Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По темі: ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Лекція № 1

 

1. Сутність і функції фінансів підприємств

2. Грошові фонди та фінансові ресурси

3. Основи організації фінансів підприємств

4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств

 

Основні терміни і поняття: грошові кошти; грошові фонди; комерційний розрахунок; організація фінансів під­приємств; фінанси підприємств; фінансова інвестиція; фі­нансова діяльність підприємств; операційна діяльність; фінансовий механізм; фінансові ресурси; фінансова робота на підприємстві; функції фінансів підприємств.

 

1. Сутність і функції фінансів підприємств

Фінансам підприємств як складовій фінансової систе­ми належить визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробницт­ва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та соціальні блага, національний дохід — основні джерела фінансо­вих ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особ­ливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що во­ни виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних з розподілом вартості валового внутрішнього продук­ту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості вало­вого внутрішнього продукту, формування та використання гро­шових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств також зумовлені їхнім функціонуванням у різних га­лузях економіки.

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошо­вих коштів. Досить часто поняття «фінанси підприємств» ототож­нюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурса­ми. Однак самі кошти, чи фінансові ресурси, не розкривають по­няття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробниц­тва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа­рювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини пе­ретворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає від­носно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з ці­льовим призначенням у формі фінансових ресурсів.До фінансів належать такі групи грошових відносин:

• пов'язані з формуванням статутного капіталу суб'єктів гос­подарювання;

• пов'язані з формуванням та розподілом грошових доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

• ті, що виникають у підприємств з державою з приводу подат­кових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання субсидій;

• які виникають між суб'єктами господарювання у зв'язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням з них доходів, здій­сненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку від спі­льної діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій;

• які формуються в підприємств з банками, страховими компа­ніями у зв'язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв'язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

• ті, що формуються в підприємств за рахунок внутрішньогос­подарського розподілу доходів.

Отже, об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошо­вих фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, державне казначейство, банківські установи та стра­хові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудитор­ські організації, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.

У процесі відтворення (виробництва, розподілу, обміну та спо­живання) відбувається розподіл вартості валового внутрішнього продукту за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб'єктами господарювання, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в грошовій формі. Отже, гроші створюють умови для появи фінансів як самостійної сфери грошових відносин, як системи виробничих відносин.

Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є процеси первинного розподілу вартості валового внутрішнього про­дукту (с + V + т), коли вона розподіляється на вартість матеріальних витрат с, необхідного продукту V, додаткового продукту т. При цьому утворюються різні доходи, грошові фонди. З допомогою фі­нансів у суспільному виробництві відбувається рух грошових кош­тів, які набирають специфічної форми фінансових ресурсів, що на­громаджуються в суб'єктів господарювання та в держави.

Фінанси підприємств — це економічні відносини, пов'язані з рухом грошей, формуванням грошових потоків, розподілом і ви­користанням доходів і грошових фондів суб 'єктів господарюван­ня в процесі відтворення.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна ка­тегорія виявляються та виражають свою сутність, свою внутріш­ню властивість через такі функції: 1

— формування фінансових ресурсів у процесі виробничо- господарської діяльності;

— розподіл та використання фінансових ресурсів для забез­печення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов'язань перед бюджетом, бан­ками, суб'єктами господарювання;

— контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбува­ється за створення статутного капіталу, а також під час розподілу грошових надходжень унаслідок повернення авансованих коштів у основні та оборотні засоби, використання доходів на форму­вання резервного фонду. У зв'язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у суспіль­ному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передба­чає розподіл валових доходів.Формування та використання фінансових ресурсів на підпри­ємствах — це процес утворення грошових фондів для фінансово­го забезпечення операційної, інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.

Відомо, що будь-які ресурси обмежені, і досягти бажаного ефек­ту можна не тільки регулюванням їхнього обсягу, а й через установ­лення оптимального співвідношення різних ресурсів. З усіх видів ресурсів фінансові мають першорядне значення, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальними затратами часу в будь-який інший вид ресурсів.

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через формування, розподіл та використання грошо­вих доходів, цільових фондів. Отже, фінанси є безвідмовним ін­дикатором виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошо­вих коштів, неплатежів, нецільового використання коштів, збит­ків та інших негативних явищ у процесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Інакше кажучи, фінансам властива по­тенційна здатність контролювати фінансово-господарську діяль­ність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств по­лягає в як найповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації дійового фінансового контролю.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ре­сурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно ві­дображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та реаліза­ції продукції, робіт, послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані з виконанням зобов'язань підпри­ємств перед фінансово-кредитною системою та суб'єктами гос­подарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між підприєм­ствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод.

За умов ринкової економіки, коли підприємства мусять само­стійно розв'язувати проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зрозстає роль фінансів підприємств. До найважливіших завдань ос­танніх належить забезпечення стабільності економіки країни. Це досягається за оптимізації розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні підприємств, так і на загаль­нодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси під­приємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.

Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалан­сованості в економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану розрахунково-пла­тіжної дисципліни.

Фінанси, беручи участь у вартісному розподілі створеного внутрішнього валового продукту, забезпечуючи формування та використання доходів і грошових фондів, безпосередньо пов'я­зані з іншими економічними категоріями та інструментами гос­подарського механізму: комерційним розрахунком, ціною, кре­дитом. Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим інструментом економічного стимулювання, контролю за станом економіки країни та управління нею.

Фінанси є чи не найсуттєвішим складником системи управ­ління економікою. Без фінансів неможливо забезпечити індиві­дуальний оборот виробничих фондів на розширеній основі, за­проваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвес­тиційну діяльність, регулювати структурну перебудову економіки.

Обов'язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

— різноманітність форм власності;

— свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

— вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

— самофінансування підприємництва;

— правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб'єктів підприємницької діяльності;

— обмеження і регламентація державного втручання в діяль­ність підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забезпе­ченні збалансованості економіки, раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринкова система, безумовно, сприяє створенню гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науково- технічного прогресу.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.