Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Податкового боргу

Читайте также:
 1. Відповідно до Податкового кодексу - податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу.
 2. Документальна виїзна перевірка з ПДВ передбачає визначення податкових зобов`язань, податкового кредиту та нарахування ПДВ до сплати в бюджет.
 3. Етапи та форми податкового контролю
 4. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів з метоюнарахування амортизації, відповідно до Податкового Кодексу України
 5. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
 6. Погашення податкового боргу за рахунок продажу майна проводиться тільки в судовому порядку.
 7. Податковий керуючий - посадова особа органу державної податкової служби, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків
 8. Поняття податкового менеджменту, його мета та функції
 9. Принципи податкового контролю
 10. Суб`єкти та об`єкти податкового менеджменту
 11. Сум податкового боргу

План лекції

1. Сутність поняття «податковий борг» та способи його стягнення;

2. Основні повноваження органів ДПС в частині стягнення податкового боргу;

3. Організація роботи підрозділів зі стягнення податкового боргу;

4. Формування даних про податковий борг;

5. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу.

 

1. Сутність податкового боргу

Податковий борг – сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в порядку оскарження, але не сплачене у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Грошове зобов’язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та у строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Примусове стягнення податкового боргу – це ряд заходів, спрямованих на погашення податкового боргу платників податків без отримання його згоди на їх застосування та без попереднього узгодження суми боргу, шляхом звернення стягнення на всі активи такого платника.

Суми узгоджених податкових зобов'язань вважаються несплаченими, якщо платник податків самостійно нарахував їх у поданій податковій декларації, або вони були донараховані органами державної податкової служби за актами перевірок, але не сплачені платником. За умови відсутності своєчасної сплати узгодженої суми податкового зобов'язання податковий орган направляє такому платнику податків податкові вимоги.

Пеня – сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки;

 

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби, або внести відповідні зміни до податкової звітності;У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Способами стягнення податкового боргу є:

- надсилання податкових вимог;

- податкова застава;

- адміністративний арешт активів;

- розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу;

- списання безнадійного податкового боргу.

 

 1. Основні повноваження органів в частині стягнення податкового боргу;

Відповідно до пп. 41.5 ст. 41 ПКУ органами стягнення податкового боргу є виключно органи ДПС, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

У разі виникнення податкового боргу з податків, зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів, державних цільових фондів, внесків до Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування застосування заходів щодо його повного погашення є одним з головних завдань діяльності органів ДПС.

Відповідно до ст. 20 ПКУ органи державної податкової служби в частині стягнення податкового боргу наділені такими правами:

- звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених ст. 91 ПКУ, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого;

- звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

- звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;

- звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;

- застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених ПКУ;

- надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;

- за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів.

 

 1. Організація роботи підрозділів зі стягнення податкового боргу

Функція стягнення податкового боргу зосереджена тільки у підрозділах стягнення податко­вої заборгованості.

Департамент погашення прострочених податкових зобов’язань Державної податкової адмініс­трації України розробляє стратегію, процедури стягнення, єдину інформаційну систему, скла­дає плани, розподіляє ресурси, контролює та оцінює роботу своїх регіональних підрозділів.

Основними принципами, закладеними в організацію роботи підрозділів стягнення по­даткової заборгованості районного рівня, є:

- розподіл обов’язків між працівниками підрозділу;

- персональна відповідальність працівника підрозділу, який є податковим керу­ючим, за погашення податкового боргу закріплених за ним боржників;

- знання кожним працівником усього процесу стягнення податкового боргу;

- використання у роботі підсистеми «Картка боржника».

Обсяги роботи працівників підрозділів стягнення податкового боргу вимірюються закріплення за ними випадків податкового боргу. Випадком податкового боргу вважається наявність податкового боргу у одного плат­ника за одним видом платежу.

Випадки податкового боргу поділено на категорію І та категорію II.

У випадку категорії І сума податкового боргу становить до 25 тис. гривень включно. Має незначний ризик втрати надходжень.

У випадку категорії II сума податкового боргу становить понад 25 тис. гривень. Має високий ризик втрати надходжень.

У свою чергу боржників також розподіляємо на дві категорії: категорія 1 - боржники, у яких усі випадки податкового боргу належать до категорії І; категорія 2 - боржники, у яких хоча б один випадок податкового боргу належить до категорії II.

Керівник органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків, що має податковий борг, призначає такому платнику податків податкового керуючого. Податковий керуючий повинен бути посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби. Податковий керуючий описує майно платника податків, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених ПКУ, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі його відчуження без згоди органу державної податкової служби (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов’язковою згідно з вимогами ПКУ) вимагає пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності на зазначене майно.

