підготовчій стадії вивчення публікацій за довідниками, проспектами, інформаційними виданнями й бібліотечними каталогами сприяє вибору теми дослідження і його об'єктів, а також розробці теоретичних передумов майбутньої роботи, її методологічного забезпечення. Вивчення літературних джерел допомагає дослідникові уявити народногосподарську значимість вибраної теми дослідження, визначити основоположні теоретичні й методологічні принципи її виконання.

Робота над літературними джерелами ставить перед дослідником вимоги – навчитися швидко читати, сприймати й аналізувати прочитане, зосереджувати увагу на головному, важливому для розкриття теми дослідження.

Читання – це особлива форма язикового спілкування – пошук, вивчення текстової інформації. Воно є складним комплексом фізіологічних і психологічних процесів, у яких беруть участь органи зору, мови й слуху. Керуючим органом є головний мозок, що обробляє інформацію. Процес читання включає сприйняття надрукованого слова спочатку очима, потім висловлення про себе й лише після цього – його усвідомлення. Інакше кажучи, людина пропускає текст через три канали – зоровий, мовноруховий і слуховий. Такий загальноприйнятий підхід значно гальмує процес читання й не сприяє високій якості засвоєння прочитаного.

Читання необхідно чергувати з виписуванням окремих визначень, понять, піддавати логічному аналізу, статистичним розрахункам, групувати кількісні (цифрові) показники економічних процесів, прагнути зрозуміти обґрунтованість висновків автора твору. Разом з тим це не механічне переписування уривків з твору, а наслідок кропіткої й вдумливої обробки й групування початкових даних. Така методика роботи над літературними джерелами дає можливість відокремити відоме від невідомого, використовувати накопичений досвід, чітко сформулювати гіпотезу дослідження. Після первинного огляду літератури, відібраної з бібліотечних каталогів, ознайомлення з анотацією, вступом, структурою, висновками й перегляду змісту вибирають спосіб вивчення джерела: це ретельне його вивчення, конспектування, вибіркове вивчення, що супроводжується виписками, складанням анотованих карток тощо.

Результати вивчення літератури з питань теми дослідження оформляються у вигляді тематичних оглядів, рефератів, де викладається суть найважливіших наукових положень, виявляються основні концепції, групуються малорозроблені, неясні, дискусійні й не вивчені положення. Важливо з'ясувати, що нового, оригінального вносить автор кожної публікації, викласти своє відношення до його концепції й визначити можливість використання її у своєму дослідженні.

Окремі положення краще фіксувати на аркушах паперу, залишаючи з одного боку більші поля. Це дає можливість у необхідних випадках робити додаткові вставки, паралельні виписки з інших книг для порівняння, зіставлення, а також викладу власної думки з цього питання. Для цієї мети можна використовувати спеціальні картки, або комп’ютерні бази даних, які зручно групувати за однорідністю питань, що вивчаються, щоб уникнути викладу в огляді літератури концепцій кожного автора окремо. Доцільно робити кольорові або шрифтові виділення записів.

У процесі роботи над джерелами виникають власні висновки, оцінки, узагальнення, передбачення у використанні інформації, їх необхідно записувати й виділяти в тексті позначками на полі в квадратних дужках з написом (звернути увагу) або іншим кольором.

В економічних дослідженнях застосовують цифрові показники економічних явищ, наведених в опублікованих літературних джерелах (статистичні збірники, огляди, видані статистичними органами). Інформація, запозичена з цих публікацій, вимагає особливої уваги до її використання. Щоб запобігти неправильному наведенню показників у виконуваному дослідженні, їх необхідно проводити за найближчою датою опублікування. Цифрові дані треба перевіряти за офіційними виданнями Держкомстату України. Вони використовуються у вигляді окремих посилань або способом групувань у таблицях; зображування на графіках, схемах відповідно з методологією, прийнятою в економічній статистиці.

Отже, методика роботи над літературними джерелами включає бібліографічний пошук літератури за темою досліджень, її вивчення, фіксацію початкових даних і їхнього використання у процесі наукового дослідження для продукування нових знань.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1984; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.