Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розглянемо більш детально укрупнену структуру оборотних коштів

А. Оборотні виробничі фонди – це предмети праці, які:

- використовуються за один виробничий цикл,

- при цьому змінюють свою натуральну форму,

- свою вартість переносять на готову продукцію відразу за один виробничий цикл.

(для порівняння Основні фонди - це засоби праці, які:

- використовуються декілька виробничих циклів,

- при цьому не змінюють натуральної форми,

- свою вартістьпереносять на собівартість готової продукції частково- за декілька виробничих циклів).

 

Склад оборотних виробничих фондів:

1. Виробничі запаси:

А) Сировина і основні матеріали;

Б) Покупні напівфабрикати;

В) Допоміжні матеріали;

Г) Тара і тарні матеріали;

Д) Малоцінні та швидкозношувальні предмети.

2. Незавершене виробництво;

3. Витрати майбутніх періодів.

 

Б. Фонди обігу – сукупність коштів, які функціонують в сфері обігу з метою забезпечення безперервності виробництва. Їх мета - платіжно-розрахункове обслуговування руху ТМЦ.

До фондів обігу належать:

1. Готова продукція на складі;

2. Відвантажена продукція у дорозі;

3. Кошти в касі і на рахунках;

4. Кредиторська заборгованість;

5. Дебіторська заборгованість.


Процес визначення економічно обгрунтованої величини оборотних коштів підприємства, необхідних для нормальної діяльності, називається нормуванням оборотних коштів.

За способом визначення потреб оборотні кошти поділяють:

- Нормовані;

- Ненормовані.

Нормовані оборотні кошти –це ті оборотні кошти, потребу в яких можна визначити на основі розрахунків норм і нормативів. До нормованих відносять готову продукцію, незавершене виробництво, запаси, витрати майбутніх періодів.

Норматив оборотних коштів – це грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей, необхідних для ритмічної роботи підприємства.

Норма оборотних коштів – мінімальна величина запасів товарно-матеріальних цінностей, виражена в днях забезпеченості (визначає кількість днів роботи підприємства, на яку необхідно створити запас).

Норматив оборотних коштів (у грн.) залежить від:1) обсягу виробництва та реалізації продукції,

2)витрат на виробництво та реалізацію продукції;

3)вартості товарно-матеріальних цінностей у виробничих запасах.

Норма оборотних коштів (у днях) залежать від:

1) тривалості перебування їх у сфері виробництва та у сфері обігу,

2) Умови постачання сировини;

3) Умови збуту готової продукції;

4)рівномірності поставок матеріальних ресурсів та збуту готової продукції

Норма оборотних коштів складається з часу на створення транспортного, підготовчого, поточного, страхового, (а іноді технологічного і сезонного) запасів матеріальних ресурсів:

N=Nтр+Nпідг+Nпот+Nстр+(Техн.+Nсез),

де Nтр час на створення транспортного запасу матеріальних ресурсів;

Nпідг час на створення підготовчого запасу матеріальних ресурсів;

Nпот час на створення поточного запасу матеріальних ресурсів;

Nстр час на створення страхового запасу матеріальних ресурсів;

Техн час на створення технологічного запасу матеріальних ресурсів;

Nсез час на створення сезонного запасу матеріальних ресурсів.

Загальний норматив оборотних коштів представляє собою суму часткових нормативів:

1) Нормативу оборотних коштів у виробничих запасах

2) Нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві

3) Нормативу оборотних коштів у витратах майбутніх періодів

4) Нормативу оборотних коштів в готовій продукції:

 

Нок=Нвз+Ннв+Нвмп+Нгп.

1.Норматив оборотних коштів у виробничих запасах (грн) визначається множенням одноденних витрат матеріалів у вартісному виразі на норму їх запасу в днях:

 

Нвз= Одноденні витрати матеріалів(грн.)*Норма запасу матеріалів(дні),

Одноденні витрати матеріалів визначається за формулою:

Одноденні витрати м-в = Загальна річна потреба в даному виді ресурсів (у натур. одиницях) /360

2.Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві:

 

Ннв =Трив виробн циклунаростання витрат* Одноденні витрати м-в,

Коефіцієнт наростання витрат:

Кнв = (Собівартістьпервісна+0,5Сін)/( Собівартістьпервіснаін),

 

Сін – інші витрати на наступні дні витрат;

Собівартістьпервісна - витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу.

 

3.Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів:

 

Нвмп = ВМПпр+ВМПпл-ВМПс,

 

ВМПпр – сума коштів вкладених у витрати майбутніх періодів на початок року

ВМПпл – витрати, що проводяться у плановому році

ВМПс – витрати, що включені до собівартості готової продукції у плановому році.

 

4.Норматив оборотних коштів в готовій продукції:

Нгп = ОВП*NГП,

 

ОВП- одноденний випуск продукції в плановому році, грн;

NГП – норма запасу оборотних коштів для готової продукції, днів.

Норма запасу оборотних коштів для готової продукції обчислюється в днях і вкключає час, необхідний для:

- комплектування виробів до розмірів партії;

- упаковки та маркування продукції;

- транспортування продукції та навантаження на транспортні засоби;

- підготовка платіжної документації.


Джерела фінансування оборотних коштів:

1. Власні оборотні кошти – постійно перебувають у розпорядженні підприємства і формуються за рахунок власних ресурсів;

2. Залучені оборотні кошти – заборгованість перед постачальником за сировину і послуги, заборгованість перед бюджетом.

3. Запозичені оборотні кошти – кредити банку.

4. Сталі пасиви – умовні джерела власних фінансових ресурсів, що належать підприємству, але весь час знаходяться в обороті.

Сталі пасиви — це мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам, відрахувань на обов’язкове державне пенсійне страхування, на соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців (замовників). Нині в бухгалтерському балансі не виокремлюютьсясталі пасиви, як це було раніше. Але з цього не слід робити висновок, що сталі пасиви відсутні на підприємстві

Показники ефективності використання оборотних коштів:Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризується швидкістю їх обороту (оборотністю). Чим менше оборотні кошти затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їх кругообіг. Таким чином, показники, що характеризують швидкість оборотності оборотних коштів, і є показниками ефективності їх використання.

Ефективне використання оборотних коштів характеризується такими показниками:

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 248; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.