Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проводиться на регіональному (локальному) рівні

Забруднювальні речовини, моніторинг яких

Загальнопоширені забруднювальні речовини в атмосферному повітрі, показників та інгредієнтів атмосферних опадів

СПИСОК А

Забруднювальні речовини в атмосферному повітрі

 1. Пил
 2. Діоксид сірки
 3. Оксид вуглецю
 4. Діоксид азоту
 5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на свинець)
 6. Бенз(а)пірен
 7. Формальдегід
 8. Радіоактивні речовини (за переліком, погодженим Мінохорони НПС, МОЗ, Держкомгідрометом, МНС)

Показники та інгредієнти атмосферних опадів

 1. Сульфати
 2. Хлор
 3. Азот амонієвий
 4. Нітрати
 5. Гідрокарбонати
 6. Натрій
 7. Калій
 8. Кальцій
 9. Магній
 10. pH
 11. Кислотність

СПИСОК Б

 1. Аміак
 2. Анілін
 3. Бензол
 4. Водень хлористий
 5. Водень ціаністий
 6. Етилбензол
 7. Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
 8. Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)
 9. Кислота азотна
 10. Кислота сірчана
 11. Ксилол
 12. Марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю)
 13. Мідь та її сполуки ( у перерахунку на мідь)
 14. Миш’як та його сполуки (у перерахунку на миш’як)
 15. Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
 16. Озон
 17. Оксид азоту
 18. Ртуть та її сполуки
 19. Сажа
 20. Сірководень
 21. Сірковуглець
 22. Толуол
 23. Фенол
 24. Фтористий водень
 25. Хлор
 26. Хлоранілін
 27. Хром та його сполуки (у перерахунку на хром)
 28. Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)

 

Визначення забруднювачів, які необхідно контролювати на стаціонарних та пересувних постах, проводиться за різними методиками. У ГГО було розроблено методику ранжування шкідливих речовин, засновану на використанні параметра споживання повітря (ПВi).

ПВі - це об'єм повітря, необхідний для розбавлення викидів потужністю Mi (тис.т/рік) до середнього рівня концентрації qi (мг/м3):

(6.4)

ПВтi - це необхідний об'єм повітря, необхідний для розбавлення викидів потужністю Mi до рівня ГДКcдi:

(6.5)

Необхідність організації контролю вмісту в атмосфері i-тої домішки оцінюється по співвідношенню ПВi и ПВтi . Якщо ПВтi ПВi , то i-ту домішку потрібно вимірювати.

Параметр споживання повітря залежить від розсіюючої здатності атмосфери і від характерного розміру міста L (радіус міста). Якщо прийняти, що площа міста має форму кола, то, (6.6)

де S – площа міста, км2.

Введемо в формулу для розрахунку потужності радіус міста

Мi = ПВi = (6.7)

Для міст, розташованих в зоні з низькою розсіючою здатністю, цей коефіцієнт (ПВi/L) в 2 рази менше.

Значення (ПВi/L) залежить також від висоти джерел викидів. При хорошій розсіючій здатності атмосфери (ПЗА3)

Мi = 50 (6.8)

Для міст, розташованих в зоні ПЗА>3 (погана розсіюча здатність):

Мi = 25 (6.9)

По розміру міста і сумарній потужності викиду можна графічно визначити, який рівень забруднення атмосфери i-тою домішкою можна чекати (вище або нижче за ГДК), а також необхідність вимірювання інгредієнту (рис. 6.1). Графік побудований по виразах (6.8) і (6.9). Він перевірений за даними 80 міст.

За графіком по розміру міста (км) і сумарній потужності викидів даної забруднюючої речовини (тис. т на рік) визначається необхідність виміру інгредієнта. Якщо крапка знаходиться вище лінії ГДК, то варто організувати контроль за змістом забруднююча.

 

Мi, тис.т/рік

КОНТРОЛЬ

         
   
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 

 


1 2 3 4 5 6 L, км

 

Рис. 6.1. Необхідність організації контролю i – тої домішки у залежності від потужності викиду і розміру міста

 

Запропонований метод застосуємо у випадку рівномірного розміщення джерел викидів по території міста і рівного рельєфу.

Якщо викид здійснюється одним підприємством, то максимум наземної концентрації виявляється на відстані 2-5 км від нього, а створюване їм поле концентрації буде мати вид, подібний із трояндою вітрів. Для одиночного джерела, винесеного за територію міста, можна прийняти

, (6.10)

де 0,5 - повторюваність напрямку вітру з боку промислового майданчика.

