Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суборенда земельної ділянки
Читайте также:
  1. Відомість обчислення площі ділянки за координатами
  2. Гігієнічні вимоги до території й генерального плану ділянки
  3. Мета, завдання земельної реформи, її правовий механізм здійснення.
  4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  5. Придбання права власності на земельні ділянки, зайняті об'єктами незавершеного будівництва та автозаправними станціями
  6. Тема. Узагальнений закон Ома. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Розгалужені ланцюги. Правила Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца.

План

Тема №8. Облік землі та земельних відносин

Контрольні питання

1. Що таке капітальні інвестиції?

2. Первинний облік капітальних інвестицій при різних способах будівництва.

3. Назвіть джерела фінансування інвестицій.

4. Назвіть кореспондуючі рахунки з обліку капітальних інвестицій.

Рекомендована література:13,19, 33, 34, 36, 39, 43, 50.

1. Правові аспекти, види прав на землю.

2. Оренда землі, та земельних часток (паїв).

3. Суборенда земельної ділянки.

4. Плата за землю.

5. Облік землі.

 

Ключові поняття: право власності, види прав на землю, документальне оформлення, оренда землі, суборенда, плата за землю.

Земельними відносинами є усі відносини в суспільстві, які складаються між громадянами, юридичними особами, органами місцевого самоврядування й органами державної влади щодо володіння, користування та розпоряджання землею.

Правову базу що регулює земельні відносини, становлять:

- Конституція України (у ст. 14 гарантовано право власності на землю);

- Земельний кодекс;

- Закон України «Про оцінку землі»;

- Закон України «Про оренду землі»;

- Закон України «Про плату за землю».

Право власності означає, що власник земельної ділянки може вільно володіти, користуватися й розпоряджатися нею (продавати, подарувати, обміняти, заповісти ділянку та укладати щодо неї будь-які, не заборонені законом угоди).

Документом, що підтверджує право власності на ділянку, є державний акт на право власності на земельну ділянку (ст. 126 ЗК), форму якого затверджено Постановою № 449.

Види права власності Суб’єкти права власності Підстави придбання землі у власність
Державна (ст.84 ЗК) Держава через органи влади (КМУ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації) Передача земель із комунальної власності: - примусове відчуження у власників з мотивів суспільної необхідності; - спадкування землі державою; - придбання за цивільно-правовим договором (купівля, дарування, міна тощо); - конфіскація земельної ділянки
Комунальна (ст. 83 ЗК) Територіальні громади – самостійно або через органи місцевого самоврядування Передача земель із державної власності: - примусове відчуження у власників з мотивів суспільної необхідності; - прийняття спадщини; - придбання за цивільно-правовим договором (купівля, дарування, міна тощо); - Інші підстави, передбачені законом
Приватна власність (ст. 81,82 ЗК) Громадяни * Придбання за цивільно-правовим договором (купівля, дарування, міна, тощо) - приватизація ділянок або безоплатна передача з державної або комунальної власності; - прийняття спадщини; - виділення в натурі земельної частки (паю)
  Юридичні особи * Придбання за цивільно-правовим договором (купівля, дарування, міна тощо); - внесення земельних ділянок засновниками у статутний капітал; - прийняття спадщини; - інші підстави, передбачені законом
* Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, спільні підприємства не можуть бути власниками земель сільськогосподарського призначення. Навіть якщо вони одержать такі землі у власність (наприклад, у результаті спадкування), то в обов’язковому порядку зобов’язані будуть протягом одного року з моменту їх одержання провести відчуження земельної ділянки (ч.4 ст.81 і ч.3 ст.82 ЗК). У випадку ігнорування вимог закону земельна ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду (ст. 145 ЗК). Альтернативним варіантом може стати оформлення ними оренди на таку ділянку.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст.13 Закону № 161).Орендарямиземельних ділянок можуть бути як громадяни, так і юридичні особи (у т.ч. іноземні), міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави (ст.5 Закону № 161).

Орендодавцями є власники земельних ділянок або уповноважені ними особи. Наприклад, орендодавцями земель державної і комунальної власності до їх розмежування виступають (п.1 Прикінцевих положень Закону №161):

- у межах населених пунктів ~ відповідні сільські, селищні, міські ради;

- за межами населених пунктів ~ відповідні органи виконавчої влади (районні держадміністрації).

Незалежно від того, хто виступає сторонами договору оренди земельної ділянки, він укладається в писемній формі (Типовий договір оренди землі затверджено Постановою №220) і за бажанням однієї зі сторін може бути завірений нотаріально (ст.14 Закону № 161).

Договір оренди земельної ділянки набуває чинності після державної реєстрації (ст.18 Закону №161, ч.2 ст.125 ЗК).

Умови договору визначають:

· об’єкт оренди (місце розташування та розмір ділянки);

· строк дії договору оренди;

· орендну плату (розмір, індексацію, форми платежу, строки, порядок внесення і перегляду, відповідальність за її несплату);

· умови використання та цільове призначення земельної ділянки;

· умови збереження стану об’єкта оренди;

· умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

· умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

· існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (наприклад, сервітути);

· визначення сторони (орендодавець або орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частин;

· відповідальність сторін;

· умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

 


Орендна плата – це обов’язковий платіж, який установлений законодавством.

Вимоги щодо обчислення сплати:

· Її розмір за рік не може бути меншим від трикратного розміру з6емельного податку (а для земель сільськогосподарського призначення – однократного розміру земельного податку) і не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки ділянки. Більший розмір орендної плати може бути встановлений у разі визначення орендаря на конкурентній основі (ч. 3,4 ст.21 закону № 161);

· Орендна плата повинна сплачуватись орендарем (крім громадян) щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (ст.17 Закону про плату за землю);

· Внесення орендної плати повинне відбуватися виключно в грошовій формі (ст.22 Закону №161);

· Якщо земельну ділянку передано в оренду для сільськогосподарського використання, то орендна плата переглядається один раз на 3 роки (ст.23 Закону №161).

Невід’ємною частиною договору оренди землі є:

· План (схема) земельної ділянки;

· Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

· Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

· Акт приймання-передачі об’єкта оренди;

· Проект відведення земельної ділянки (робиться в тому випадку, якщо цільове призначення земельної ділянки змінюється).

Суборенда земельної ділянки можлива, якщо це передбачено в договорі оренди.

Договір суборенди підлягає державній реєстрації.

Вимоги до суборенди:

· Цільове призначення земельної ділянки, що передається в суборенду, не повинне змінюватися;

· Умови договору суборенди не повинні суперечити умовам договору оренди;

· Строк суборенди не повинен перевищувати строку основної оренди. У разі припинення договору оренди припиняється дія договору суборенди;

· Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не повинна перевищувати орендну плату.

Оренда земельних часток (паїв)

Оренда земельних часток (паїв) має свою особливість, яка полягає в тому, що об’єктом оренди в цьому випадку є не конкретна земельна ділянка із чітко визначеними межами в натурі, право власності на яку засвідчено відповідним державним актом, а земельна частка (пай), межі якої на місцевості не визначені, указані тільки її розміри в умовних кадастрових гектарах, а право на цю частку (пай) засвідчено сертифікатом.

Типова форма договору оренди земельної частки (паю) затверджена наказом Держкомзему №5.

Орендна плата встановлюється за згодою сторін.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1214; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.