Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи і завдання геології та геоморфології

Читайте также:
 1. ERP-стандарты и соответствующие им методики управления и планирования
 2. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 3. YII. Методика правописания
 4. Адаптивные процессы и методика их регулирования
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи менеджменту, їх характеристика.
 7. Аерометоди
 8. Актуальні завдання розвитку транспортних систем
 9. АЛГОРИТМЫ МЕТОДИКИ
 10. Амортизація нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації.
 11. Аналіз і синтез. Їх суть. Питання і завдання , які стоять перед аналізом виробничо-господарської діяльності підприємства .
 12. Аналітичні методиТема 1.

Загальна характеристика дисципліни. Геологія та геоморфологія, їх зв’язок і значення. Загальні відомості про Землю

 

Геологія (грецьк. Ge – Земля, logos – учіння) – наука про будову Землі, її походження та історію розвитку, про формування родовищ корисних копалин та їх освоєння.

У методології процесу пізнання геологічних об'єктів варто виділити два аспекти – загальний науковий підхід та спеціальні методи досліджень.

Земля пройшла тривалий шлях розвитку. Тому при її вивченні провідне місце займає підхід історичний. Він припускає розгляд усіх природних явищ – їх виникнення, розвиток і зникнення – у закономірному зв'язку з умовами, у яких ці явища відбувалися. Такий підхід знайшов втілення в головному, узагальнюючому методі реконструкції процесів минулого на Землі – у методі актуалізму. Відповідно до цього методу до розуміння давніх геологічних процесів і їх наслідків йдуть від вивчення сучасних подібних явищ, але з усвідомленням того, що в минулому і фізико-географічні умови, і процеси відрізнялися від сучасних.

Реалізація загального підходу до процесу пізнання геологічних об'єктів, так само як і в інших природничих науках, здійснюється за схемою: спостереження – експеримент – аналіз і логічні побудови – висновки.

Більшість спеціальних методів досліджень, які застосовуються в геології – це складний комплекс різних методик. Спеціальні методи звичайно класифікуються за декількома основними напрямками. При цьому основним способом вивчення земної кори був і залишається комплексний метод геологічної зйомки.

У процесі геологічної зйомки склад і будова земної кори в межах конкретних територій визначаються шляхом вивчення гірських порід у місцях природного виходу їх на поверхню – у відслоненнях на крутих схилах річкових долин, ярів, височин, у гірничих виробках (шурфах, карьерах, шахтах) та свердловинах. Кінцевий результат проведення зйомки – складання різних за своїм змістом та масштабами геологічних карт, які є графічними моделями будови і складу земної кори. Карти – основа для пошуків, розвідки родовищ корисних копалин та їх розробки, сільськогосподарського й інженерно-будівного освоєння територій. Слід підкреслити, що зйомка (картування) супроводжується обов'язковим застосуванням визначеного комплексу геофізичних та інших спеціальних методів.

Геофізичні методи засновані на вивченні природних і штучних фізичних полів – сейсмічних, гравітаційних, магнітних та інших, які створюються Землею в цілому й окремими комплексами гірських порід (геологічними тілами). При цьому використовуються геофізичні прилади різної конструкції, що дозволяє робити виміри в умовах денної поверхні і космосу, у свердловинах та гірничих виробках. Відрізняються геофізичні методи оперативністю й економічною доцільністю їх застосування.Аерокосмічні методи – це методи вивчення Землі за допомогою літаків і інших літальних апаратів, супутників і орбітальних станцій. Кольорове фотографування Землі, дослідження її випромінювань дозволяє виявляти геологічні структури, вивчати глибокі частини морського дна й одержувати іншу геологічну інформацію.

Лабораторно-експериментальні методи дуже різноманітні. Їх короткий перелік переконує в тому, що вони застосовуються під час проведення практично усіх видів геологічних досліджень. Крім того, моделювання процесів магматизму і метаморфізму призвело до розробки способів одержання в промислових масштабах штучних мінералів і гірських порід.

Математичні методи в геології – відносно молодий і перспективний напрямок. Однак застосування їх, особливо ЕОМ, стикається із серйозними труднощами. Ці труднощі викликані складністю формалізації геологічних уявлень, що у свою чергу пояснюється багатофакторністю умов, у яких здійснюються геологічні процеси та явища.

Методичний напрямок містить численні складні методи, засновані на використанні всієї суми знань, які накопичені в геології з умов утворення і розміщення різних корисних копалин. Тому ці методи являють собою відповідний комплекс рекомендацій, правил і вимог, якими необхідно керуватися під час проведення пошукових, розвідницьких і оцінних робіт на той чи інший вид мінеральної сировини.

Практичне і загальнонаукове значення геологічних знань переоцінити неможливо. Такий висновок випливає з короткого переліку завдань, що вирішує геологія. Насамперед слід врахувати, що всі галузі промисловості – металургія, енергетика, сільське господарство, будівельна індустрія – засновані на використанні продуктів земних надр: металів, нафти, газу, радіоактивних речовин, мінеральних добрив, будівельних матеріалів, які геологам необхідно знайти та усебічно вивчити. Геологічні знання необхідні також для організації водопостачання населенню і підприємствам, інженерно-геологічного обґрунтування будівництва гідротехнічних споруд, комунікацій, доріг, міст, вибору місць поховання шкідливих промислових і радіоактивних відходів, своєчасного розв’язання екологічних і багатьох інших питань.

Велике значення геології для гірничої науки. У сучасних умовах, у зв'язку з інтенсифікацією виробництва і неухильним збільшенням глибин видобутку копалин, особливу актуальність набувають завдання з прогнозування гірничогеологічних умов і створення нових технологій. Більша частина таких завдань знаходить своє рішення завдяки об'єднанню зусиль фахівців гірничого і геологічного напрямків.

Особливого значення геологічні дослідження набувають у зв'язку з вирішенням проблеми комплексного використання мінеральної сировини, а також у справі розробки прогресивних і нетрадиційних технологій його видобутку (підземні способи вилуговування руд і солей, виплавки сірки, газифікації вугілля та ін.).

Видобуток корисних копалин супроводжується переміщенням величезних мас гірських порід, що викликає різні порушення природних рівноваг у земній корі. У цьому зв'язку перед гірничогеологічною наукою виникла ще одна проблема – проблема охорони і раціонального використання надр і природи в цілому.

В Україні розвідані і знаходяться в експлуатації сотні родовищ різних корисних копалин – заліза, марганцю, титану, рідких металів – цирконію, ртуті, кам'яного вугілля і солей, графіту, каолінів, вогнетривких глин, будівельного і виробного каменю, мінеральних вод та інших. Але поряд з цим відчувається гострий недолік нафти, газу, бокситів для виплавки алюмінію, благородних і кольорових металів, агрорудної сировини. До теперішнього часу геологами виявлені нові нафтогазоносні і золоторудні провінції. Їх детальна розвідка, промислова оцінка і видобуток – першочергове завдання геологічної служби в країні.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 488; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.181.75
Генерация страницы за: 0.008 сек.