Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Самостійне вивчення. 1. Характеристика основних видів тари

1. Характеристика основних видів тари.

2. Вимоги до тари й упаковки.

Питання 1.При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на те, що тару класифікують за видами і типами, залежно від різних ознак.

Тару поділяють за виконаними в процесі товарного обер­тання функціями, за матеріалом виготовлення, за призначенням, за скороченням використання, за конструктивними особливос­тями, за специфічними властивостями.

За функціями під час товарного обертання тару поділяють на:

• транспортну;

• споживацьку;

• тару-обладнання.

Транспортна тара- товари перевозять і зберігають в процесі просування їх від виробника до споживача. До неї нале­жать ящики, бочки, барабани, фляги, каністри, бідони, мішки.

Споживацька тара- надходить до споживача з про­дукцією і не є самостійною транспортною одиницею: пляшки, флакони, банки, пакети, коробки і т.п. її вартість входить у вар­тість продукту, який у ній зберігається.

Тара-обладнання- це технічний засіб, передбачений для укладання, транспортування, зберігання і продажу з нього насе­ленню товарів за методом самообслуговування, що відповідає стандартам чи технічним умовам, затвердженим в установ­леному порядку.

Тара-обладнання забезпечує цілісність споживацької упа­ковки при перевезенні, зберіганні і продажу товарів, а також ви­ключає можливість вилучення товарів з опломбованих тари-обладнання.

Кожна одиниця тари-обладнання повинна мати марку­вання з позначенням найменування власника, вантажомісткості і маси. Вона використовується для доставки продовольчих і не­продовольчих товарів.

Попередньо запаковані і розфасовані товари на промис­ловому підприємстві або оптових складах укладають в тару-обладнання і доставляють безпосередньо в торговельний зал магазину самообслуговування. Використання тари-обладнання приносить суттєвий економічний ефект.

За матеріалами виготовлення тара поділяється на де­рев'яну, картонну, паперову, текстильну, металеву, скляну, полімерну і комбіновану. Перевага в структурі транспортної тари надається дерев'яній тарі - 45 %. Продовольчі товари запаковують у дощану і фанерну тару, причому ця тара має великі пе­реваги, оскільки вона легка і міцніша за інші матеріали, виготов­лені з деревини. Дерев'яна тара використовується у вигляді ящиків, решіток, бочок, барабанів та ін.Картонна і паперова тарав загальному балансі транспортної тари посідає 15 %. З картону виготовляють різні ящики, Г барабани і лотки, а з паперу - мішки. Ящики з гофрованого кар­тону мають низку переваг порівняно з іншими видами транспор­тної тари. На їх виробництво витрачається в 3-4 рази менше де­ревини, ніж на дерев'яну тару, а працезатрати і собівартість знижується приблизно в 2,5 - 3 рази. Картонна тара дозволяє ефективно використовувати транспортні засоби і складські при­міщення і вважається одним із перспективних видів тари.

Текстильна тара- це мішки льняні, напівльняні, льоно-джгутові, джгутові, пенькові, бавовняні, комбіновані та ін. Зде­більшого вона є багатооборотною і підлягає поверненню постачальникам. У загальній структурі транспортної тари вона займає близько 10 %..

У торговельну мережу тканинні мішки надходять з різни­ми сипкими товарами. Вимоги до якості мішків викладені в ста­ндартах. Для перевезення і зберігання зернових і сипких продук­тів харчування використовують мішки тканинні продуктові, для перевезення і зберігання цукру - мішки льоно-джутокенафні. Залежно від кількості дефектів зовнішнього вигляду і якості по-шиву встановлюють два сорти мішків (1 і 2). Загальна кількість дефектів не повинна перевищувати на один мішок 1 сорту - 2, 2 сорту - 7. За якістю мішки поділяють на п'ять категорій зале­жно від кількості наявних або вимагаючих латок чи штопок.

Усі нові продуктові мішки підлягають обов'язковому клеймуванню фарбою, що не змивається, шестиклітковим штам­пом. Зліва у верхній клітинці штампа ставлять відповідні букви, що визначають назву матеріалу, з якого виготовлено мішок, а потім цифри, що позначають категорію мішка за якістю. Якщо мішки переводяться з однієї категорії в іншу, ці цифри гасяться.

Мішки, що використовуються для упакування цукру, клеймуванню подібного роду не підлягають. До них прикріп­люється бірка з маркуванням, яка відповідає вимогам відпо­відних стандартів на цукор. Залежно від міцності тканини мішки бувають звичайні і підвищеної міцності.

Металева тара- порівняно з іншими видами транс­портної тари відрізняється великою механічною міцністю, що значно підвищує можливість багаторазового і довготривалого її використання. У загальній структурі транспортної тари на її час­тку припадає приблизно 12 %.

