Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Індекси змінного та фіксованого складу. Індекси структурних зрушень


У статистичному аналізі особливу групу становлять індекси середніх величин. Зміна середнього рівня інтенсивного показника обумовлена впливом тих факторів, від яких залежить сама середня величина.

Аналіз динаміки середнього рівня здійснюють на основі побудови системи взаємозалежних індексів. Індекс, що характеризує зміну середнього рівня інтенсивного показника за рахунок зміни всіх факторів у цілому, дорівнює добутку індексів-співмножників, кожний з яких характеризує зміну лише одного фактора, і тим самим вплив цієї зміни на динаміку середньої величини.

Індекс змінного складу являє собою відношення середніх рівнів інтенсивного показника за поточний і базисний періоди.

Розглянемо цю групу індексів на прикладі розрахунку середньої ціни:

― середня ціна продукції в поточному періоді; (10.16)

― середня ціна продукції в базисному періоді (10.17)

Тоді

, (10.18)

де р1, р0 ― рівні осередненого показника;

q 1, q0 ― вага інтенсивного показника.

Величина цього індексу залежить як від зміни кожної одиниці продукції, так і від зміни кількості виробленої продукції.

Індекс фіксованого складу визначає зміну середнього рівня інтенсивного показника за рахунок тільки зміни цін на кожну одиницю продукції:

(10.19)

Індекс структурних зрушень визначає зміну середнього рівня інтенсивного показника тільки за рахунок змін у розмірі виробленої продукції:

(10.20)

Взаємозв’язок показників:

(10.21)

Кожний із індексів ― співмножників оцінює ступінь впливу відповідного фактора на середній рівень інтенсивного показника.

 

Контрольні запитання

1. Що є індексом в статистиці?

2. Що характеризують індивідуальні індекси? Наведіть приклади.

3. У чому сутність загальних індексів?

4. Правило побудови загальних індексів поясніть на прикладі індексів товарообігу.

5. Коли виникає необхідність перетворення агрегатного індексу в се-

редньоарифметичний або середньогармонійний?

6. Що є індексом змінного складу, як він розраховується та що характеризує?7. Що є індексом постійного складу, як він розраховується?

8. Яка залежність між індексами змінного, постійного складу та структурних зрушень?

9. Як визначити питому вагу впливу різних факторів на зміну результативного показника в абсолютних величинах?

 

Тема 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

11.1. Загальне поняття про вибіркове спостереження

По мірі того, скільки одиниць складає сукупність, що вивчається, в статистиці розглядають суцільне і несуцільне спостереження. Суцільне ― коли вивчаються всі одиниці сукупності явищ, несуцільне ― тільки її частина. Серед усіх видів несуцільного спостереження найбільш поширеним є вибіркове.

Вибірковим є такий вид статистичного спостереження, підсумки якого дають можливість характеризувати всю сукупність одиниць при обстеженні тільки її частини. Наприклад, вивчаючи життєвий рівень населення, ринкової ціни; контролюючи якість продукції.

Вибіркове спостереження буде мати оптимальний результат тільки тоді, коли воно буде організоване і проведене згідно з науковими принципами теорії вибіркового методу. Такими принципами є:

― забезпечення випадковості відбору одиниць, коли кожна одиниця сукупності, що вивчається, має однакову можливість потрапити до вибірки;

― забезпечення достатньої кількості одиниць, що відбираються, тобто чим більше одиниць обстежено, тим точніше генеральна помилка вибірки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Індекси зі змінною і постійною вагою | Види та способи відбору одиниць із генеральної сукупності

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2482; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.