Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Балансовий звіт

План.

Лекція 27. Звітність банку

Тема 12. Складання фінансової звітності

1. Класифікація звітності комерційних банків.

2. Призначення форм звітності та їх економічна сутність.

3. Визначення основних елементів банківського звіту.

4. Загальне положення про бухгалтерський баланс.

5. Мета складання звіту про фінансові результати.

До складу фінансової звітності входять:

а) звіт „Баланс”:

метою складання звіту „Баланс” є надання користувачам інформації про фінансовий стан банку (материнського банку) на звітну дату;

у звіті „Баланс” відображаються активи, зобов’язання та власний капітал банку;

звіт „Баланс” дає можливість визначити склад і структуру майна банку, ліквідність банку, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості тощо;

статті звіту „Баланс” розміщені в порядку зменшення ліквідності;

звіт „Баланс” складається банками за певний період (квартал, рік) за наростаючим підсумком з початку звітного року за показниками сальдо рахунків бухгалтерського обліку на кінець останнього дня звітного періоду (кварталу, року);

звіт „Баланс” квартальної та річної фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів, які підтверджені відповідними первинними документами. Перед складанням звіту „Баланс” потрібно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках;

статті активів та пасивів у балансі та примітках включають суми переоцінки;

підсумок активів звіту „Баланс” повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу;

згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативно-правовими актами Національного банку;

Балансовий звіт - це базовий документ фінансової звітності, це звіт про фінансовий стан банку, який відображає його активи, зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

Розкриття інформації про фінансовий стан досягається завдяки класифікації таких елементів балансу, як активи, зобов’язання, капітал, на статті за певними ознаками. Стаття бухгалтерського балансу - це показник, що відображає стан на відповідну дату окремих видів активів (господарських засобів чи ресурсів) та зобов’язань і капіталу (джерел їх утворення). Кожна стаття балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті.

АКТИВИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ та ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ПАСИВИ)
РЕСУРСИ, контрольовані банком ЗАБОРГОВАНІСТЬ банку перед партнерами і власниками банку (право на активи)
Сукупні активи = Сукупні зобов’язання + Капітал

Баланс: схема, побудована за правилами П(С)БО

Графа «Активи» перелічує майно, що належить банку із зазначенням їх вартості. Графа «Пасиви» складається з двох елементів та відображає суму боргів банку перед зовнішніми партнерами, яких можна поділити на дві категорії: кредитори та власники. Елемент «зобов’язання» розкриває борги банку перед його кредиторами.

Облікова формула балансу, випливає із принципу двоїстості і має такий вигляд: Активи (А) = Зобов’язання (З) + Капітал власників (К).

У вітчизняній бухгалтерській практиці на відміну від зарубіжної, ще додатково використовується термін пасиви. Під пасивами розуміють сукупний капітал, залучений банком, який складається з суми боргу партнерам банку (зобов’язання) і капіталу власників. У даному випадку формула має вигляд:

Активи (А) = Пасиви (П),

де Пасиви (П) = Зобов’язання (З) + Власний капітал (К).

Баланс складається банком у вигляді складної, вертикальної таблиці, в якій спочатку, в першій частині, наведені активи, далі, в другій частині - зобов’язання і капітал власників. У результаті досягнуто рівності.

Для визначення сукупних активів та пасивів використовують термін сума балансу або валюта балансу. Отже, баланс містить статті (показники) його активів, зобов’язань та власного капіталу, які характеризують складові структурні частини балансу. Для правильного складання і розуміння балансу дуже важливим є тлумачення цих термінів, опанування правил, за якими окремі статті визнаються та оцінюються, а також розміщуються в балансі.

Активи- це контрольовані банком ресурси, які є результатом минулих подій і від використання яких у господарській діяльності банк сподівається отримати доходи (економічну вигоду) у майбутньому.

Активи в балансі банку розміщені за принципом зменшення ліквідності: від найбільш ліквідних до низьколіквідних.

Зобов’язанняце заборгованість банку, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — це частина в активах банку, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Основним джерелом зростання капіталу є прибуток.

Звіт про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності банку за відповідний період.

Звіт про фінансові результати банку має включати дані за станом на кінець поточного періоду (кварталу, року) наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності та порівняльні дані за станом на кінець зіставленого періоду (кварталу, року) попереднього фінансового року.

Банки, що створені у формі відкритих акціонерних товариств, зазначають у квартальній та річній фінансовій звітності показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію.

Визначення основних елементів звіту про фінансові результати.

Для менеджерів банку і зовнішніх користувачів, безперечно, важливо оцінити досягнутий банком фінансовий результат від його діяльності. Така інформація узагальнюється та розкривається у формі звіту про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати оцінює діяльність банку за звітний період і складається із дохідних та витратних статей, які групуються за їх характером та основними видами згідно з принципами відповідності та нарахування.

До елементів,за якими оцінюють діяльність банку,належать:

доходи - збільшення майбутніх економічних вигід протягом звітного періоду, що приводить до збільшення власного капіталу;

витрати - зменшення економічних вигід у звітному періоді, що призведе до зменшення власного капіталу.

Облікова форма звіту про прибутки та збитки має такий вигляд:

Доходи - Витрати = Фінансові результати (Прибуток чи Збиток).

Прибуток - це економічний показник, який використовується аналітиками для визначення рейтингу банку на основі їх балансів.

Доходи та витрати банку впродовж року обліковуються методом накопичення, тобто записи за рахунками шостого і сьомого класів ведуться наростаючим підсумком із початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються на рахунок обліку фінансового результату діяльності банку:

- за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

- за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 (активний) "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціально-педагогічна робота з неповними сім’ями | Методика складання звіту про фінансові результати
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 5047; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.