До основних типів металевої транспортної тари, що над­ходить у торгівлю з продовольчими товарами, належать контей­нери, піддони ящикові для картоплі, овочів, фруктів і бахчевих культур; фляги для перевезення молока і молочних продуктів; ящики для пляшок з харчовими продуктами.

Значну питому вагу в товарообороті торгівлі займає бага­тооборотна скляна тара (в балансі транспортної тари вона займає близько 7 %). До скляної тари, що надходить в торговельну мережу з продукцією, а потім від населення, належать пляшки, ба­нки і бідони різної форми і ємності.

Досвід використання скляної тари у виробництві, реалі­зації і споживанні широкого асортименту продовольчих товарів показує, що вона є незамінною для упакування багатьох харчо­вих продуктів і напоїв.

Для розливу і реалізації вина, горілки, коньяку, пива, без­алкогольних напоїв, мінеральних вод, лікерів, настоянок, нали­вок, соків, олії використовують пляшки 14 типів, які від­різняються кольором скла, місткістю, конфігурацією і розміром вінчика горловини.

Полімерна тарав загальному балансі тари займає велику питому вагу. Широке використання знаходить транспортна тара з полімерних матеріалів, особливо для упакування та під час транспортування продукції харчової промисловості. До переваг такої тари належать міцність, відсутність постійної деформації, хімічна стійкість, непроникненість, легкість, здатність фарбува­тися в різний колір і т.п.Основні види транспортної тари з полімерних матеріалів -ящики, мішки, бочки, каністри, пакети і т.п.

За призначенням тара поділяється на універсальну і спе­ціалізовану.

Універсальна таравикористовується для затарювання різних товарів, а спеціалізована - тільки для визначеного виду товарів. Уніфікація типів і розмірів тари, яка проводиться, спри­яє збільшенню частки універсальної тари.

Виходячи з кратності використання тари, її можна поді­лити на багатооборотну, тару, що повертається, і тару разового використання.

Багатооборотна тарапризначена для неодноразового використання при постачанні продукції. Різновидом багатообо­ротної тари є інвентарна тара, яка є власністю конкретного під­приємства і підлягає обов'язковому йому поверненню. До тари, що повертається, належать дерев'яна (ящики, бочки, барабани); металева (фляги, залізні бочки, барабани); текстильна (мішки);картонна (ящики, барабани) і полімерна (ящики, бочки) тара, яку повертають постачальнику товару або тарозбираючим організа­ціям для повторного використання відповідно до діючого поло­ження.

Разова тара при поставках продукції використовується один раз. Це коробки з-під цукерок, сірників і сигарет та інша споживацька тара, яку після її звільнення утилізують.

Залежно від конструктивних особливостей тара буває нерозбірна, розбірна, складної, розбірно-складної, закритої, від­критої, щільної, решітчастої форми.

Ефективність транспортування підвищує використання розбірної і складної тари. Конструкція такої тари дозволяє по­вністю розібрати або скласти її без порушення елементів до мі­німального об'єму і знову надати тарі попередню форму.

За специфічними властивостями тара поділяється на ізо­термічну, всередині якої зберігається задана температура протя­гом встановленого часу; герметичну, в якій не проходить обмін між вмістом тари і зовнішнім середовищем; ізобаричну, всере­дині якої зберігається заданий тиск.

Розрізняють також пилонепроникну, світлонепроникну, жиронепроникну, газонепроникну, паро- і вологонепроникну тару.

Усі види тари повинні відповідати економічним, техніч­ним, естетичним вимогам.

Раціональне використання тари передбачає постійне оно­влення тарних цехів, оснащення їх сучасним обладнанням, поси­лення контролю за якістю тари. Необхідно активніше розвивати виробництво картонної і полімерної тари, багатооборотних ящи­ків та ін.

 

Питання 2.При вивченні цього питання необхідно звернути увагу на те, що тара повинна оберігати товар від пошкоджень, псування, втрати маси, придбання ним сторонніх присмаків і запахів, бути зручною при транспортуванні, прийманні, зберіганні і реалізації товарів.

Вибір упаковки визначається фізико-хімічними власти­востями харчових продуктів: насипною щільністю, гігроско­пічністю, леткістю, злежаністю, стійкістю до підігрівання й охо­лодження, світлочутливістю і т.п. Крім того, враховуються умо­ви транспортування і зберігання затареного продукту. Тару і си­стему упаковки оцінюють з технічної, економічної і естетичної точки зору. При виборі пакувальних матеріалів беруть до уваги їх міцність і пружність, здатність до деформації (пластичність), проникність (для води, водяної пари, олій і жирів), хімічну стій­кість, технологію переробки і т.п. Так, для пряностей, які легко поглинають воду і містять леткі ароматичні речовини, викорис­товують газо- і водонепроникну упаковку - кашировану фольгу, плівки поліетилену - целофан; для пива використовують пляшки з темного скла і жестяні банки, тому що під дією світла зміню­ється колір, смак, аромат тощо.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 506; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.