Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки дер­жа­ви
Читайте также:
 1. B) Фактори, що впливають на механізм породження висловлювання
 2. Corporate Edition - на додаток до можливостей базової (Ultimate) версії додані рішення для менеджменту й забезпечення безпеки корпоративних мереж.
 3. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 4. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 5. II. Інформаційні системи та їх програмне забезпечення
 6. IV. Розподіл нервової системи
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. Філогенез кровоносної системи
 9. L1.Т1.1. Ієрархічність хіміко-технологічної системи.
 10. VI. Філогенез нервової системи
 11. Автаркія чи Відкритість економіки: МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
 12. Адаптивні системи з еталонними моделями та ідентифікаторами

 

Перш за все слід звернути увагу на необхідність розмежування понять „фінансова безпека держави” що характеризує динамічний розвиток фінан­сової системи та „забезпечення фінансової безпеки держави” як сукупності організаційно-правових відносин. Забезпечення фінансової безпеки держави базується на певному меха­нізмі. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави – це система організаційних та інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави.

Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізуватися на основі розробки відпо­ві­дної наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фі­нан­сової політики, визначення об’єктів, наявності необхідних інститутів забез­пе­чен­ня безпеки (суб’єктів), визначення та конкретизації інтересів, сис­те­ма­ти­за­ції загроз, застосування засобів, способів і методів забезпечення без­пеки (див. рис. 2.3.1.).

Фінансова безпека забезпечується шляхом проведення виваженої фінан­со­вої політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інфор­ма­ційній і, власне, фінансовій сферах. Концепція фінансової безпеки має містити пріоритетні цілі і завдання забезпечення безпеки, шляхи та методи їх досягнення, які б адекватно відображали роль фінансів у соціально-економічному розвитку держави. Її зміст покликаний координувати загальнодержавні дії у сфері забезпечення безпеки на рівні окремих громадян, господарюючих суб’єктів, галузей, секторів економіки, а також на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Без обґрун­то­ва­ної концепції фінансової безпеки неможливо сподіватись на реалізацію ефек­тив­ного соціально-економічного розвитку держави.

 

 

Стратегія фінансової безпеки має бути орієнтована на розробку і послі­довне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку позитивних про­це­сів і подолання негативних тенденцій у сфері фінансових відносин. При цьо­му мають бути визначені найближчі і перспективні цілі даної стратегії та меха­нізми їх реалізації. Державна стратегія фінансової безпеки і комплексна дер­жавна фінансова політика перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємодії.

Зважаючи на те, що фінансова безпека не є статичною (на систему безпеки впливає конкретна ситуація, що складається на певному етапі соціально-економічного і політичного розвитку суспільства), то механізм забезпечення фінансової безпеки включає такі елементи:

- об’єктивний і всесторонній моніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об’єктів фінансової безпеки;- вироблення порогових, гранично допустимих значень фінансових та соціально-економічних показників /індикаторів/, перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність і фінансову кризу;

- діяльність держави щодо виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці.

Таким чином, побудова механізму забезпечення фінансової безпеки потребує визначення критеріальних вимог до неї. Проте дотепер в економічній літературі відсутні теоретичні комплексні розробки цього питання. Тому за основу при формуванні критеріальних вимог до системи фінансової безпеки можна взяти підходи до визначення критеріїв та інтегрального індексу економічної безпеки за Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України. Зазначена Методика розроблена з метою визначення рівня економічної безпеки України як головної складової національної безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки. Методика базується на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовується Міністерством економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності. Відповідно дана Методика може використовуватись для моніторину окремих складових економічної безпеки з метою прийняття управлінських рішень щодо аналізу, попередження та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері, і зокрема, фінансовій. Індикатори та порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки України подано в таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2182; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.