Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психолого-дидактичний аспект діяльності вчителя
Читайте также:
 1. Cтандартизація у сфері туристичної діяльності
 2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 3. Актуальные аспекты синергийной теории и практики
 4. Алгоритм оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та при- бутку.
 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
 7. Аналіз використання фонду оплати праці та його вплив на собівартість основної операційної діяльності.
 8. Аналіз і синтез. Їх суть. Питання і завдання , які стоять перед аналізом виробничо-господарської діяльності підприємства .
 9. Аналіз фінансових результатів діяльності хлібозаводу
 10. Апарат управління безпекою життєдіяльності
 11. Аспекты системного подхода
 12. Безпека життєдіяльності

Методичний аспект діяльності вчителя на уроці

1. Відповідність навчальних задач місцю уроку в системі занять, нормативним вимогам, мовній підготовці учнів.

2. Мобілізація учнів для іншомовної діяльності, результативність фонетичної зарядки, мовленнєвої зарядки.

3. Ознайомлення з завданнями уроку, показ перспективи уроку: комунікативної, пізнавальної, ігрової.

4.Уміння розв'язувати методичні задачі.

4.1.Наявність спонукально-мотиваційної частини у навчальній задачі, її ефективність.

4.2.Методична доцільність дій, що складають виконавчу частину кожної навчальної задачі, з урахуванням специфіки етапів роботи, наявність зразка виконання, необхідність і достатність виконуваних дій, їх градуйованість, адекватність виду діяльності, що формується, досягнення запланованого результату, використання допоміжних засобів, контролю і корекції у процесі розв'язання конкретної навчальної задачі.

5. Гнучкість методичного мислення: уміння вибрати оптимальний варіант розв'язання задачі при зміні навчальної ситуації, оперативно змінити програму запланованих дій.

6. Цілеспрямованість уроку: уміння пов'язувати задачі попереднього і наступного уроків, мотивовано переходити до наступного етапу, цілеспрямовано створювати комунікативно-ігрову обстановку.

7. Доцільність структури уроку.

8. Ефективність пояснення домашнього завдання: чіткість пояснень, дозування матеріалу, своєчасність подачі, підготовленість домашнього завдання усім ходом уроку, потенційна можливість використання для роботи на наступному уроці.

9. Ефективність кінцевого етапу і підбивання підсумків уроку: вміння знайомити з найближчою перспективою у навчальній діяльності, давати загальну оцінку діяльності учнів, відзначати їхні досягнення, закінчувати урок на мажорній ноті.

1. Уміння реалізувати психофізіологічний аспект організації уроку в початковій школі: враховувати рівень фізичного і психічного розвитку учнів, індивідуальних психологічних відмінностей сприймання й розуміння при вивченні іноземної мови; уміння зважати наці фактори і попереджувати спад інтересу та працездатності дітей, зменшувати вплив статичного навантаження, досягати ефективності навчального процесу поєднанням психолого-дидактичних і методичних стратегій (потрібне вказати):

а)чітким розподілом часу, урахуванням фаз посилення і спаду активності учнів;

б)реалізацією холістичного підходу до викладання, активізацією усіх типів сприймання навчальної інформації: аудіальної, візуальної, кінестичної;

в)інтегруванням іншомовної мовленнєвої діяльності з видами діяльності, типовими для молодшого шкільного віку: ігровою, руховою, естетичною, трудовою;г)застосуванням стратегій інтенсивної методики: сугестивності навчання, використання музично-ритмічного компонента навчання, рольових ігор, прихованих форм контролю, одночасної взаємодії дітей у парах, малих групах, командах тощо;

д)реалізацією стратегій розвиваючого навчання: інформаційної насиченості навчального процесу, усвідомлення учнями своїх навчальних дій, організації пошукової діяльності, співпраці учителя та учнів тощо;

є) застосуванням учителем елементів творчої новизни (Яких? Зазначити).

2. Уміння реалізувати виховні завдання формування світоглядної позиції молодшого школяра, залучення до нової культури, позитивне ставлення до неї, вирішення завдань морального, культурно-естетичного, фізичного, трудового виховання засобами:

а)виховного потенціалу навчального матеріалу;

б)виховного потенціалу форм мовленнєвої взаємодії учнів (робота в парах, групах, командах);

в)особливостей конкретного учнівського колективу.

3. Уміння реалізувати загальноосвітні завдання, узгоджувати їх з вирішенням запланованих практичних задач уроку: розвивати філологічний кругозір учнів, формувати нову систему лінгвістичних понять. Уміння розвивати загальний кругозір учнів, збагачувати їх духовний світ, залучати до діалогу культур, учити орієнтуватись у предметі, розвивати автономію учня.

4.Уміння реалізувати завдання розвитку учнів, узгоджуючи їх з вирішенням навчальних задач: здійснювати мотиваційне забезпечення уроку, розвивати фонематичний та інтонаційний слух, здатність до імітації, різні види пам'яті, активізувати розумову діяльність, формувати здогадку (мовну, ситуативну, контекстуальну), культуру читання, спілкування.

5. Педагогічний такт учителя.

6. Об'єктивність оцінки діяльності учнів.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 135; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.