Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансова наука: предмет і методи. Фінансові відносини

Читайте также:
 1. I. Место и роль истории в системе человеческих знаний. Предмет и задачи курса истории Отечества.
 2. I. Предмет и задачи дисциплины спутниковая геодезия.
 3. I. Предмет и методы статистической науки
 4. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
 5. Актуальность. Предмет и задачи курса
 6. Актуальность. Предмет и задачи курса
 7. Аналіз предметної сфери соціальної роботи/соціальної педагогіки
 8. Аналіз предметної сфери соціальної роботи/соціальної педагогіки.
 9. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати
 10. Безперервність навчання. Врахування вікових особливостей дітей у навчально-виховному процесі предметів художньо-естетичного циклу
 11. Билет 1 2. Назначение, объект и предмет социальной педагогики
 12. Бюджетное право: понятие, предмет и нормы

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ. ФІНАНСОВІ КАТЕГОРІЇ.

 

План

1.1. Фінансова наука: предмет і методи. Сутність фінансових відносин.

1.2. Фінанси як історична та економічна категорія. Сутність фінансових ресурсів.

1.3. Функції та роль фінансів у розвитку суспільного виробництва.

1.4. Система фінансових категорій, їх взаємозв’язок.

 

Фінансова наука входить до складу соціально-економічних наук.

Фінанси як наука вивчають явища і процеси, які здійснюються в державі при створенні і використанні фондів фінансових ресурсів на цілі її економічного і соціального розвитку.

Спрощене, побутове сприйняття фінансів пов’язане із грошовими відносинами та фінансовою діяльністю, що відображається у доходах і витратах суб’єктів фінансових відносин.

Глибинне, глобалізоване розуміння фінансів передбачає цілісне уявлення про фінанси і фінансову систему як єдине ціле та характеризує сутність відносин, що складаються в суспільстві у процесі руху вартості створеного ВВП.

Предметом фінансової науки є діяльність держави, суб’єктів господарювання, організацій та громадян, що пов’язане зі створенням та використанням фондів фінансових ресурсів.

На практиці предмет фінансів втілюється у фінансових відносинах – це система грошових відносин, пов’язаних з розподілом, перерозподілом, формуванням і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб.

Фінансовими відносинами є грошові відносини, які виникають між:

- державою і підприємствами;

- державою і населенням;

- підприємствами;

- підприємствами і;

- окремими ланками фінансової системи.;

- всередині підприємства.

Об’єктами фінансових відносин виступають:

- вартість валового внутрішнього продукту – додана вартість, вироблена у країні виробниками товарів, робіт, послуг за рік (заробітна плата, прибуток, амортизація, непрямі податки, позичковий процент, рента);

- національне багатство – вартість нагромаджених в країні матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів (основні засоби, матеріальні ресурси, золото-валютний запас, природні ресурси).

Залежно від співвідношення елементів об’єкту фінансових відносин можна виділити нормальну фінансову ситуацію в країні, коли основним об’єктом фінансів є ВВП, і кризову фінансову ситуацію, коли ВВП не вистачає для формування доходів і фінансових ресурсів, що призводить до зменшення національного багатства.

Суб’єктами фінансових відносин є держава, юридичні та фізичні особи.

Фінансові відносини носять суперечливий характер: кожен з суб’єктів прагне отримати якомога більшу частку об’єкту. Збалансування інтересів суб’єктів фінансових відносин досягається встановленням оптимальних пропорцій розподілу ВВП, а також забезпеченням його зростання.Системи науково встановлених критеріїв оптимальності розподілу ВВП не існує.

Загальною метою фінансової науки є пізнання дії об’єктивних законів і закономірностей, найстійкіших зв’язків та залежностей між фінансовими явищами у сфері фінансів та доведення теоретичних розробок до практичного впровадження.

При дослідженні фінансових відносин фінансова наука використовує систему методів:

- діалектичний метод, який базується на аналізі, синтезі, індукції, дедукції, абстракції, аналогії.

- економіко-статистичні методи, які включають балансовий та нормативний;

- метод коефіцієнтів;

- економічне моделювання.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Фінансова наука: предмет і методи. Фінансові відносини

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 362; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.21.176
Генерация страницы за: 0.006 сек.