Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Незавершені капітальні інвестиції


Необоротні матеріальні активи

Основні засоби

а Земельні ділянки.

б Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.

в Будівлі, споруди та передавальні пристрої.

г. Машини та обладнання.

д. Транспортні засоби.

е Інструменти, прилади, інвентар, меблі.

ж Тварини.

з Багаторічні насадження.

і. Інші основні засоби.

а Бібліотечні фонди.

б Малоцінні необоротні матеріальні активи.

в Тимчасові (нетитульні) споруди.

г Природні ресурси.

Д.Інвентарна тара.

ж Предмети прокату.

з Інші необоротні матеріальні активи.

 

ІІ Класифікація основних засобів для податкового обліку ЗгідноПодаткового Кодексу України.

 

Групи основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації

  Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки -
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом  
група 3 – будівлі,
споруди,
передавальні пристрої
група 4 – машини та обладнання
з них:електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми тощо
група 5 – транспортні засоби
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 – тварини
група 8 – багаторічні насадження
група 9 – інші основні засоби
група 10 – бібліотечні фонди -
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи -
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 – природні ресурси -
група 14 – інвентарна тара
група 15 – предмети прокату
група 16 – довгострокові біологічні активи

 

Методи нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів,

що визначено Податковим Кодексом України

Методи нарахування амортизації Групи основних фондів
Прямолінійний 9,12,14,15
Зменшення залишкової вартості 2,3,6,7,8,16
Прискореного зменшення залишкової вартості 4,5
Кумулятивний 2,3,6,7,8,16
Виробничий 9,12,14,15

На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству.

 

Показники стану та ефективності використання основних засо­бів

поділяються на три групи, які характеризують:

1) забезпе­чення підприємства основними засобами;

2) стан основних засо­бів;

3) ефективність використання основних засобів.

І. Показники, які характеризують забезпеченість підприєм­ства основними засобами:

А) фондомісткість - розраховується як відношення вартості основних засобів до вартості виробленої продукції:

,

Фк —вартість основних засобів;

Вп — вартість виробленої продукції;

(За нормальних умов фондо­місткість повинна мати тенденцію до зменшення);

 

Б) фондо­озброєність - розраховується як відношення вартості основних засобів до чисельності працівників;

В) коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства - розраховується як відношення вартості основних засобів (за вирахуванням зносу) до вартості майна підприємства.

 

ІІ. Показники, які характеризують стан основних засобів:

А) Коефіцієнт зносу основних засобів визначається відношенням суми зносу основ­них засобів до балансової вартості основних засобів.

де К3 — коефіцієнт зносу основних засобів;

Зо — сума зносу основних засобів;

Фк —вартість основних засобів.

 

Б)Коефіцієнт придатності основних засобів показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації і розраховується як одиниця мінус коефіцієнт зносу основних засобів:

Кп = 1 — Кз

 

де Кп — коефіцієнт придатності основних засобів;

Кз — коефіцієнт зносу основних засобів.

В) Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсив­ність уведення в дію нових основних засобів і розраховується як відношення введених за певний період основних засобів до загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду:

де Ко — коефіцієнт оновлення основних засобів;

Фу — вартість уведених основних засобів за звітний період;

Фк —вартість основних засобів на кінець звітного періоду.

 

Г) Коефіцієнт вибуття основних засобів показує інтенсивність вибуття основних засобів і розраховується як відношення виведених за певний період основних засобів до загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду:

де Кв — коефіцієнт вибуття основних засобів;

Фв — вартість виведених основних засобів за звітний період.

 

ІІІ. Показники, які характеризують ефективність викорис­тання основних засобів:

А) фондовіддача - є найзагальнішим показником, який характеризує ефективність використання основних засобів і розраховується як відношення вартості виробленої продукції за звітний період до балансової вартості основних засобів на кінець звітного періоду:

=1/фондомісткість,

де Фв — фондовіддача основних засобів;

Вп — вартість виробленої продукції за звітний період;

Фк — балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду.

(За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення).

 

Б) рентабельність основних засобів – є відносним показником ефективності використання основ­них засобів і розраховується як відношення загального прибутку за період до балансової вартості основних засобів на кінець періоду:

де Рф — рентабельність основних засобів;

Пз — загальний прибуток за звітний період;

Фк — балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду.

 

В) сума прибутку на одну гривню основних засобів є абсолютним показником ефективності використання основ­них засобів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Погашення відсотків за кредит | Знос і амортизація ОЗ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.