Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мета і завдання курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах»
Читайте также:
 1. Австрії: мистецтво повсякденного життя.
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Актуальні завдання розвитку транспортних систем
 4. Аналіз і синтез. Їх суть. Питання і завдання , які стоять перед аналізом виробничо-господарської діяльності підприємства .
 5. Архітектура та образотворче мистецтво
 6. Архітектура та образотворче мистецтво
 7. Архітектура. Образотворче мистецтво.
 8. Бойове завдання та бойовий порядок механізованого взводу у наступі
 9. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
 10. Виконавське мистецтво та видатні балетні актори Росії.
 11. Відносні величини виконання плану і планового завдання.
 12. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку у процесі опанування образотворчим мистецтвом.

В початкових класах».

Тема 1. Вступ до предмету «Образотворче мистецтво з методикою викладання

Лекційне заняття № 1.

Змістовий модуль 1. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах як педагогічна наука і навчальна дисципліна.

План.

1. Мета і завдання курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах».

2. Образотворче мистецтво – один з важливих предметів у початковій школі.

3. Класифікація уроків образотворчого мистецтва в початковій школі.

Ключові поняття теми: образотворче мистецтво, методика викладання образотворчого мистецтва, мета, завдання, засоби викладання образотворчого мистецтва.

Базова література до теми: № 5, 6, 9, 10.

Допоміжна література до теми: № 6, 7, 15, 16, 17.

Зміст лекції:

Загальна мистецька освіта в початковій школі, з її великими можливостями впливу на людину має розглядатися не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а насамперед як універсальний засіб особистісного розвитку школярів на основі виявлення індивідуальних здібностей, естетичних потреб та інтересів.

У контексті нового розуміння функцій і принципів мистецької освіти необхідно наголосити на органічній єдності національного (державного) і регіонального (краєзнавчого) компонентів освіти з пріоритетністю національного спрямування, поліхудожності, що відображається у змісті освіти між видами мистецтв та варіативності, що спрямована на художньо-естетичний розвиток особистості.

Мета загальної мистецької освіти у початковій школі: у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, розвиваючі й виховні аспекти загальної мистецької освіти.

Навчальні:

– формування уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв;

– засвоєння системи мистецьких знань, артефактів культури, художньо-естетичних понять і категорій;

– розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності;

– набуття досвіду щодо створення художніх образів у процесі практичної діяльності;

– формування художньої компетентності – здатності керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями;– формування навичок художньої самоосвіти.

Розвиваючі:

– збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів;

– розвиток загальних і художніх здібностей;

– стимулювання художньо-образного мислення;

– формування універсальних якостей творчої особистості.

Виховні:

– виховання в учнів естетичного сприйняття дійсності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва;

– виховання світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації;

– виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;

– виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку.

Одним з важливих питань естетичного виховання та формування художньої культури студентiв є навчальна дисципліна “Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах”, вивчення якої передбачає оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхiдними для розвитку духовної культури та послiдовного розвитку художньої культури, мислення, уяви i творчої фантазії майбутніх учителів початкових класів; набуття елементарних навичок зображення предметного свiту з натури, з уяви та з пам’яті; створення практичних композицiй.

Мета навчальної дисципліни – оволодіння студентами методикою навчання молодших школярів основам образотворчого мистецтва з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей.

Завдання навчальної дисципліни:

– оволодіння теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками зображення предметного світу з натури, з пам’яті та за уявою;

– вивчення основних закономірностей побудови простих геометричних форм, створення площинних композицій;

– виховання у студентів естетичного смаку, прояву творчої енергії і потреби у творчості через стимулювання творчої уяви та творчого прагнення;

– пізнання специфіки і функцій мистецтва, особливості його зв’язку з життям народу, етнічним та історичним корінням;

– набуття практичних навичок зображення різними матеріалами, як засобами, підпорядкованими потребам художньої виразності;

– усвідомлення студентами потреб взаємозв’язку між метою та художнім матеріалом, практичне засвоєння через зображення і декорування;

– розвиток гнучких образно-асоціативних форм мислення у студентів, художнього відтворення світу.

Структура курсу побудована як система пріоритетних проблем, причому засвоєння всiєї сукупностi в цiлому i кожної з них окремо забезпечує студентам можливостi вiльного i аргументованого вибору своєї точки зору на мету, форми, методи і засоби викладання образотворчого мистецтва в початкових класах.

Основні поняття з образотворчого мистецтва:

Основні кольори: червоний, жовтий, синій.

Похідні кольори: оранжевий, фіолетовий, зелений, блакитний (голубий).

Теплі кольори: жовтий, червоний, оранжевий.

Холодні кольори: фіолетовий, синій, зелений.

Хроматичні кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний (голубий), синій, фіолетовий.

Ахроматичні кольори: чорний, сірий, білий.

Види образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво.

Жанри образотворчого мистецтва: натюрморт – зображення речей домашнього вжитку; пейзаж – зображення природи; портрет – зображення людини; анімалістичний – зображення тварин; казковий – ілюстрації до казок; побутовий – зображення побуту; історичний – відображення конкретної історичної епохи; батальний – зображення військових подій.

Види образотворчої діяльності: робота в кольорі, робота в малюнку, ліплення, робота з папером (аплікація, витинанка).

Основні геометричні фігури та форми: коло – куля – півкуля, квадрат – куб – призма, прямокутник – призма – циліндр, трикутник – піраміда – конус.

Види ліній: вертикальна, горизонтальна, пряма, похила, хвиляста, довга, коротка, ламана.

Конструктивний спосіб ліплення – складання цілого з частин.

Пластичний спосіб ліплення – витягування з цілого шматка матеріалу.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 5423; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.