Порівняння параметрів споживання повітря йде не тільки по середніх концентраціях, але і по максимальним qmax i і відповідно ПДКмр i

, (6.11)

, (6.12)

де ПВТ2i – це обсяг повітря, необхідний для розведення викидів потужністю Mi до рівня ГДКмр i.

Необхідність організації контролю вмісту в атмосфері i-тої домішки оцінюється по співвідношенню ПВ2i і ПВТ2i . Якщо ПВТ2i ПВ2i , то i-тую домішку варто контролювати.

Максимальну концентрацію можна одержати за даними серії спостережень під факелом або, знаючи основні кліматичні і технологічні характеристики, розрахувати.

Чим більш ПВТi відрізняється від ПВi , тим більш обґрунтований висновок про здійснення контролю.

Після вибору домішок для контролю необхідно установити черговість організації контролю за специфічними домішками. Якщо ПВт11 > ПВт12 > ПВт13 > …, то першою в список контрольованих домішок увійде домішка з максимальним ПВТ1, під номером 1 і т.д. Якщо кілька домішок мають однакові ПВТi,те спочатку записують домішку класу небезпеки 1, потім 2, 3, 4.

Якщо по другому списку ПВТ2i > ПВ2i , то i-ту домішку включають в другий попередній список домішок, рекомендованих для контролю. У такий же спосіб можна побудувати список міст, де необхідно організувати спостереження за основними домішками.

Остаточний пріоритетний список домішок складається з двох списків у кілька етапів:

1) ПВТ11 > ПВТ12 > ПВТ13 > …...

2) ПВТ21 > ПВТ22 > ПВТ23 > …...

3) По сумі місць у цих списках від меншого до більшого складається остаточний список забруднюючих речовин, які необхідно контролювати.

Якщо ГДКмрдля речовини немає, то вона включається в список під номером подвоєння його місця по ПВТ із першого списку. При рівній сумі місць для двох і більш домішок спочатку записують домішку класу небезпеки 1, потім 2, 3, 4.

За графіком (рис. 6.1) визначають доцільність організації спостережень за основними домішками в містах, де контроль не здійснюється, а по ПВТскладають список міст, де необхідно організувати спостереження.

На опорних стаціонарних постах організуються спостереження за змістом основних забруднювальних речовин: пилу, СО, SO2, NO, NO2 і за специфічними речовинами, характерними для промислових викидів багатьох підприємств міста.На неопорних і маршрутних постах проводять спостереження за змістом специфічних домішок пріоритетного списку, характерних для прилеглих джерел викидів. Спостереження за основними домішками – по скороченій програмі. Одна специфічна домішка контролюється на 2-3 стаціонарних постах одночасно.

Крім речовин із пріоритетного списку в обов'язковий перелік речовин, які контролюють, включаються ті, викиди яких установити точно досить складно:

1) розчинні сульфати – у містах з населенням більш 100 тис.;

2) бенз(а)пірен - у містах з населенням більш 100 тис. і інших з великими джерелами викидів;

3) формальдегід і сполуки свинцю - у містах з населенням більш 500 тис., оскільки ці ЗР викидаються автомобілями;

4) важкі метали – у містах з підприємствами чорної і кольорової металургії;

5) пестициди – у містах, розташованих поблизу великих сільськогосподарських територій, де застосовують пестициди.

Перелік ЗР, що підлягають контролю, переглядається при зміні даних інвентаризації промислових викидів, реконструкції і появі нових підприємств, але не рідше 1 рази в 3 роки.

При підфакельних вимірах спостереження за основними домішками не проводять, тому що важко виділити внесок досліджуваного інгредієнту у рівень забруднення атмосфери. Під факелом ведуть спостереження за специфічними домішками, характерними для викидів даного підприємства. Програму складають таким чином, щоб вимірів концентрації даної домішки за рік на кожній заданій відстані від джерела було не менш 50.

Програма роботи кожного поста спостережень складається щорічно.

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
 2. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та рівні
 3. Безпечні рівні випромінювань
 4. Видатки на державне управління — одну із основних функцій дер­жави — фінансуються з бюджетів різних рівнів.
 5. Видатки на державне управління — одну із основних функцій дер­жави — фінансуються з бюджетів різних рівнів.
 6. Визначення необхідного зниження рівнів звуку на території житлової забудови та необхідної звукоізоляції вікон
 7. Всі ці рівні взаємозв’язані. Здоров’я країни таким чином визначає здоров’я світу.
 8. Ґендерна рівність у міжнародних документах
 9. Джерелами конфлікту є: соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні
 10. Ієрархічні рівні службової документації
 11. Конкурс проводиться у три етапи.
 12. Конкурс проводиться у три етапи.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.