 

 1. Формування даних про податковий борг

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними платежами до бюджету ведеться оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації за доходами.

Податковий борг виникає за платежем за певний період як різниця між нарахованими та сплаченими сумами податкових зобов'язань, а його абсолютна величина визначається від'­ємним сальдо розрахунків з бюджетом на фіксовану дату.

Податковий борг є кількісним показником і може визначатися як сумою (у гривнях), так і кількістю випадків (у штуках), що складають таку суму.

Основні звітні показники податкового боргу:

- податковий борг на початок періоду;

- сформований податковий борг за період;

- зменшений податковий борг за період;

- податковий борг на кінець періоду;

- новостворений податковий борг на кінець періоду.

Податковий борг на початок періоду - це сума податкового боргу, зафіксована на перший день визначеного періоду за певною кількістю боржників.

Сформований податковий борг за період - це сума податкового боргу, що виник­ла протягом визначеного періоду, без урахування сум, які призвели до зменшення податкового боргу за той же період.

Сформований податковий борг за період може виникнути у разі несплати у граничний термін:

- узгоджених поточних податкових зобов'язань платника;

- донарахованих за результатами документальних перевірок узгоджених податкових зобов'язань (у т. ч. пені та штрафних санкцій);

- штрафних санкцій, а також нарахованої пені;

- відстрочених (розстрочених) податкових зобов'язань.

Зменшений податковий борг за період - це сума всіх платежів, які протягом визначеного періоду привели до зменшення податкового боргу (залежно від строків та типів по­даткового боргу, в рахунок яких було зараховано таке зменшення).

Зменшення податкового боргу за період може виникнути у разі проведення: сплати «живими» коштами (самостійно платником; завдяки заходам стягнення (від ре­алізації майна, що перебуває у податковій заставі тощо);

- взаємозаліків;

- зарахування переплат,

- зарахування сум відшкодування ПДВ;

- списання безнадійного податкового боргу,

- інше (від'ємний перерахунок платником своїх податкових зобов'язань, відміна податкових зобов'язань платника за рішенням суду (суми за актами документальних перевірок, суми нарахованої пені, штрафних санкцій).

Податковий борг на кінець періоду - це сума податкового боргу, зафіксована на початок визначеного періоду за певною кількістю боржників, збільшена на суму сформованого податкового боргу за період та зменшена на суму, зараховану в погашення (зменшення) подат­кового боргу за такий період.

Складовою показника «Податковий борг на кінець періоду» є показник «Новостворений податковий борг на кінець періоду».

Новостворений податковий борг на кінець періоду - це частина суми сформованого податкового боргу за період, яка відповідно до існуючого порядку обліку платежів у картках особових рахунків платників податків залишилась непогашеною на останній день такого періоду (сформований податковий борг за поточний період).

Інструментом, який забезпечує інформаційну підтримку працівників підрозділів стягнення податкової заборгованості органів ДПС, є спеціально розроблений програмний продукт АС «Облік боржників та заходів стягнення» (умовне позначення проекту АС «Боржники»).

АС «Боржники» є робочим документом працівників підрозділів стягнення податкової заборгованості органів ДПС, реалізованим як складова частина програмного комплексу АІС «Облік податків та платежів».

5. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу

Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел. Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:

- майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам;

- майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків (орендоване майно, ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління);

- майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;

- кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою;

- майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації;

- майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;

- майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України "Про заставу";

- кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.

У разі якщо здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби.

Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Орган державної податкової служби повідомляє платника податків про таке надходження коштів в п’ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.

У разі відсутності у платника податків, що є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, майна, достатнього для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з ПКУ.

ТемА 2. податкові вимоги як засіб стягнення

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Діяльність і розвиток особистості дошкільника | 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2225; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Відповідно до Податкового кодексу - податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу.
 2. Документальна виїзна перевірка з ПДВ передбачає визначення податкових зобов`язань, податкового кредиту та нарахування ПДВ до сплати в бюджет.
 3. Етапи та форми податкового контролю
 4. Класифікація основних засобів та інших необоротних активів з метоюнарахування амортизації, відповідно до Податкового Кодексу України
 5. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
 6. Погашення податкового боргу за рахунок продажу майна проводиться тільки в судовому порядку.
 7. Податковий керуючий - посадова особа органу державної податкової служби, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків
 8. Поняття податкового менеджменту, його мета та функції
 9. Принципи податкового контролю
 10. Суб`єкти та об`єкти податкового менеджменту
 11. Сум податкового боргу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.