Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 1. Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини
Читайте также:
 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні клінічні форми ГПМК.
 3. L1.T1.Хіміко-технологічна система. Загальні поняття.
 4. V. Поняття, риси та види правового регулювання.
 5. VІ.Розрізняють також поняття “пряме інвестиційне підприємство” та “іноземна пряма інвестиція”.
 6. Агроекологічні проблеми інтенсивного землеробства на осушених землях.
 7. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 8. Адаптація до роботи секретаря-референта. Поняття корпоративної культури
 9. Адаптація людини в соціумі.
 10. Адаптація людини й функціональні стани організму.
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини

 

1. Модель життєдіяльності людини. Ознаки безпеки як категорії.

2. Причини актуальності проблем БЖД. Основні функції БЖД.

3. Складові БЖД (підсистеми БЖД)

 

 

1. Модель життєдіяльності людини. Ознаки безпеки як категорії.

Філософія визначає матерію як «філософську категорію для позначення об’єктивної реальності, яка дана людині у відчуттях її, яка копіюється, фотографується, відображується нашими відчуттями, незалежно від них». Важливою і невід'ємною формою існування матерії є простір і час.

Життя –це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції своїх функцій, до різних форм руху, діяльності. Життя на Землі з'явилось приблизно 3,8 млрд. років тому. Живі організми разом із середовищем їх існування утворюють складні системи — екосистеми, які у планетарному масштабі об'єднуються у біосферу із широтною та висотною зональностями. На сьогоднішній день відомою є лише одна біосфера — земна. Передбачається можливість існування біосфер на інших планетах.

 

Діяльність –специфічна форма відношення до навколишнього світу, зміст якого складає його перетворення в інтересах людей, яке включає в себе мету, засоби, результат і сам процес.

Сукупність різних видів активності людини формує поняття життєдіяльності людини – властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. Життєдіяльність людини — це спосіб її існування, та нормальна буденна діяльність і відпочинок. Життєдіяльність протікає у постійному контакті із середовищем. Комфортними називаються такі параметри навколишнього середовища, які дозволяють створити найкращі для людини умови життєдіяльності.

Усе життя і діяльність людини здійснюється в системі «Людина - середовище існування».

Середовище існування – це середовище, що оточує людину, обумовлене в даний момент сукупністю чинників (фізичних, хімічних, біологічних, соціальних), здатних чинити пряму і непряму, негайну або віддалену в часі дію на діяльність людини, його здоров'я і потомство. «Середовище» як елемент системи може бути представлена рядом підсистем: «виробниче середовище», «побутове середовище», «робоче місце» тощо, тобто обмежене локальне знаходження людини в процесі її діяльності.

 

Головним елементом моделі є людина і все, що її оточує, - довкілля.

Довкілля умовно поділяють на природну сферу (все, що створено природою – земний ґрунт, повітря, водоймища, рослинний та тваринний світ, космічні об'єкти) та техногенну сферу (все, що створено людиною, тобто матеріальна культура, створена людством за час його існування), яка поділяється на:· побутове середовище це розмір житлової площі на людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність центрального опалення, холодної та гарячої води тощо.

v 13% жителів Землі не мають доступу не мають доступ до безпечної прісної води: 2% населення Європи, 13% - Африки, 80% - Азії;

v за даними ВООЗ, 80% інфекційних захворювань (малярія, тиф, та ін.), пов’язано з якістю води;

v 2 млрд. людей на Землі готують їжу на вогнище.

v Норма жилої площі в Українській РСР встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метра на одну особу.

 

Стан на 2010 р. м2 на 1 жителя Кількість квартир на 1000 жителів Середній розмір квартири м2
Україна 23,3 50,8
Росія 22,6 52,9
Угорщина 28, 0 75,0
Франція 37,5 89,7
Голландія 41,0 98,0
Данія 52,4 113,1
Норвегія 117, 2

 

· виробниче середовище це середовище, в якому людина здійснює свою трудову діяльність: вид продукції, обсяги виробництва, продуктивність праці, енергомісткість, сировинна база тощо.

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища та трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі її професійної діяльності.

Небезпечний виробничий фактор - чинник трудового процесу та виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах може призвести до травми або іншого суттєвого погіршення здоров’я.

Безпечні умови праці - умови праці, за яких вплив шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працюючих виключений або їх рівні не перевищують гігієнічні нормативи.

v Проект нового Трудового кодексу,який уже пройшов перше читання, передбачаєнорми про збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин і скорочення часу на відпочинок між змінами до 12 годин.

 

Безпека людини – це такий стан людини, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не приводить до смерті, погіршення функціонування і розвитку організму, свідомості, психіки людини в цілому і не заважає досягненню життєво важних для людини цілей.

Безпека людини - стан захищеності, коли кому-небудь ніщо не загрожує.

За даним ВООЗ смертність внаслідок нещасних випадків займає третє місце у світі після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Якщо від загальних захворювань вмирають переважно літні люди, то від нещасних випадків переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що травматизм є основною причиною смерті людини у віці від 15 до 41 року.

 

 

Безпека людини - стан захищеності, коли кому-небудь ніщо не загрожує.

Види безпеки:

Ø Національна безпека - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Складовими національної безпеки є - державна, політична, економічна, воєнна, технологічна, екологічна, гуманітарна, демографічна, інформаційна, банківська, продовольча, енергетична та інші.

v Енергобезпека - щодо України, то вона сьогодні знаходиться в умовах майже повної залежності від постачання енергоносіїв із Росії (приблизно на 75-80%. Власний видобуток покриває 10-12% потреби в нафті та 20-25% - у природному газі)

v Воєнна безпека - стратегія воєнної безпеки визначається керівництвом держави в залежності від воєнно-політичних цілей, наявних ресурсів для їх досягнення та воєнно-політичної обстановки і реалізується в рамках воєнної політики.

v Екологічна безпека – доля природоохоронних територій повинна складати 11-13% від загальної площі країни.

v Інформаційна безпека - Однією з основних загроз інформаційній безпеці ЗУ "Про основи національної безпеки" називає "намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації". До інших загроз віднесено:

- прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації;

- поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;

- комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм;

- розголошення інформації, яка становить державну таємницю

 

 

Ø Безпека життєдіяльності - спрямована на захист здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек. Складовими безпеки життєдіяльності є – безпека праці, безпека військової служби, громадська безпека.

v В Україні щоденно на виробництві травмуються в середньому 140-180 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 3-4 гинуть.

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1024; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.