Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Необхідність та характерні особливості фінансів


Фінанси як об’єктивне явище тісно пов’язані з життєдіяльністю людини, умовами господарювання та розвитком суспільства загалом.

Задоволення різноманітних потреб суспільства у межах національної дер­жави є надзвичайно важливим завданням, яке значною мірою реалізується за допомогою фінансів як вартісного інструменту розподілу та перерозподілу ва­лового внутрішнього продукту.

Необхідність існування фінансів як історичної та економічної категорії зумовлена низкою факторів, головні з яких такі: наявність товарного вироб­ництва і розвиток товарно-грошових відносин, виникнення та функціонуван­ня держави, дія об’єктивних економічних законів розвитку суспільства.

Виникнення фінансів більшість дослідників пов’язують з появою держави і виконанням нею відповідних функцій. Розвиток товарного виробництва та то­варно-грошових відносин зумовив ускладнення господарських зв’язків між суб’єктами господарювання, виникнення та функціонування системи ринків, зростання конкурентної боротьби в різних формах як за ринки збуту, так і за інвестиційні ресурси, передові технології, інформацію, знання, досвід. Поява грошей як вартісного еквівалента спричинила зміни у формуванні та вико­ристанні ресурсів державної скарбниці з натурально-речової на грошову. Змі­на суспільно-політичних устроїв, економічних систем суттєво впливала на функції держави, частку державного сектору, державне управління, а отже, і на фінанси загалом. Неврахування чи ігнорування дії об’єктивних економічних законів розвит­ку суспільства також негативно впливають на фінансову діяльність учасників суспільного життя не тільки у поточному періоді, а й можуть мати катастро­фічні за своїм рівнем наслідки у майбутньому. Об’єктивною реальністю сучас­ного етапу розвитку людської цивілізації стали міжнародне співробітництво, інтеграція та глобалізація, що змінюють світ, звичні уявлення, руйнують сте­реотипи мислення, активізують конкурентну боротьбу. Особливо витончених форм конкуренція набуває на міжнародному фінансовому ринку, де з кожним роком зростають обсяги спекулятивних фінансових операцій.Розглядаючи сутність фінансів, слід виділити їхні характерні ознаки, вод­ночас пам’ятаючи про спільні риси, притаманні більшості економічних кате­горій. Зокрема, фінанси є продуктом еволюції суспільних відносин, а однією з передумов їх виникнення і розвитку є наявність інституту держави. Отже, фі­нанси — історична категорія. Фінанси також є об’єктивно існуючою кате­горією, оскільки впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання і саме тому мають об’єктивний характер та належать до базисних категорій.

Як і будь-якій економічній категорії, фінансам притаманні певні особли­вості, зокрема:

— фінанси — грошова категорія, адже вони завжди мають грошову форму вираження. Реальний рух грошей є обов’язковою умовою виникнення та існу­вання фінансів, проте не всі грошові відносини можна вважати фінансовими, хоча всі фінансові відносини є грошовими. Грошові відносини за своїм змістом і складом значно ширші фінансових. Наприклад, грошовий обіг, реалізація то­варів через торговельну мережу, кредит, ціноутворення опираються на вико­ристання грошей як загального еквівалента, проте не виражають фінансових відносин;

— фінанси — розподільна категорія, оскільки саме за допомогою фінансів здійснюється розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього про­дукту. Тобто за допомогою фінансів відбувається виокремлення у складі ви­ручки від реалізації коштів для відшкодування матеріальних витрат, фонду оплати праці, амортизаційних відрахувань тощо. Через податки та обов’язкові збори у розпорядження держави вилучається частина доходів суб’єктів госпо­дарювання і населення;

— фінанси — ресурсоутворююча категорія, тому що фінансові відносини завжди пов’язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів, тоб­то грошових коштів, які утворюються в процесі розподілу та перерозподілу ва­лового внутрішнього продукту. Фонди фінансових ресурсів створюються на підприємствах, у галузевих органах управління, а також на загальнодержав­ному рівні і використовуються за цільовим призначенням (фонд виплати диві­дендів, фонд матеріального заохочення, резервний фонд, державні цільові фонди).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність фінансів | 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 184; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.